Công văn mời

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn mời


Công văn mời là văn bản được cá nhân, tổ chức gửi lời mời tham dự một cuộc họp, một sự kiện,… đến các cá nhân, tổ chức khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN…….

__________

Số: … /CV-…

V/v: mời…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN MỜI

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức……………………………….

Được sự đồng ý (cho phép) của ………………………………….., Công ty Cổ phần …….. kính mời ông (bà)…………………………. tham dự cuộc họp……………………

Thời gian: từ ……giờ ……, ngày ……tháng ……năm…………………………………………..

Địa điểm:……………………………………………………………………………………………………

Đề nghị ông (bà) đến dự họp theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Nếu không tham dự được, đề nghị ông (bà) báo trước …….giờ, ngày ……tháng …… năm…… theo số điện thoại: …………………… hoặc địa chỉ email: …………………….

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT;

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com