Mẫu Bảng kê các nhà thầu phụ Việt Nam tham gia hợp đồng nhà thầu

Mẫu BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ VIỆT NAM THAM GIA HỢP ĐỒNG NHÀ THẦU – số: 02-2/NTNN PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ VIỆT NAM THAM GIA HỢP ĐỒNG NHÀ THẦU

(Kèm theo Tờ khai Quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài ngày…………..)

 

       Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay (hoặc nhà thầu nước ngoài):…………………………………………………………………………………….                                   

        Mã số thuế:
      

       Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        Mã số thuế:

 

 

STT Tên nhà thầu phụ Việt Nam Mã số thuế Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng (Tên, mã số thuế) Hợp đồng số, ngày Nội dung hợp đồng Địa điểm thực hiện Thời hạn hợp đồng Giá trị hợp đồng Giá trị quyết toán hợp đồng
Giá trị nguyên tệ Giá trị tiền VN quy đổi Giá trị nguyên tệ Giá trị tiền VN quy đổi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10a) (10b)
Tổng cộng

 

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

                             Ngày …....tháng …….năm …….

 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com