Thông báo quyên góp ủng hộ từ thiện

Thông báo quyên góp ủng hộ từ thiện là văn bản của cá nhân/ tổ chức nhằm kêu gọi cá nhân/ tập thể/ cơ quan/tổ chức thực hiện việc quyên góp ủng hộ từ thiện cho một đối tượng nào đó(người khuyết tật/ người nghèo/ đồng bào bị thiên tai,….), dưới đây là mẫu Thông báo quyên góp ủng hộ từ thiện:

Mẫu Thông báo quyên góp ủng hộ từ thiện

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO QUYÊN GÓP ỦNG HỘ TỪ THIỆN

V/v Quyên góp ủng hộ từ thiện

Thực hiện Kế hoạch số…./ KH-… về việc ủng hộ từ thiện…………………………………. (ủng hộ từ thiện cho ai/tổ chức nào/ở đâu)

………..(Tên cơ quan/tổ chức) thông báo về việc quyên góp ủng hộ từ thiện…………….. như sau:

Đối tượng thực hiện quyên góp ủng hộ từ thiện: ……………………………………………

Mức ủng hộ: ………………………………………………………………………………..

Thời gian ủng hộ: …………………………………………………………………………..

Địa điểm tổ chức ủng hộ: …………………………………………………………………..

Hình thức ủng hộ: ………………………………………………………………………….

Đề nghị cá cá nhân/tập thể trong…………………………….(tên cơ quan/tổ chức) nhiệt liệt hưởng ứng để giúp đỡ …………………………………….

Nơi nhận:
-Cổng TTĐT(để đưa tin);

 

-Các đơn vị(để biết và thực hiện)

-Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com