Mẫu Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện

Mẫu số: 01-5/ĐNHT Mẫu Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO

Cơ quan lãnh sự, Cơ quan đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam (*)

  (Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số … ngày …)

 

Form No: 01-5/ĐNHT

A list of  Value-added Tax (VAT) refund over goods and services purchased by

Diplomatic Missions, Consular posts, Representative Offices of International organizations in Vietnam (*)

(Attached to the Notice of preposal for Refund of tax collected No…… dated……..)

                                               

 

  • Cơ quan đại diện (Mission):……………………….

  • Trụ sở tại (address): ………………………………..

  • Mã số thuế (tax code): ……………………………..

–  Đề nghị đ­ược hoàn thuế GTGT vào tài khoản số …………. tại ngân hàng …………. cho những hàng hoá, dịch vụ hoặc cho xăng dùng cho xe cơ quan mang biển số: …………… mua trong quý  …năm … dùng cho cơ quan.

(request to refund VAT at the account No………………..  in the bank……………… over goods and services or carburant  for vehicle Plate No…………..purchased on quarter …  year ….     by the Mission)

                                                                                              Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT

No

 

 

 

 

 

Hoá đơn

số,ngày

phát hành

Invoice No.,date

 

 

 

Tên và

mã số thuế

nhà cung cấp

Supplier’s

 name

& tax code

 

Tên hàng hoá,

Dịch vụ

Name of purchased

 goods & services

 

Đơn vị

tính

Unit

 

 

 

 

Số lượng

Quantity

 

 

 

 

 

 

Doanh số mua

chưa có thuế GTGT

Purchased price

without VAT

 

Tiền thuế GTGT

Refundable tax

 

 

 

 

Cục Lễ tân duyệt về danh mục,

số lượng hàng hoá,

dịch vụ

Certification  of the

Protocol Department

about kind and quantity

of goods and services

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
……..

 

(Tổng cộng)

(Total)

   

 

 

 

Tr­ưởng cơ quan đại diện hoặc

Phó trưởng Cơ quan đại diện ký xác nhận, đóng dấu

Signed by Head or Deputy Head of  Mission and stamp

 

 

 

 

 Cục Lễ tân  Nhà nước trực thuộc Bộ ngoại giao xác nhận ng­ười khai đ­ược hoàn thuế GTGT đối với:

– xăng, dầu diezel theo tiêu chuẩn định l­ượng dành cho xe cơ quan cho xe ô-tô mang biển số nêu trên.

– hàng hoá, dịch vụ nêu trên trừ những hàng hoá dịch vụ mua trong hoá đơn số : …………

The Protocol Department-MOFA certifies that the Mission enjoys  VAT refund for:

over carburant according to the Mission’s  vehicle quota for the above mentioned  Vehicle Plate No

– over goods or services mentioned above  except  for those  of  invoice(s)No : …………………… .

 

………….. , ngày… tháng… năm…

……., date…month…year..

 

 

 

 

Cục tr­ưởng Cục Lễ tân  Nhà nước

Director of Protocol Department

 

(*) – Khai và gửi Cục Lễ tân Nhà nước trực thuộc Bộ ngoại giao 3 bản. (Please fill in triplicate and send them to the Protocol Department of MOFA)

  • Trong trư­ờng hợp đề nghị hoàn thuế GTGT cho xăng xe ô-tô. Khai riêng xăng dùng cho từng xe.

(Please fill in separate application per vehicle in case the Mission request to refund VAT over carburant  for vehicle)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com