Tờ trình giải quyết thôi việc

Tờ trình giải quyết thôi việc là văn bản của cá nhân/ tập thể gửi đến bộ phận có thẩm quyền giải quyết thuộc cơ quan/ tổ chức nơi mà cá nhân /tập thể đó đang công tác/làm việc với mục đích yêu cầu được giải quyết vấn đề thôi việc, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình giải quyết thôi việc

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH GIẢI QUYẾT THÔI VIỆC

Về việc giải quyết thôi việc

-Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

-Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

-Căn cứ Hợp đồng lao động số…/HĐLĐ-…;

-Căn cứ vào tình hình thực tế.

Kính gửi: -(Chức vụ cá nhân có thẩm quyền giải quyết)

Nêu tình hình hoạt động của cơ quan/ tổ chức…………………………………………………..

Nêu lý do các cá nhân/ tập thể thôi việc…………………………………………………………

Danh sách kèm theo:

STT HỌ TÊN THÔNG TIN CHỨC VỤ LÝ DO THÔI VIỆC
1        
2        
       

Kính đề nghị …………………. (Chức vụ cá nhân có thẩm quyền giải quyết) xem xét, giải quyết vấn đề thôi việc cho các cá nhân có trong danh sách nêu trên./.

Nơi nhận:- Như trên;

 

-Lưu: VT; VP

TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com