Thông báo trả hồ sơ

Thông báo trả hồ sơ là văn bản của cơ quan/tổ chức ban hành để thông báo cho cá nhân/ tổ chức hoạt động trong hoặc ngoài cơ quan/ tổ chức được biết về việc trả hồ sơ, dưới đây là một văn bản cụ thể:

Mẫu Thông báo trả hồ sơ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CÔNG TY CỔ PHẦN…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO TRẢ HỒ SƠ

(V/v trả hồ sơ khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên)

Căn cứ Quyết định số…./QĐ-… về việc khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên ……………..do Công ty Cổ phần……….. ban hành;

Căn cứ Thông báo số…./TB-… về việc thực hiện Quyết định số…./QĐ-… về việc khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên ……………..;

Hiện đã có kết quả khám sức khỏe định kỳ và đã được hoàn thiện trong hồ sơ khám sức khỏe của nhân viên, Công ty thông báo trả hồ sơ khám sức khỏe cho nhân viên từ ngày…/…/… đến hết ngày…/…/…

Các nhân viên khi đến nhận hồ sơ vui lòng mang theo…………………………………………….

Lưu ý: Công ty chỉ trả hồ sơ vào giờ hành chính, nhân viên không đến nhận hồ sơ đúng hạn như thông báo phải trình bày lý do chính đáng./.

Nơi nhận:
-Phòng HCNS(để biết và thực hiện);

 

-Cổng TTĐT (để đưa tin);

-Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com