Đề thi giữa học kì 1 Hoá học 9 năm 2023 – 2024 có đáp án – Mẫu văn bản

Đề thi giữa học kì 1 Hoá học 9 năm 2023 – 2024 có đáp án

Dưới đây là bài viết về: Đề thi giữa học kì 1 Hoá học 9 năm 2023 – 2024 có đáp án màn ý nghĩa quan trọng trong việc ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi Hoá học lớp 9 giữa học kì 1, mời bạn đọc theo dõi.

1. Đề cương ôn thi giữa học kì 1 Hoá học 9 năm 2023 – 2024:

Đề cương ôn thi Hoá học 9 giữa học kì 1 với các chủ đề: OXIT, AXIT, BAZƠ, MUỐI, và mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ, có thể được tổ chức như sau:

I. OXIT

– Khái niệm về oxit

+ Định nghĩa và cấu tạo của oxit

+ Phân loại oxit theo tính chất hóa học và tính chất vật lý

+ Ví dụ về các oxit phổ biến: oxit kim loại, oxit phi kim, oxit hỗn hợp.

– Tính chất hóa học của oxit

+ Tính chất hoá học của oxit kim loại và oxit phi kim

+ Tính chất oxi hóa và khử của oxit

+ Ví dụ về phản ứng oxi hóa – khử của oxit.

– Ứng dụng của oxit

+ Ứng dụng của oxit kim loại và oxit phi kim trong đời sống và công nghiệp

+ Tác dụng của oxit trong quá trình sản xuất kim loại

II. AXIT

– Khái niệm về axit

+ Định nghĩa và cấu tạo của axit

+ Phân loại axit theo tính chất hóa học và tính chất vật lý

+ Ví dụ về các axit phổ biến: axit vô cơ, axit hữu cơ.

– Tính chất hóa học của axit

+ Tính chất hoá học của axit vô cơ và axit hữu cơ

+ Phản ứng trung hòa và tạo muối của axit

+ Ví dụ về phản ứng của axit vô cơ và axit hữu cơ.

– Ứng dụng của axit

+ Ứng dụng của axit trong đời sống và công nghiệp

+ Tác dụng của axit trong quá trình sản xuất hợp chất hữu cơ.

III. BAZƠ

– Khái niệm về bazơ

+ Định nghĩa và cấu tạo của bazơ

+ Phân loại bazơ theo tính chất hóa học và tính chất vật lý

+ Ví dụ về các bazơ phổ biến: bazơ kiềm, bazơ kiềm thổ.

– Tính chất hóa học của bazơ

+ Tính chất hoá học của bazơ kiềm và bazơ kiềm thổ

+ Phản ứng trung hòa và tạo muối của bazơ

+ Ví dụ về phản ứng của bazơ kiềm và bazơ kiềm thổ.

– Ứng dụng của bazơ

+ Ứng dụng của bazơ trong đời sống và công nghiệp

+ Tác dụng của bazơ trong quá trình sản xuất các sản phẩm hóa học và công nghiệp hóa.

IV. MUỐI

– Khái niệm về muối

+ Định nghĩa và cấu tạo của muối

+ Phân loại muối theo tính chất hóa học và tính chất vật lý

+ Ví dụ về các loại muối phổ biến: muối sunfat, muối clorua, muối cacbonat.

– Tính chất hóa học của muối

+ Tính chất hoá học của muối vô cơ

+ Phản ứng của muối trong nước và trong dung dịch

+ Ví dụ về phản ứng của muối trong các ứng dụng thực tế.

– Ứng dụng của muối

+ Ứng dụng của muối trong đời sống, công nghiệp và nông nghiệp

+ Tác dụng của muối trong quá trình sản xuất các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp.

V. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

– Sự tương quan giữa oxit, axit, bazơ và muối

+ Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ trong quá trình tạo muối

+ Sự tương quan giữa tính chất hóa học và tính chất vật lý của các loại hợp chất vô cơ

+ Ví dụ về các phản ứng giữa oxit, axit, bazơ và muối.

– Sự biến đổi của các loại hợp chất vô cơ

+ Quá trình oxi hóa – khử của các loại hợp chất vô cơ

+ Quá trình trung hòa và tạo muối của các loại hợp chất vô cơ

+ Các phản ứng chuyển hóa giữa oxit, axit, bazơ và muối trong một số ứng dụng thực tế.

Đây là đề cương ôn thi Hoá học 9 giữa học kì 1 với các chủ đề OXIT, AXIT, BAZƠ, MUỐI, và mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Học sinh có thể sử dụng đề cương này để học tập và chuẩn bị cho kỳ thi Hoá học 9 một cách chi tiết và hiệu quả.

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 Ngữ văn 9 năm 2023 – 2024 có đáp án

2. Đề thi giữa học kì 1 Hoá học 9 năm 2023 – 2024 có đáp án:

2.1. Đề thi giữa học kì 1 Hoá học 9:

Phần I: Trắc nghiệm (4,0 điểm).

Hãy chọn một trong những chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1Trong các oxit sau, oxit không tan trong nước là

A. MgO.
B. P2O5.
C . Na2O.
D. CO2.

Câu 2Oxit tác dụng được với dung dịch HCl là

A.SO2.
B. CO2.
C. CuO.
D. P2O5.

Câu 3Nhóm chỉ gồm các oxit axit là:

A. CO2, P2O5, MgO, SO2.
B. CO2, P2O5, NO, SO2.
C. CO, P2O5, MgO, SO2.
D. CO2, P2O5, SO3, SO2.

Câu 4: Để pha loãng H2SO4 đặc an toàn, cần

A. cho từ từ H2SO4đặc vào bình đựng nước.
B. cho từ từ nước vào bình đựng H2SO4đặc.
C. rót đồng thời H2SO4đặc và nước vào bình.
D. cách A và B đều dùng được.

Câu 5: Cho các dung dịch sau: NaCl, NaOH, HCl, H2SO4, KNO3. Trong các dung dịch trên, có bao nhiêu dung dịch có pH < 7?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 6Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào một ống nghiệm có chứa 1 ml dung dịch FeCl3. Lắc nhẹ ống nghiệm. Hiện tượng nào xảy ra?

A. Có kết tủa màu xanh.
B. Có kết tủa màu nâu đỏ.
C. Có kết tủa, sau đó tan đi.
D. Có kết tủa màu trắng.

Câu 7Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(OH)2?

A. CO2.
B. Na2O.
C. CO.
D. MgO.

Câu 8Phản ứng được sử dụng để điều chế NaOH trong công nghiệp là

A. 2Na + 2H2O →2NaOH + H2.
B. Na2CO3+ Ba(OH)2 →BaCO3 + 2NaOH.
C. Na2O + H2O →2NaOH.
D. 2NaCl + 2H2O →đpdd2NaOH + H2 + Cl2.

Phần IITự luận (6,0 điểm).

Câu 1: (0,5 điểm) Vì sao vôi sống sẽ giảm chất lượng nếu lưu giữ lâu ngày trong tự nhiên?

Câu 2: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau: NaCl, HCl, Na2SO4.

Câu 3: (1,5 điểm) Hoàn thành dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

FeSO4 → (1) FeCl2→ (2) Fe(OH)2→ (3) FeO

Câu 4: (2,5 điểm) Cho một hỗn hợp 2 muối khan MgCl2 và CaCOphản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc).

a. Viết PTHH xảy ra.

b. Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng.

c. Nếu dùng 80 ml dung dịch axit HCltrên trung hòa với 80ml NaOH 2M thì dung dịch sau phản ứng làm nước bắp cải tím chuyển sang màu gì? (Biết: Ca = 40, C =12, O =16)

2.2. Đáp án đề thi Hóa giữa học kì 1 lớp 9:

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BIỂU ĐIỂM
Phần I: HS chọn đúng mỗi câu 0,5 điểm

 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
A C D A A B A D

 

 

 

4,0đ

Phần II:

Câu 1.Vì vôi sống sẽ hấp thụ khí cacbon đioxit có trong không khí tạo thành canxi cacbonat

 

 

0,5đ

Câu 2. Dùng quỳ tím nhận ra dung dịch HCl (quỳ tím hóa đỏ), quỳ tím không đổi màu là NaCl và Na2SO4.

Dùng dung dịch BaCl2 để nhận ra dung dịch Na2SO4 (có kết tủa trắng). Dung dịch không phản ứng là NaCl.

Na2SO4 + BaCl2 →BaSO4 + 2NaCl

 

0,5đ

 

0,5đ

0,5đ

Câu 3.

(1): FeSO4 + BaCl2→ BaSO4 ↓ + FeCl2

(2): FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2

(3): Fe(OH)2 →t0 FeO + H2O

 

0,5đ

0,5đ

0,5đ

 

Câu 4.

a/ CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

 

0,5đ

 

b/ n CO= 6,72 : 22,4 = 0,3mol

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

0,3mol 0,6mol 0,3mol

CM HCl = 0,6: 0,4 = 1,5 M

0,25đ

 

0,25đ

0,25đ

 

c/ HCl + NaOH →NaCl + 2H2O

1mol                         1mol

0,12                              0,16

Số mol của HCl: n = CM . V = 80/1000 x 1,5 = 0,12 (mol)

Số mol của NaOH: n = CM . V = 80/1000 x 2 = 0, 16 (mol)

Tỉ lệ: 0,12/1 < 0,16/1 Vậy sau phản ứng NaOH dư nên dung dịch làm quì tím hóa xanh.

 

0,25đ

0,25đ

 

0,25đ

 

0,5đ

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 Tin học 9 năm 2023 – 2024 có đáp án

3. Ma trận đề thi giữa học kì 1 Hoá học 9 năm 2023 – 2024 có đáp án:

Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1OXIT Nhận ra được oxit không tan trong nước, oxit tác dụng với axit, oxit axit, oxit bazơ. Giải thích được hiện tượng vôi sống giảm chất lượng nếu lưu giữ lâu ngày trong không khí.
Số câu 3 1 4
Số điểm.

Tỉ lệ %

1,5

15%

 

 

0,5

5%

2,0

20%

2. AXIT Nhận ra cách pha loãng H2SO, Phân biệt được các chất bằng phương pháp hóa học.  

 

Số câu 1 1 2
Số điểm.

Tỉ lệ %

0,5

5%

1,5

15%

2,0

20%

3. BAZƠ Nhận ra, phản ứng điều chế NaOH trong công nghiệp, dựa vào pH để xác định tính axit, bazơ. Xác định được chất tác dụng với dd bazơ, chất kết tủa sau khi trộn 2 dung dịch với nhau.
Số câu 2 2 4
Số điểm.

Tỉ lệ %

1,0

10%

1,0

10%

 

 

2,0

20%

4. MUỐI Tính được CM của dung dịch. Xđ được dd sau p/ư làm nước bắp cải tím chuyển sang màu gì?.  

 

Số câu 1 1
Số điểm.

Tỉ lệ %

2,5

25%

2,5

25%

5. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Viết được PTHH thực hiện dãy chuyển đổi hóa học.
Số câu. 1 1
Số điểm.

Tỉ lệ %

1,5

15%

1,5 15%
Tổng số điểm.

Tổng số điểm.

Tỉ lệ %

6

3,0

30%

4

4,0

40%

 

 

1

2,5

25%

1

0,5

5%

12

10,0

100%

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 Lịch sử 9 năm 2023 – 2024 có đáp án

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191