Mẫu Tài liệu cung cấp thông tin về chào bán cổ phần riêng lẻ

PHỤ LỤC II: TÀI LIỆU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ)

PHỤ LỤC II

TÀI LIỆU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ)

 1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp:
 2. Ngành nghề kinh doanh (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …):
 3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu:
 4. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp
 • Tổng số diện tích đất đai doanh nghiệp đang sử dụng, trong đó:

 • Diện tích đất thuê: …… m2, tại …, (ghi rõ đang sử dụng để làm gì)

 • Diện tích đất giao: …….m2, tại ……….. (ghi rõ đang sử dụng để làm gì và giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp là bao nhiêu)

 • Máy móc, thiết bị:

 • Phương tiện vận tải:

 1. Danh sách những công ty mẹ và công ty con
 2. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm chào bán cổ phần riêng lẻ:
 3. a) Tình hình hoạt động kinh doanh:
 • Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ

 • Nguyên vật liệu

 • Nguồn nguyên vật liệu;

 • Sự ổn định của các nguồn cung cấp này;

 • Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận.

 • Chi phí sản xuất (cao hay thấp, có tính cạnh tranh hay không?)

 • Trình độ công nghệ

 • Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (nếu có)

 • Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ

 • Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng;

 • Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty.

 • Hoạt động Marketing

 • Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

 • Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết (nêu tên, trị giá, thời gian thực hiện, sản phẩm, đối tác trong hợp đồng).

 1. b) Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm chào bán cổ phần riêng lẻ:
Chỉ tiêu Đơn vị tính  
1. Vốn chủ sở theo sổ sách kế toán    
2. Nợ vay ngắn hạn:

trong đó: Nợ quá hạn:

   
3. Nợ vay dài hạn

trong đó: Nợ quá hạn:

   
4. Tổng doanh thu    
5. Tổng chi phí    
6. Lợi nhuận thực hiện    
7. Lợi nhuận sau thuế    
8. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn    

Các chỉ tiêu khác (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh).

 1. c) Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (Nêu rõ những nhân tố tác động chính đến tình hình kinh doanh của công ty. Trường hợp tình hình kinh doanh của công ty giảm sút, cần giải trình rõ nguyên nhân).
 2. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành
 • Vị thế của công ty trong ngành;

 • Triển vọng phát triển của ngành;

 • Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới.

 1. Một số thông tin chủ yếu về kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển doanh nghiệp
 2. Thông tin về đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
 • Loại cổ phần

 • Mệnh giá cổ phần

 • Số lượng cổ phần đang lưu hành

 • Số lượng cổ phần dự kiến chào bán riêng lẻ

 • Giá chào bán dự kiến

 • Phương pháp tính giá

 • Phương thức phân phối

 • Thời gian phân phối

 • Đăng ký mua cổ phần (Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, quyền lợi của người mua cổ phần, số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua không đạt mức tối thiểu)

 • Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

 • Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Các thông tin liên quan đến việc hạn chế chứng nhận chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ.

 1. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung các thông tin về doanh nghiệp: ………

 

 

….., ngày … tháng … năm
(tổ chức phát hành)
Người đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com