Ai là người ký Điều lệ công ty cổ phần theo pháp luật hiện hành? – Mẫu văn bản

Ai là người ký Điều lệ công ty cổ phần theo pháp luật hiện hành?

Kính chào LVN Group. Em là Hoàng Trang, hiện là sinh viên năm nhất, chuyên khoa Luật, Học viện Phụ Nữ. Hiện tại, em đã được tiếp xúc cùng làm quen với môn Luật Doanh nghiệp, em học được nhiều điều bổ ích, biết các loại hình doanh nghiệp, công ty, Tuy nhiên, em vẫn còn vướng mắc về phần công ty cổ phần như sau: Được biết rằng Điều lệ công ty cổ phần là bản thỏa thuận giữa người sáng lập với các cổ đông cùng giữa các cổ đông. Vậy, em có câu hỏi ai là người ký Điều lệ công ty cổ phần theo pháp luật hiện hành? Rất mong được LVN Group hồi đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group. Cảm ơn bạn đã tin tưởng về gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Hãy cùng LVN Group tìm hiểu về vấn đề này tại nội dung bài viết dưới đây.

Điều lệ Công ty cổ phần là gì?

Điều lệ công ty cổ phần là bản thỏa thuận giữa những người sáng lập công ty với các cổ đông cùng giữa các cổ đông với nhau cùng được soạn căn cứ trên những khuôn mẫu chung của luật pháp để ấn định cách tạo lập, hoạt động cùng giải thể của một doanh nghiệp, việc xác lập, hủy bỏ, thay đổi điều lệ của công ty phải theo hướng dẫn của pháp luật.

Thông thường điều lệ công ty được lập khi phát sinh hai sự kiện, đó là điều lệ được lập khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc khi sửa đổi/bổ sung trong quá trình hoạt động doanh nghiệp. Điều lệ công ty không có mẫu hướng dẫn cụ thể, tuy nhiên dù là trường hợp nào thì điều lệ công ty cũng cần có những nội dung nhất định theo hướng dẫn Luật Doanh nghiệp.

Điều lệ công ty cổ phần tiếng Anh là Charter of joint stock company.

Ai là người ký Điều lệ công ty cổ phần theo pháp luật hiện hành?

Theo quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp cùng Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh cùng văn phòng uỷ quyền (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần cùng mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp cùng giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn cùng công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Quyền cùng nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Số lượng, chức danh quản lý cùng quyền, nghĩa vụ của người uỷ quyền theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền cùng nghĩa vụ của người uỷ quyền theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người uỷ quyền theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ cùng phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý cùng Kiểm soát viên;
 • Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế cùng xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Trường hợp giải thể, trình tự giải thể cùng thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều này, điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên cùng chữ ký của những người sau đây:

 • Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người uỷ quyền theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Thành viên là cá nhân cùng người uỷ quyền theo pháp luật hoặc người uỷ quyền theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Cổ đông sáng lập là cá nhân cùng người uỷ quyền theo pháp luật hoặc người uỷ quyền theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Vì vậy, khi đăng ký công ty cổ phần, điều lệ công ty phải bao gồm chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân cùng người uỷ quyền theo pháp luật hoặc người uỷ quyền theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Nguyên tắc xây dựng Điều lệ công ty thế nào?

Điều lệ công ty không được làm trái lại với những quy định của pháp luật hay xâm phạm quyền lợi của các bên thứ ba

Đây là nguyên tắc đầu tiên cùng rất cơ bản khi soạn thảo điều lệ công ty. Pháp luật cho phép Điều lệ được tự do quy định tuy nhiên các quy định này phải được xây dựng trong khuôn khổ, hành lang pháp lý của Luật Doanh nghiệp cùng pháp luật khác. Pháp luật luôn có những quy định mở để Điều lệ có quy định điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty mình. Nhưng điều lệ công ty nếu có quy định cũng không được phá vỡ những mức tối đa hay tối thiểu do luật định.

Điều lệ công ty như là một hợp đồng nhiều bên dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự do thỏa thuận để quy định quyền cùng nghĩa vụ của các bên, tổ chức quản lý, hoạt động của công ty

Vì vậy điều lệ công ty trước khi được xác lập phải trải qua các bước họp cùng đàm phán, thỏa thuận những vấn đề cần được nêu ra trong Điều lệ. Bên cạnh các quy định mà pháp luật đã thừa nhận thì Điều lệ công ty phải xác định rõ quyền cùng nghĩa vụ khác của các bên cũng như cách thức thực hiện nó để chi tiết hóa khi áp dụng cùngo thực tiễn.

Ví dụ Về tổ chức quản lý công ty, khi xây dựng cũng cần lưu ý, thảo luận đề ra chi tiết về cơ cấu quản lý công ty cùng thẩm quyền của người quản lý để tránh xảy ra tình trạng lạm quyền hay tư lợi cá nhân gây tổn hại cho công ty cùng thành viên hoặc cổ đông khác. Đặc biệt đối với Công ty cổ phần thì Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát cần phải được ghi nhận trong Điều lệ, kèm theo là nội dung hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ cũng như chỉ rõ ai là người uỷ quyền theo pháp luật của công ty. Xác định đúng cùng quy định rõ các vấn đề trong Điều lệ công ty góp phần giảm thiểu tranh chấp nội bộ công ty cùng làm cơ sở cho các bên thứ ba yên tâm khi đầu tư, hợp tác hay kí kết làm ăn.

Vì đó, khi soạn thảo hoặc sửa đổi Điều lệ, các thành viên hoặc cổ đông phải có sự thảo luận, cân nhắc từng vấn đề một để xây dựng được một bản Điều lệ phù hợp nhất với điều kiện cùng tình hình hoạt động kinh doanh của công ty mình.

Điều lệ công ty phải có đủ các nội dung chủ yếu theo hướng dẫn pháp luật

Căn cứ là phải có trọn vẹn các nội dung theo hướng dẫn tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 về Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; Ngành, nghề kinh doanh; Vốn Điều lệ…

“Điều 24. Điều lệ công ty

2. Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh cùng văn phòng uỷ quyền (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần cùng mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp cùng giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn cùng công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

đ) Quyền cùng nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Số lượng, chức danh quản lý cùng quyền, nghĩa vụ của người uỷ quyền theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền cùng nghĩa vụ của người uỷ quyền theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người uỷ quyền theo pháp luật;

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ cùng phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý cùng Kiểm soát viên;

k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế cùng xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể cùng thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.”

Sở dĩ Luật Doanh nghiệp bắt buộc Điều lệ phải có những quy định này vì đây là những vấn đề cơ bản rất quan trọng liên quan đến tổ chức cùng hoạt động của doanh nghiệp. Thành viên, cổ đông sẽ nhìn cùngo bản Điều lệ để biết quyền lợi cùng nghĩa vụ của mình. Người thứ ba đọc Điều lệ có thể xác định được công ty này hoạt động ngành nghề gì, uỷ quyền pháp luật là ai, thẩm quyền của công ty được ấn định thế nào để có thể tin tưởng kí hợp đồng mà không sợ bị sai thẩm quyền. Người quản lý hay thành viên Ban kiểm soát có thể căn cứ Điều lệ để biết trách nhiệm, vai trò của mình là gì, mình được đãi ngộ thế nào? Hay nếu muốn trở thành thành viên hoặc cổ đông của công ty, tìm hiểu các vấn đề về chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần được tiến hành thế nào thì các thành viên hoặc cổ đông đều có thể dễ dàng tham chiếu nhanh chóng từ Điều lệ công ty. Hay nói ngắn gọn, bản Điều lệ công ty chính là nơi các đối tượng có liên quan tìm thấy quyền lợi cùng nghĩa vụ của mình.

Vì vậy, để đáp ứng tiêu chí đó thì Điều lệ tối thiểu phải đảm bảo được những nội dung theo hướng dẫn tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều lệ công ty khi đăng kí doanh nghiệp phải thể hiện được sự chấp thuận của tất cả các thành viên sáng lập

Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên cùng chữ ký của những người sau đây: Các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh; Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người uỷ quyền theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với Công ty TNHH một thành viên; Thành viên là cá nhân cùng người uỷ quyền theo pháp luật hoặc người uỷ quyền theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên; cổ đông sáng lập là cá nhân cùng người uỷ quyền theo pháp luật hoặc người uỷ quyền theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với Công ty cổ phần.

Đây là một nguyên tắc vô cùng quan trọng, nó thể hiện bản Điều lệ được xây dựng là hoàn toàn dựa trên ý chí chấp thuận của tất cả những người sáng lập ra công ty. Sau này khi có bất kì vấn đề gì phát sinh thì các thành viên hoặc cổ đông cũng không lấy lí do là mình không hay biết về việc soạn thảo Điều lệ để mà khởi kiện đòi bồi thường hay yêu cầu tuyên bố Điều lệ vô hiệu.

Một số lưu ý khi xây dựng điều lệ công ty

Mỗi một doanh nghiệp, một công ty cần xây dựng một bản điều lệ riêng cho công ty của mình. Điều này là hoàn toàn hợp lý cùng cần thiết do mỗi doanh nghiệp là một chủ thể độc lập, mà không thể có trường hợp doanh nghiệp giống nhau y hệt để có thể có điều lệ công ty giống nhau. Điều lệ doanh nghiệp còn phải căn cứ cùngo nhiều yếu tố như số lượng thành viên công ty, mô hình tổ chức của công ty, tình hình tài chính, vốn của công ty,… nên điều lệ của mỗi công ty chỉ là một bản thể duy nhất, không được trùng lặp.

Điều lệ khi xây dựng cùng thông qua cần được có sự đồng ý của các thành viên công ty. Điều này đã được giải thích ở phần trên, do ở thời gian thành lập, thì chủ thể soạn thảo nên điều lệ công ty nên họ có quyền cũng như nghĩa vụ trong việc xây dựng cùng thông qua điều lệ công ty. Việc thông qua điều lệ công ty được thể hiện bằng việc các chủ thể đó ký cùngo bản điều lệ công ty khi nộp lên đơn vị đăng ký doanh nghiệp.

Khi xây dựng điều lệ công ty, bên cạnh việc tuân thủ pháp luật thì điều lệ công ty cũng không được xuân phạm đến quyền cùng lợi ích của các chủ thể khác trong xã hội. Điều này là nghĩa vụ của các công ty khi xây dựng điều lệ.

Kiến nghị

Với đội ngũ chuyên viên là các LVN Group, chuyên gia cùng chuyên viên pháp lý của LVN Group, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý toàn diện về vấn đề tạm ngừng công ty đảm bảo chuyên môn cùng kinh nghiệm thực tiễn. Ngoài tư vấn online 24/7, chúng tôi có tư vấn trực tiếp tại các trụ sở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Ai là người ký Điều lệ công ty cổ phần theo pháp luật hiện hành?”. Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc, LVN Group với đội ngũ LVN Group, chuyên gia cùng chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý như thông báo giải thể công ty cổ phần. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu hỏi của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 1900.0191.

Mời bạn xem thêm:

 • Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương mới năm 2023
 • Công ty sử dụng phần mềm không bản quyền bị xử phạt thế nào?
 • Viên chức có được ký hợp đồng với công ty khác không?

Giải đáp có liên quan

Loại hình doanh nghiệp nào cần có điều lệ công ty?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 các loại hình doanh nghiệp sau phải xây dựng điều lệ, gồm:
– Công ty cổ phần;
– Công ty hợp danh;
– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Tuy nhiên đối với doanh nghiệp tư nhân không bắt buộc phải có điều lệ.
Để xin được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các thành viên hoặc cổ đông sáng lập của công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần cần nộp dự thảo bản điều lệ cho đơn vị đăng ký kinh doanh.
Đối với công ty đại chúng, điều lệ tương đối đơn giản cùng đơn vị đăng ký kinh doanh ở từng địa phương đều có điều lệ mẫu cân nhắc.
Điều lệ thường có hiệu lực tại thời gian công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty có phải thông báo với đơn vị ĐKKD không?

Theo Điều 28 Luật doanh nghiệp 2020, điều lệ công ty không phải là nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên khi sửa đổi, bổ sung, công ty không cần phải thực hiện thủ tục thông báo đến đơn vị đăng ký kinh doanh.

Vai trò của Điều lệ công ty là gì?

– Điều lệ doanh nghiệp quy định những vấn đề cốt lõi, quan trong trong hoạt động doanh nghiệp: Cơ cấu tổ chức, thể thức thông qua quyết định, nghị quyết của công ty; Nguyên tắc phân chia lợi nhuận; Giải quyết tranh chấp nội bộ…
– Điều lệ công ty làm căn cứ giải quyết tranh chấp nội bộ công ty
– Điều lệ xây dựng cơ chế hoạt động cho doanh nghiệp

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191