Mẫu Bản cung cấp thông tin của công ty quản lý quỹ

Phụ lục số 03

Mẫu bản cung cấp thông tin

(ban hành kèm theo Thông tư  số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ)

 (Áp dụng cho cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông góp vốn là pháp nhân, thành  viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, thành viên ban kiểm soát, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ, bộ phận giám sát tuân thủ, ban điều hành, giám đốc chi nhánh, nhân viên nghiệp vụ, người hành nghề quản lý quỹ)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
Ảnh hộ
chiếu (4×6)

 

 

….,ngày … tháng … năm …

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

 

 1. Họ và tên : Nam/ Nữ

Bí danh ( nếu có ):

 1. Ngày tháng năm sinh :
 2. Nơi sinh :
 3. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác):
 4. Quốc tịch :
 5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
 6. Chỗ ở hiện tại:
 7. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):
 8. Điện thoại, fax, email:
 9. Trình độ văn hoá:
 10. Trình độ chuyên môn:
 11. Nghề nghiệp:

Công chức Nhà nước          Viên chức Nhà nước              Khác

 

 1. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn

Nêu rõ tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm

Thời gian Nơi đào tạo/thành phố Chuyên ngành đào tạo Chương trình học Tên bằng
         

 

 1. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí/khen thưởng, kỷ luật nếu có):
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ/Vị trí công tác

 

Trách nhiệm Chức vụ
         

 

 1. Chức vụ dự kiến trong công ty quản lý quỹ:
 2. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
 3. Nhân thân người khai
Họ và tên Năm sinh Số chứng mình nhân dân Địa chỉ thường trú Nghề  nghiệp Chức vụ
Vợ/chồng:          
Bố:          
Mẹ          
Con          
Anh/chị/em ruột:          

 

Sau khi nghiên cứu Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi xin cam kết:

Đối với cổ đông, thành viên góp vốn:

–  Cam kết mua đủ số cổ phần/phần vốn góp và góp đúng thời hạn đã đăng ký;

–  Chỉ sử dụng vốn của chính mình để tham gia góp vốn; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp thành lập công ty quản lý quỹ;

 • Tuân thủ các quy định tại Điều lệ công ty, các quy định nội bộ của công ty và các quy định của pháp luật có liên quan;

 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có).

Đối với cổ đông, thành viên góp vốn trên 5% (10%) vốn điều lệ:

–  Cam kết mua đủ số cổ phần/phần vốn góp và góp đúng thời hạn đã đăng ký;

–  Chỉ sử dụng vốn của chính mình để tham gia góp vốn; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp thành lập công ty quản lý quỹ;

 • Không sở hữu, hoặc cùng với người có liên quan sở hữu trên 10% vốn điều lệ tại công ty quản lý quỹ khác tại Việt Nam; hoặc

 • Không sở hữu, hoặc cùng với người có liên quan sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại công ty quản lý quỹ khác tại Việt Nam;

 • Tuân thủ các quy định tại Điều lệ công ty, các quy định nội bộ của công ty và các quy định của pháp luật có liên quan;

 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có)

Đối với cổ đông, thành viên sáng lập:

–  Cam kết mua đủ số cổ phần/phần vốn góp và góp đúng thời hạn đã đăng ký;

–  Chỉ sử dụng vốn của chính mình để tham gia góp vốn; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp thành lập công ty quản lý quỹ;

 • Cam kết nắm giữ toàn bộ số cổ phần của mình trong thời hạn tối thiểu ba (03) năm theo quy định của pháp luật liên quan.

 • Tuân thủ các quy định tại Điều lệ công ty, các quy định nội bộ của công ty và các quy định của pháp luật có liên quan;

 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có)

Đối với thành viên hội đồng quản tri

–        Đáp ứng các điều kiện áp dụng đối với thành viên hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật liên quan

 • Tuân thủ các quy định tại Điều lệ công ty, các quy định nội bộ của công ty và các quy định của pháp luật có liên quan;

 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có)

Đối với thành viên hội đồng quản trị độc lập

–   Đáp ứng các điều kiện áp dụng đối với thành viên độc lập của hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật liên quan

 • Tuân thủ các quy định tại Điều lệ công ty, các quy định nội bộ của công ty và các quy định của pháp luật có liên quan;

 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có)

Đối với người hành nghề

 • Tuân thủ các quy định tại Điều lệ công ty, các quy định nội bộ của công ty và các quy định của pháp luật có liên quan;

 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có)

 • Cam kết làm việc cho công ty quản lý quỹ (tên công ty dự kiến thành lập)

 

 

Chứng thực chữ ký người khai

Người khai

( ký, ghi rõ họ tên )

   

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com