Mẫu Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT

Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT

Mẫu số: 04a-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
Địa chỉ:

BẢNG TỔNG HỢP LAO ĐỘNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT

Tháng/Quý/Năm

Mẫu số: 04a-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …./QĐ-BHXH  ngày … /12/2007 của BHXH VN)
Số TT Nội dung Điều chỉnh lao động, quỹ lương Điều chỉnh số phải thu
Tăng Giảm Tổng số Tăng Giảm
Số LĐ QL BHXH QL BHYT Số LĐ QL BHXH QL BHYT Số LĐ QL BHXH QL BHYT BHXH BHYT BHXH BHYT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tháng trước mang sang                        
Tháng….                          
Số 1 ngày     / …/                          
Số 2 ngày    / …/                          
Số … ngày   / …/                          
Tháng….                          
Số 1 ngày     / …/                          
Số 2 ngày    / …/                          
Số … ngày   / …/                          
Tháng….                          
Số 1 ngày     / …/                          
Số 2 ngày    / …/                          
Số … ngày   / …/                          
Người lập biểu Phụ trách thu Ngày … tháng … năm …..
Giám đốc BHXH

Ghi chú: Mẫu 04-TBH do cơ quan BHXH lập để tổng hợp các danh sách lao động, quỹ lương đóng BHXH, BHYT (từ mẫu số 02a-TBH, 02b-TBH, 03-TBH phát sinh từng đợt trong tháng)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com