Mẫu số B03-CTQ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Mẫu số B03-CTQ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Công ty quản lý quỹ:……………………
Địa chỉ: …………………………………….
Điện thoại: ………. Fax: ………………….

Mẫu số B03-CTQ
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Năm …

Đơn vị tính: ……….

Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh        
1. Lợi nhuận trước thuế 01      
2. Điều chỉnh cho các khoản        
– Khấu hao TSCĐ

 

– Các khoản dự phòng

– Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện

– Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

– Chi phí lãi vay

02

 

03

04

05

06

     
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08      
– Tăng, giảm các khoản phải thu 09      
– Tăng, giảm hàng tồn kho 10      
– Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 11      
– Tăng, giảm chi phí trả trước. 12      
– Tiền lãi vay đã trả 13      
– Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14      
– Tiền khu khác từ hoạt động kinh doanh 15      
– Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16      
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20      
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư        
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21      
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22      
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23      
4. Tiền thu từ thanh lý các công cụ nợ của đơn vị khác 24      
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25      
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26      
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia 27      
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30      
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính        
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31      
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành 32      
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33      
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34      
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35      
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36      
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40      
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50      
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60      
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61      
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 VII.35    

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Lập, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại «Mã số»

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com