Mẫu giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thực tế, khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đảm bảo tính pháp lý, tránh các rắc rối, tranh chấp thì các chủ thể này thì ngoài việc sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất là văn bản chuyên dụng để thực hiện hoạt động mua bán đất đai.

1. Mẫu giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 

Giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện theo mẫu sau đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG

Hôm nay, ngày…tháng……năm… tại…., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A):

Ông/bà:…

Số Căn cước công dân/CMND/hộ chiếu: ……Ngày cấp:….Nơi cấp: …….

Địa chỉ:……

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: ……

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B):

Ông (Bà):……

Số Căn cước công dân/CMND/hộ chiếu: …Ngày cấp:….Nơi cấp: ………

Địa chỉ:……

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:….được lập ngày…….tháng…..năm …….tại…. Ông/Bà:……. đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:…VNĐ (viết bằng chữ:…).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                                 ……, ngày……tháng….….năm…….

                                                     BÊN GIAO TIỀN                                BÊN NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tên tôi là:…

Số Căn cước công nhân/CMND/hộ chiếu: ….Ngày cấp:…….Nơi cấp: ……Địa chỉ:………Hộ khẩu thường trú: ……

Chỗ ở hiện tại: ……

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…(Viết bằng chữ: ….) theo thỏa thuận.

                                                                                                                    Ký và ghi rõ họ tên

2. Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Cũng giống như các biểu mẫu khác thì việc soạn thảo giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

1) Quốc hiệu tiêu ngữ;

2) Tên văn bản: giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

3) Điền đầy đủ thông tin của bên giao tiền (bên A) bao gồm:

– Họ và tên;

– Số Căn cước công dân/CMND/hộ chiếu,… ngày cấp, nơi cấp;

– Địa chỉ;

– Hộ khẩu thường trú;

– Chỗ ở hiện tại:

4) Điền đầy đủ thông tin của bên nhận tiền (bên B) bao gồm:

– Họ và tên;

– Số Căn cước công dân/CMND/hộ chiếu,… ngày cấp, nơi cấp;

– Địa chỉ;

– Hộ khẩu thường trú;

– Chỗ ở hiện tại:

5) Ghi rõ nội dung giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi các bên đã thỏa thuận với nhau vào trong giấy biên nhận;

6) Ghi rõ quyền và nghĩa vụ của các bên khi các bên đã thỏa thuận với nhau vào trong giấy biên nhận;

7) Giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần phải có xác nhận của người làm chứng về việc lập và chuyển tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó phải có các nội dung sau đây:

– Họ và tên:

– Số Căn cước công nhân/CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, hộ khẩu thường trú,…

– Chỗ ở hiện tại;

 – Nội dung xác nhận của người làm chứng;

3. Giấy biên nhận tiền được hiểu như thế nào?

Các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch liên quan đến vấn đề mua bán quyền sử dụng đất cần sử dụng để đảm bảo tính pháp lý, tránh các rắc rối, tranh chấp thì các chủ thể này thì ngoài việc sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giấy biên nhận tiền chính là căn cứ quan trọng nhằm thực hiện, bảo vệ được các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch khi xảy ra tranh chấp về sau. Giấy biên nhận tiền được sử dụng trong các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thông thường, giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ có thêm lời chứng của bên thứ 3, xác nhận về việc biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. g

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bắt buộc phải công chứng, chứng thực bởi bản chất giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất thể hiện sự thỏa thuận của các bên khi tham gia giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Giấy biên nhận tiền với vai trò là chứng cứ có thể chứng minh được việc giao nhận tiền trên thực tế nên việc xác định giá trị của giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất có vai trò đặc biệt quan trọng. Giấy biên nhận tiền được lập tuy nhiên không có giá trị đồng nghĩa với việc có giao tiền nhưng như chưa giao. Điều kiện để giấy giấy biên nhận tiền có giá trị pháp lý nhằm chứng minh đã thực hiện việc trả tiền, giao tiền như sau:

Một là, Việc giao nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất xảy ra thực tế, và việc giao nhận tiền không phải là giao dịch giả tạo hoặc giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập nhằm chốn tránh nghĩa vụ cho các bên giao nhận tiền.

Hai là, Nội dung giao nhận tiền không vi phạm điều cấm của quy định pháp luật.

Ba là, Chủ thể giao nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất có đủ năng lực hàng vi dân sự theo quy định sau khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

4. Lưu ý về giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Thứ nhất, Nội dung giấy biên nhận giao, nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 

– Các thông tin bắt buộc trong giấy biên nhận tiền bao gồm các địa điểm, các thành phần có liên quan, thời gian thiết lập giấy và họ và tên, căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của bên giao tiền và bên nhận tiền khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ngoài ra, quý bạn đọc cần lưu ý về các nội dung giao nhận tiền là gì trong giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

– Khi quý bạn đọc đã tiến hành việc điền đầy đủ các thông tin cần thiết các bên nhận tiền và bên giao tiền thì quý bạn cần phải thỏa thuận với nhau về số tiền giao và bên giao có trách nhiệm chuẩn bị đủ số tiền tương ứng với giá trị của mảnh đất; còn bên nhận có toàn quyền sử dụng số tiền trên. Đối với các trường hợp không xảy ra mâu thuẫn và mọi thủ tục thực hiện đúng theo quy định, bên giao tiền và bên nhận tiền không có quyền kiện cáo hoặc khiếu nại làm ảnh hưởng đến danh dự và quyền lợi của nhau.

– Vế số lượng: giấy biên nhận tiền thì cần được in thành 2 bản, các bên giữ một bản để làm cơ sở chứng minh cho giao dịch thành công.

Thứ hai, Ý nghĩa của giấy biên nhận giao, nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 

– Giấy biên nhận tiền trong nghiệp vụ kế toán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đối với những khoản tiền có giá trị lớn hoặc nhỏ bắt buộc phải sử dụng đến giấy biên nhận tiền. Giấy biên nhận giao, nhận tiền chính là bằng chứng duy nhất để chứng minh một cuộc giao dịch có thực và đảm bảo quyền lợi cũng như ràng buộc trách nhiệm của các bên liên quan.

– Đối với các trường hợp giao dịch với một đơn vị, thông thường bộ phận kế toán trong khoảng thời gian nhất định sẽ rà soát lại các hóa đơn, chứng từ và thống kê tài chính. Trong trường hợp có thắc mắc về khoản tiền có liên quan đến giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhất định thì lúc này giấy biên nhận tiền sẽ là cơ sở chứng minh cho việc quý bạn đọc đã trả tiền và hoàn thành đầy đủ các thủ tục cần thiết.

Thứ ba, Giấy biên nhận giao, nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thể sử dụng người làm chứng:

– Trong trường hợp thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì quý bạn đọc có thể sử dụng người làm chứng, nghĩa là có thể sử dụng đến bên thứ 3 để làm chứng cho mọi cuộc giao dịch tiền mặt. Theo mẫu nêu tại mục 1 nêu trên thì người làm chứng phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ và tên, căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu,… địa chỉ, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại. Bản thân người làm chứng cần phải được chứng kiến toàn bộ quá trình giao dịch của bên giao tiền (bên A) và bên nhận tiền (bên B) đồng thời khẳng định cuộc giao dịch giao nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất  hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, không có yếu tố ép buộc và được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Thực tế, trong các giao dịch thì các hoạt động làm chứng nhằm mang đến giá trị hiệu lực cao cho giấy biên nhận tiền, đồng thời đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong các loại giấy tờ hành chính, kế toán.

Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết: 

Bộ luật Dân sự năm 2015

Theo dõi chúng tôi trên
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com