Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh phấn phối sản phẩm rượu

Phụ lục 27

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012

của Bộ Công Thương)

 

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:        /

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…………., ngày…… tháng……. năm…………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

KINH DOANH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

 

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………….;

Điện thoại:……………………. Fax:……………;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp ………… mã số doanh nghiệp:………… do……………………….. cấp đăng ký lần đầu ngày…….. tháng……… năm……., đăng ký thay đổi lần thứ ….. ngày ………. tháng……… năm…….;

Địa điểm kinh doanh:

  • Tên địa điểm kinh doanh: ……………………………..;

  • Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ………………………;

  • Điện thoại:……………………. Fax:……………;

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, cụ thể:

  1. Được phép tổ chức phân phối sản phẩm rượu, như sau:
  2. a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ………………………………..(1)…. của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài có tên sau:

……………………………………………………………..(2)

Được phép tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm rượu tại các tỉnh, thành phố có tên sau:

…………………………………………………………………(3)

  1. b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ………………………………..(1)…. của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài có tên sau:

……………………………………………………………..(2)

Được phép tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm rượu tại các tỉnh, thành phố có tên sau:

…………………………………………………………………(3)

  1. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

…………………………………………………………………………………………(4)

 

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

 

 

Chú thích:

 (1): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisky, Cognac,..;

 (2): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài.

(3): Ghi rõ các tỉnh, thành phố doanh nghiệp xin phép kinh doanh sản phẩm rượu.

(4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm  doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com