Hợp đồng làm việc lần đầu đối với viên chức như thế nào?

Ngày nay, đất nước đang trong quá trình đổi mới và phát triển đòi hỏi nguồn nhân lực về công chức, viên chức dồi dào để đáp ứng phục vụ tốt nhất cho người dân và con em. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện qua nhiều quá trình và khá là gắt gao. Sau đó viên chức sẽ được nhận vào các trường đào tạo công lập để công tác. Khi được nhận vào công tác thì Viên chức sẽ được ký Hợp đồng lao động lao động. Vậy hợp đồng lao động công tác lần đầu đối với viên chức là gi? Pháp luật quy định thế nào đối với hợp đồng công tác lần đầu đối với viên chức? Hãy cùng LVN Group tìm hiểu về vấn đề này nhé.

Văn bản hướng dẫn

Hợp đồng lao động là gì?Hợp đồng công tác là gì?

Căn cứ theo Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hợp đồng lao động như sau:

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Trước khi nhận người lao động vào công tác thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Tại Khoản 5 Điều 3 Luật Viên chức 2010 quy định về Hợp đồng công tác như sau:

Hợp đồng công tác là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện công tác quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Phân loại hợp đồng công tác

Tại Điều 25 Luật Viên chức 2010 quy định về phân loại hợp đồng công tác như sau

 1. Hợp đồng công tác xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời gian chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng công tác xác định thời hạn áp dụng đối với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.
 2. Hợp đồng công tác không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời gian chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng công tác không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng công tác xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo hướng dẫn tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.

Nội dung bắt buộc trong hợp đồng công tác

Hợp đồng công tác có những nội dung chủ yếu sau:

 • a) Tên, địa chỉ của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;
 • b) Họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người được tuyển dụng.
 • Trường hợp người được tuyển dụng là người dưới 18 tuổi thì phải có họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người uỷ quyền theo pháp luật của người được tuyển dụng;
 • c) Công việc hoặc nhiệm vụ, vị trí việc làm và địa điểm công tác;
 • d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • đ) Loại hợp đồng, thời hạn và điều kiện chấm dứt của hợp đồng công tác;
 • e) Tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ khác (nếu có);
 • g) Thời gian công tác, thời gian nghỉ ngơi;
 • h) Chế độ tập sự (nếu có);
 • i) Điều kiện công tác và các vấn đề liên quan đến bảo hộ lao động;
 • k) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
 • l) Hiệu lực của hợp đồng công tác;
 • m) Các cam kết khác gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không trái với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hợp đồng công tác được ký kết bằng văn bản giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người được tuyển dụng làm viên chức và được lập thành ba bản, trong đó một bản giao cho viên chức.

Đối với các chức danh nghề nghiệp theo hướng dẫn của pháp luật do cấp trên của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm thì trước khi ký kết hợp đồng công tác phải được sự đồng ý của cấp đó.

Hợp đồng công tác lần đầu đối với viên chức năm 2022

Quy định về trình tự ký hợp đồng công tác của viên chức

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 115/2020/NĐ-CP việc ký kết hợp đồng công tác của viên chức phải theo trình tự sau:

– Hợp đồng công tác được ký kết bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Trường hợp viên chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thì do đơn vị có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng công tác.

– Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 nhưng đang thực hiện hợp đồng công tác xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng công tác đã ký kết, kể cả trường hợp viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều này, sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng công tác đã ký kết thì được ký kết hợp đồng công tác không xác định thời hạn nếu đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu theo hướng dẫn của pháp luật.

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng công tác, nếu có thay đổi nội dung hợp đồng công tác thì viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức thỏa thuận với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về các nội dung thay đổi đó và được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng công tác hoặc ký kết hợp đồng công tác mới có những nội dung thay đổi đó.

– Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và không giải quyết chế độ thôi việc, nhưng phải ký kết hợp đồng công tác mới với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức phù hợp trên cơ sở căn cứ vào loại hình hợp đồng công tác của viên chức đang được ký kết tại đơn vị sự nghiệp công lập trước khi chuyển công tác, năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của viên chức.

Hợp đồng công tác lần đầu đối với viên chức cần điền những thông tin nào?

Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

Ghi rõ hợp đồng có thời hạn thì ghi cụ thể thời hạn bắt đầu và kết thúc.

Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc trung ương.

Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm.

Ghi cụ thể số giờ công tác trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc công tác theo giờ hành chính.

Phương tiện đi công tác do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

Ghi cụ thể chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, mức lương chính, cách thức trả lương (lương thời gian, khoán…).

Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm v.v…

Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng. Ví dụ: Được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

Ghi cụ thể các cam kết khác gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không trái với quy định của Luật Viên chức và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận khuyến khích và có lợi hơn cho viên chức như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không phải đền bù, thực hiện tốt Hợp đồng công tác được đi du lịch, nghỉ mát, tham quan không mất tiền, được hưởng lương tháng thứ 13, 14, được nghỉ phép thêm vài ngày đến một tuần, tai nạn rủi ro ngoài giờ công tác được trợ cấp thêm một khoản tiền, được tặng quà ngày sinh nhật.

Mời bạn xem thêm

 • Mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng công tác của viên chức
 • Mẫu hợp đồng công tác lần đầu của viên chức mới
 • Mẫu hợp đồng công tác xác định thời hạn đối với viên chức

Liên hệ ngay

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của LVN Group về vấn đề “Hợp đồng công tác lần đầu đối với viên chức năm 2022 “. Mọi câu hỏi về thủ tục pháp lý có liên quan như điều kiện cấp phép bay flycam, cách tra cứu thông tin quy hoạch, Xác nhận tình trạng hôn nhân, Giải thể công ty, Đăng ký hộ kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh; mẫu trích lục khai sinh (bản chính); dịch vụ bảo hộ logo công ty, Trình tự thủ tục hợp nhất doanh nghiệp, mua giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm… Quý khách vui lòng liên hệ LVN Group để được hỗ trợ, trả lời.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

Câu hỏi liên quan

Quy định về ký kết hợp đồng công tác của viên chức?

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định tuyển dụng;
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để ký hợp đồng công tác và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được đơn vị, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đồng ý gia hạn.
Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng công tác và nhận việc trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức đề nghị đơn vị, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

Thời hạn của hợp đồng viên chức là bao lâu?

Thời hạn thực hiện hợp đồng công tác xác định của viên chức có thời hạn từ tối đa 36 tháng lên đến 60 tháng.

Cách xử lý hợp đồng công tác xác định thời hạn hết hạn thế nào?

Theo quy định hiện hành tại khoản 2 Điều 28 Luật Viên chức, trước khi hết hạn hợp đồng 60 ngày, người đứng đầu đơn vị đơn vị sự nghiệp căn cứ vào nhu cầu, đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức mà quyết định ký tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng công tác với đối tượng này.
Tuy nhiên, quy định này chưa nêu cụ thể cách xử lý với từng trường hợp. Do đó, để khắc phục, Luật sửa đổi đã bổ sung quy định:
– Nếu đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng trọn vẹn điều kiện thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký tiếp hợp đồng công tác;
– Nếu không ký tiếp thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com