Thông báo bán thanh lý tài sản

Thông báo bán thanh lý tài sản là văn bản của tổ chức doanh nghiệp (CTCP, Công ty TNHH, Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân…) giải thể hoặc phá sản muốn thanh lý tài sản trong công ty…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo bán thanh lý tài sản

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN

Vv: Bán thanh lý tài sản

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là các cổ đông sở hữu cổ phần trong CTCP, thành viên hợp danh trong CT Hợp danh…)

Căn cứ vào quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số…./QĐ-SKH&ĐT ngày….tháng…năm…. của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố….

Căn cứ vào quyết định số …/QĐ-BGĐ ngày …. tháng….năm… của Ban giám đốc công ty về giải thể doanh nghiệp.

Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của doanh nghiệp…………..

Công ty …………… được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố…. cấp giấy đăng kí thành lập doanh nghiệp vào ngày … tháng …năm…. . Mã số thuế…………. .  Sau …… năm hoạt động, nhận thấy tình hình sản xuất và thương mại của công ty không thể duy trì. Đầu tháng…./…., sau khi họp bàn về phương hướng phát triển công ty, ban giám đốc đã quyết định giải thể công ty theo quy định của pháp luật.

Ban giám đốc ra thông báo này với mục đích thanh lý các tài sản mà công ty hiện có. Bao gồm:

– ……………………….

– ………………………..

– ……………………….

Tài sản sẽ được thành lý trong khoảng thời gian từ ngày…/…/… đến ngày …/…/… . Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ số điện thoại …………

Ban giám đốc phân công trưởng phòng …………………. trực tiếp chỉ đạo việc thanh lý tài sản này.

Nơi nhận:– Như trên

 

-VT; VP

TM BAN GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com