Hủy tờ khai hải quan nhập khẩu như thế nào?

“Kính chào LVN Group. Doanh nghiệp chúng tôi đang thực hiện các thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng kinh doanh, sản xuất. Theo quy định pháp luật hiện nay, trường hợp nào bị hủy tờ khai hải quan nhập khẩu? Thủ tục hủy tờ khai hải quan nhập khẩu thế nào? Rất mong được LVN Group hỗ trợ trả lời câu hỏi. Tôi xin chân thành cảm ơn!”

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho LVN Group. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Văn bản hướng dẫn

 • Luật hải quan 2014.

Nội dung tư vấn

Trường hợp nào bị hủy tờ khai hải quan nhập khẩu?

Khoản 1 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định các trường hợp hủy tờ khai. Bao gồm các trường hợp sau:

– Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan trong các trường hợp sau đây:

 • Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập;
 • Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tiễn nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;
 • Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;
 • Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tiễn nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để đơn vị hải quan kiểm tra;
 • Tờ khai hải quan đã đăng ký, hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép của đơn vị quản lý chuyên ngành nhưng không có giấy phép tại thời gian đăng ký tờ khai.

– Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố và tờ khai hải quan giấy thay thế đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản;

– Tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng hàng hóa không đáp ứng các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, sau khi xử lý vi phạm với cách thức phạt bổ sung là buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy;

– Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan:

 • Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng người khai hải quan đề nghị đưa trở lại nội địa để sửa chữa, tái chế;
 • Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Ngoài các trường hợp quy định tại các điểm a.2, điểm a.3, điểm a.4, điểm d. 1 và d.2 khoản này, tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng thực tiễn không xuất khẩu hàng hóa;
 • Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tiễn đã xuất khẩu.

Vì vậy, khi thuộc các trường hợp nêu trên sẽ bị hủy tờ khai hải quan nhập khẩu theo hướng dẫn.

Hủy tờ khai hải quan nhập khẩu thế nào?

Hủy tờ khai hải quan nhập khẩu thế nào?

Khoản 2 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định thủ tục hủy tờ khai hải quan xuất khẩu. Căn cứ thủ tục này thực hiện như sau:

– Trách nhiệm người khai hải quan:

 • Đối với các trường hợp quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều này, người khai hải quan khai thông tin đề nghị hủy tờ khai hải quan theo mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.

Trường hợp đề nghị hủy tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan nộp 02 bản chính văn bản đề nghị hủy tờ khai hải quan theo mẫu số 04/HTK/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan;

 • Trường hợp hủy tờ khai hải quan theo hướng dẫn tại điểm d.1, điểm d.2, điểm d.3 khoản 1 Điều này, người khai hải quan gửi kèm chứng từ chứng minh thực tiễn hàng hóa không xuất khẩu.

Trường hợp hủy tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng thực tiễn không xuất khẩu, người khai hải quan phải cam kết trong văn bản đề nghị hủy tờ khai hải quan về việc chưa thực hiện việc hoàn thuế hoặc kê khai khấu trừ, thuế cho hàng hóa thuộc tờ khai hải quan đề nghị hủy với đơn vị thuế nội địa hoặc với đơn vị hải quan và chịu trách nhiệm về nội dung đã khai báo. Trường hợp đơn vị hải quan hoặc đơn vị thuế kiểm tra phát hiện người khai hải quan đã hoàn thuế hoặc kê khai khấu trừ thuế thì xử lý theo hướng dẫn của pháp luật.

– Trách nhiệm của đơn vị hải quan:

 • Trường hợp hủy tờ khai hải quan quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: Chậm nhất 01 ngày công tác kể từ ngày tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan quy định tại điểm a, điểm d khoản 1 Điều này, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan kiểm tra, xác minh thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, thực hiện việc hủy tờ khai hải quan và thông báo thông tin hủy tờ khai hải quan cho người khai hải quan trên Hệ thống;
 • Trường hợp hủy tờ khai hải quan quy định tại điểm c khoản 1 Điều này: Chậm nhất 01 ngày công tác kể từ ngày hàng hóa được tái xuất hoặc nhận được văn bản xác nhận đã thực hiện việc tiêu hủy, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện hủy tờ khai;
 • Trường hợp hủy tờ khai hải quan quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều này:

Trong thời hạn 08 (tám) giờ công tác kể từ khi nhận đề nghị hủy tờ khai hải quan của người khai hải quan, công chức hải quan kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin tờ khai hải quan đề nghị hủy trên Hệ thống, đề xuất Chi cục trưởng phê duyệt, thực hiện việc hủy tờ khai hải quan và phản hồi kết quả cho người khai hải quan trên Hệ thống, xử lý tiền thuế đã nộp (nếu có) theo hướng dẫn tại Điều 131 Thông tư này và cập nhật vào Hệ thống quản lý rủi ro để đánh giá tiêu chí chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp.

Trường hợp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan có thông tin vi phạm pháp luật liên quan đến lô hàng do các đơn vị chức năng khác cung cấp bằng văn bản thì tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng chỉ được hủy sau khi đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và xác định lô hàng không vi phạm pháp luật hoặc đã hoàn thành việc xử lý vi phạm theo hướng dẫn của pháp luật;

 Trường hợp hủy tờ khai hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập có ảnh hưởng đến thông tin quản lý lượng hàng tạm nhập, tạm xuất trên Hệ thống thì sau khi hủy tờ khai hải quan, đơn vị hải quan có trách nhiệm cập nhật thông tin về lượng hàng vào Hệ thống;

Thông báo cho Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đối với hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc từ trong nước theo mẫu số 01/TB-XNKTC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này hoặc thông báo cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu (nếu Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu khác Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu) để theo dõi, không xử lý hoàn thuế, khấu trừ thuế, không thu thuế đối với hàng hóa thuộc tờ khai hải quan xuất khẩu đã hủy.

 • Đối với tờ khai hải quan giấy, ngoài thực hiện các nội dung tương ứng tại điểm b.1, điểm b.2 và điểm b.3 khoản này, công chức hải quan gạch chéo bằng bút mực, ký tên, đóng dấu công chức lên tờ khai hải quan được hủy; lưu tờ khai hải quan được hủy theo thứ tự số đăng ký tờ khai hải quan.

Có thể bạn quan tâm

 • Thủ tục hải quan theo hướng dẫn chung của pháp luât
 • Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu mới nhất năm 2022
 • Khai hải quan sai nhóm loại hình Xuất Nhập Khẩu khắc phục sao?

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề “Hủy tờ khai hải quan nhập khẩu thế nào?“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến đăng ký bảo hộ logo công ty; hợp thức hóa lãnh sự; giấy phép bay Flycam…. của LVN Group, hãy liên hệ: 1900.0191.

Giải đáp có liên quan

Tờ khai hải quan là gì?

Tờ khai hải quan là văn bản mà ở đó, chủ hàng (người xuất khẩu & người nhập khẩu) hoặc chủ phương tiện phải kê khai trọn vẹn thông tin chi tiết về lô hàng khi tiến hành xuất khẩu, nhập khẩu ra vào lãnh thổ Việt Nam. Nếu không truyền tờ khai Hải quan thì mọi hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu đều bị dừng lại.

Đồng tiền nộp thuế hải quan là loại tiền nào?

Căn cứ Điều 41 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định đồng tiền nộp thuế. Theo đó, có thể nộp thuế bằng đồng tiền Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ. Nhưng đối với ngoại tệ thì sẽ có một số trường hợp cụ thể được quy định tại Điều luật này.

Không thể xuất hàng, bao lâu thì bị hủy tờ khai hải quan nhập khẩu?

Theo như quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định các trường hợp hủy tờ khai, nếu hết thời hạn 15 ngày mà không thể xuất hàng vì lo như hàng bị lỗi, tàu bỏ chuyến…. thì có thể hủy tờ khai hải quan.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com