Mẫu Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

Mẫu Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

Công ty quản lý quỹ:……………………
Địa chỉ: …………………………………….
Điện thoại: ………. Fax: ………………….

Mẫu số B05-CTQ
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm …

Đơn vị tính: ……….

CHỈ TIÊU Thuyết minh Số dư đầu năm Số tăng/giảm Số dư cuối năm
Năm trước Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước Năm nay
Tăng Giảm Tăng Giảm
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

 

……………

                 
2. Thặng dư vốn cổ phần

 

……………..

                 
3. Vốn khác của chủ sở hữu

 

……………..

                 
4. Cổ phiếu quỹ (*)

 

……………

                 
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

 

………………

                 
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

……………

                 
7. Quỹ đầu tư phát triển

 

……………..

                 
8. Quỹ dự phòng tài chính

 

………………

                 
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

 

……………..

                 
10. Lợi nhuận chưa phân phối

 

………………..

VIII                
Cộng                  

* Giải thích một số trường hợp tăng, giảm ảnh hưởng lớn đến tình hình biến động vốn chủ sở hữu trong năm: …………………

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Lập, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com