Thông báo quyết định bổ nhiệm

Thông báo quyết định bổ nhiệm là văn bản  của cơ quan/ tổ chức nhằm mục đích thông báo cho nội bộ hoặc không thuộc nội bộ được biết về việc cá nhân đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, quy định được bổ nhiệm vào vị trí nào đó thuộc cơ quan/tổ chức, cụ thể như sau:

Mẫu Thông báo quyết định bổ nhiệm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

V/v Quyết định bổ nhiệm

Căn cứ Quyết định số:……/QĐ-… về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm…………;

Căn cứ Kế hoạch số:…………../KH-…. về việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm………

Căn cứ Kết quả sau quá trình bổ nhiệm………..

…..(Tên cơ quan/tổ chức) thông báo quyết định bổ nhiệm Ông/Bà:……… giữ chức vụ: …….. kể từ ngày…/…/…

Vậy…(tên cơ quan/tổ chức) thông báo để toàn thể cán bộ, công nhân viên được biết./.

Nơi nhận:-Ban lãnh đạo(để báo cáo);

 

-Cổng TTĐT(để đưa tin);

-Các đơn vị(để biết);

-Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com