Tờ trình xin giải thể

Tờ trình xin giải thể là văn bản của cá nhân/tổ chức gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc xin giải thể tổ chức/ doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, dưới đây là một ví dụ:

Mẫu Tờ trình xin giải thể

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH XIN GIẢI THỂ

Về việc xin giải thể

-Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

-Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

-Căn cứ vào biên bản họp…………….;

-Căn cứ Quyết định số của Hội đồng……………;

-Căn cứ vào tình hình hoạt động của cơ quan/ tổ chức;

-Căn cứ các văn bản có liên quan.

Kính gửi: – (Cơ quan đăng ký kinh doanh)

– Người có chức vụ, thẩm quyền giải quyết

Tên tổ chức/ doanh nghiệp:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….)

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

 Căn cứ tại Điều 201 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về Các trường hợp giải thể doanh nghiệp; Căn cứ tại Biên bản họp…………………………..

Xét thấy cơ quan/ tổ chức………………………. không thể tiếp tục hoạt động.

Kính đề nghị……………………………… (Cơ quan đăng ký kinh doanh) xem xét để tổ chức/ doanh nghiệp được giải thể

Nơi nhận:- Như trên;

 

-Lưu: VT; VP

TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC)

(Đã ký)

Tài liệu kèm theo:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Các giấy tờ khác có liên quan

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com