Giải trình kê khai bổ sung điều chỉnh

Giải trình kê khai bổ sung điều chỉnh là văn bản của cá nhân, tổ chức, cơ quan xác lập thực hiện  với cơ quan có thẩm quyền về một số vấn đề hoặc thông tin sai sót, thay đổi nhằm mục đích kê khai bố sung điều chỉnh thông tin.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình kê khai bổ sung điều chỉnh

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Số:…./….-…….

V/v giải trình kê khai bổ sung điều chỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….. ,ngày…. tháng ……..năm……….

GIẢI TRÌNH KÊ KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH

Kính gửi: Cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền giải quyết

Căn cứ ………………………………………………..;

Tên công ty: ………………………………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật:……………………………… Chức vụ:……………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………..

Trụ sở chính:…………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………

Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………………….

Báo cáo giải trình kê khai, bổ sung, điều chỉnh:

1.Kê khai bổ sung điều chỉnh các thông tin sau:

– ……………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………….

2. Lý do kê khai bổ sung điều chỉnh:

-………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ đi kèm ( Nếu có)

Doanh nghiệp/Tổ chức xin cam kết về tính xác thực của thông tin và giấy tờ đã cung cấp. Nếu sai Doanh nghiệp/Tổ chức xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trên đây là kết quả giải trình của Doanh nghiệp/Tổ chức về vấn đề kê khai bổ sung điều chỉnh, Kính đề nghị cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận xem xét ./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
–         Như trên;

 

–         Lưu:………….

DOANH NGHIỆP/ TỔ CHỨC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com