Quyết định bổ nhiệm trưởng chi nhánh

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng chi nhánh

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………..

—————–

Số: …../201…/QĐBN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập  – Tự do – Hạnh phúc

——*——

………, ngày … tháng ….. năm 201…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………………………………………….

 (V/v: Bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh của công ty tại …………………………….)

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
  • Căn cứ vào Điều lệ Công ty;
  • Căn cứ vào biên bản họp số .…/201…/BBH họp Hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần ………………………………. ngày ..…/…../201…..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh của công ty tại ……

1. Bổ nhiệm:

Bà: ……………………………..                                     Giới tính: …………………

Sinh ngày: …. /…. /……..                         Dân tộc: ……….                 Quốc tịch: …………..

CMND số: …………………………..                  Ngày cấp:………………………

Nơi cấp: CA …………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………..

Chức danh: Trưởng Chi nhánh

Điều 2: Điều khoản thi hành

+ Những nội dung thay đổi trên đã được sửa đổi trong điều lệ Công ty, Giấy phép kinh doanh của Công ty.

+ Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

+ Giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

+ Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi.

Nơi nhận:

–         Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ………….;

–         Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố …………………;

–         Lưu VP.

T/M.  HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Giám đốc

………………………………

TRƯỞNG CHI NHÁNH

 

…………………………………..

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com