Mẫu Báo cáo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu

Phụ lục 49
(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20  tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương)
TÊN DOANH NGHIỆP: …..  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
Số:           /20…./BC-…             …………, ngày …… tháng …  năm …..        Mẫu BC số 03-TN  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU

 

(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….)

 
TÊN DOANH NGHIỆP:…….              
Trụ sở tại: ……….                    
Điện thoại: .….. Fax: ……              
Số Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….            
Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: …do ….cấp ngày …. tháng … năm 200 …..(nếu có)          
I. TÌNH HÌNH MUA VÀO  
STT Tên cá nhân, tổ chức sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác Địa chỉ trụ sở của cá nhân, tổ chức sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác Tên rượu Xuất xứ Số lượng mua Đơn vị tính        (Chai,bịch…)

 

Tổng trị giá mua (VNĐ)  
Rượu dưới 30 độ Rượu trên 30 độ Rượu dưới

30 độ

Rượu trên

30 độ

 
1                    
2                    
3                    
                   
TỔNG CỘNG:                
II. TÌNH HÌNH BÁN RA  
STT Tên các tỉnh, thành phố đã bán hàng Tên khách hàng Địa chỉ trụ sở của khách hàng Tên rượu Xuất xứ Số lượng bán Đơn vị tính        (Chai, bịch…) Tổng trị giá bán (VNĐ)  
Rựơu dưới 30 độ Rượu trên 30 độ Rượu dưới 30 độ Rượu trên 30 độ  
1                      
2                      
3                      
                     
TỔNG CỘNG:                
                       
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT                
                       
Người lập biểu           GIÁM ĐỐC      
              (Ký tên, đóng dấu)      
                       
           

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com