Tờ trình xin kinh phí hỗ trợ

Mẫu Tờ trình xin kinh phí hỗ trợ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Số:……../……………………

V/v: Xin kinh phí hỗ trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                         ……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ HỖ TRỢ

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân tỉnh…………………

– Sở Tài nguyên và Môi trường…………

Sau đợt lũ lớn kéo dài từ ngày…./…../….. đến ngày…./…../…….huyện……………..đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về cây cối, hoa màu, kết cấu hạn tầng, giao thông,……thêm vào đó là ô nhiễm nguồn nước và môi trường. Đời sống và sức khỏe của người dân đang bị đe dọa, kinh tế của địa phương chưa có dấu hiệu phục hồi.

Bởi vậy UBNN huyện……kính trình UBND tỉnh….., Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ kinh phí để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, hỗ trợ địa phương nạo vét các tuyến kênh, mương bị lấp đất, đá và rác do lũ lụt gây ra cụ thể như sau:

STT Xã, thị trấn Nội dung công việc Khối lượng thực hiện Đơn vị tính Mức xin trợ cấp
1          
2          

Tổng mức kinh phí là:……………………………………………… (Bằng chữ:……………………………….)

Kinh mong UNBD tỉnh…………., Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác khắc phục sau lũ lụt.

Kính mong Lãnh đạo trung tâm tạo điều kiện để các thành viên CLB có thể hoàn thành kế hoạch một cách tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com