Đơn xin nghỉ học – Học viện tư pháp

Mẫu Đơn xin nghỉ học – Học viện Tư pháp

ISO 9000-Mẫu 01/CTHV

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

–––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––

        Hà Nội, ngày          tháng          năm 20…

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

(Áp dụng trong thời gian nghỉ học ngắn ngày)

Kính gửi: Lãnh đạo Phòng Công tác học viên

Họ và tên học viên:…………………………………………………………………………………………

Học viên lớp..…..khoá ……đợt….. Đào tạo nghiệp vụ……………tại…………….……

Điện thoại……………………………….Email (nếu có)……………………………….

Em làm đơn này xin được ngh học:

+ Số buổi nghỉ học…………..(ghi tổng số) từ ngày………………..đến ………….………

+ Lý do xin nghỉ học:……………….……………………………………….…………..

……..…………………………………………………….………………………….……

……………………………………………………………………………………………

Em xin chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy, Quy định của Học viện Tư pháp.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Phê duyệt của Phòng Công tác học viên

Đồng ý/không đồng ý

Hà Nội, ngày         tháng         năm 20..…

                TL. Giám đốc

                Trưởng phòng

Học viên

(ký tên, ghi rõ họ, đệm, tên)

 

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com