Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án mới nhất 2023

Để học tốt Tiếng Anh lớp 3, phần dưới đây liệt kê Top 10 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2022 – 2023 có đáp án, rất sát với đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học tập và đạt kết quả cao trong các kì thi vào lớp 3 môn Tiếng Anh.

1. Làm sao để đạt điểm cao tiếng Anh?

– Học hỏi từ những sai lầm của chính bạn

Bí quyết đạt điểm 10 đầu tiên chúng tôi muốn các bạn nắm vững đó là “learning from your own error”. Phương pháp học này chưa bao giờ lỗi thời khi học từ chính sai lầm của mình luôn khiến bạn được “nhớ” nhiều hơn.

Cách học của bạn để đạt 9, 10 điểm là thi thử chỉ để phát hiện lỗi sai để từ đó học tập nghiêm túc, coi đó là kinh nghiệm để đi thi thật và không bao giờ mắc lỗi như vậy nữa. Hãy luôn nhớ rằng: “Thi thử bạn làm sai bao nhiêu phần – làm đúng bao nhiêu phần trong 60 phút của bài thi thật”.

– Sử dụng học cách quãng

Bí quyết đạt điểm 10 môn Anh mà bạn nên bỏ túi ngay đó là học ngắt quãng.

Phương pháp này được áp dụng dựa trên hiệu ứng phá vỡ tâm lý. Bằng cách tăng khoảng thời gian giữa các lần ôn tập, lượng thông tin và kiến thức cần ghi nhớ. Mục đích của phương pháp này là cải thiện và nâng cao khả năng ghi nhớ thông tin, kiến thức. Có thể nhớ lâu một lượng lớn thông tin, kiến thức. Tức là ngay khi bộ não sắp quên điều gì đó, chúng ta sẽ xem lại và học lại điều đó.

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 có đáp án mới nhất 2023

2. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án mới nhất 2023 đề số 1:

2.1. Đề bài:

1. Listen and tick.

Listen and tickListen and tick

2. Look, listen and write.

Listen and tickListen and tick

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

He’s ________________________.

3. Read and circle a, b or c.

1.A: What would you like to drink? – B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d like some milk.

2. A: Where’s the table? – B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears do you have? – B: ____________________.

a. I have some.

b. I like teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? – B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read and complete.

three dog have birds and has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars and (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I like my toys.

I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits and four (6) ________. They are nice.

2.2. Đáp án:

1. Audio script:

1. A: Who’s that?

B: It’s my mother.

2. A: What’s his job?

B: He’s a driver.

3. A: Would you like some bread?

B: No, thanks.

A: What about some rice? Would you like some rice?

B: Yes, please.

4. A: What’s the monkey doing?

B: It’s climbing.

Key: 1. a 2. b 3. c 4. B

2. Audio script:

Hi. My name’s Helen. I’m eleven years old. This is my family. There are four people in my family. This is my father. He is a driver. This is my mother. She is a nurse. This is my brother. He is a pupil. He’s fourteen years old. We are happy.

Key:

1. eleven/11 (years old)

2. driver

3. nurse

4. fourteen/14 (years old)

3.

1. c 2. b 3. a 4. b

4.

have 2. three 3. and 4. has 5. dog 6. Birds

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Đạo đức lớp 3 có đáp án mới nhất 2023

3. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án mới nhất 2023 đề số 2:

3.1. Đề thi:

I. Circle the odd one out. Write

Circle the odd one outCircle the odd one out

II. Look and complete

Look and completeLook and complete

III. Write the words in the correct order.

1. can’t / I / fly

2. can / catch / He

3. read / can’t / She

4. ride / can / bike / a / I

5. soccer / can / play / He

IV. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

3.2. Đáp án:

I.

1. scarf

2. skirt

3. pants

4. shirt

II.

1. eating

2. taking

3. brushing

4. cleaning

5. talking

6. singing

III.

1. I can’tfly.

2. Hecancatch.

3. Shecan’t read.

4. I can ride a bike.

5. He can play soccer.

IV.

1. mother

2. park

3. father

4. cycling

5. flying

6. dog

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 3 có đáp án năm 2023

4. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án mới nhất 2023 đề số 3:

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Listen and writeListen and write

2. Listen and tick.

Listen and tickListen and tick

Listen and tickListen and tick

3. Look, read and put a tick (V) or cross (X).

Look, read and put a tick (V) or cross (X).Look, read and put a tick (V) or cross (X).

4. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the age of a family member

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Describing things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Asking and answering questions about pets

6. Talking about someone’s toys

7. Talking about what someone is doing

1. ______________ are they doing?

A. When

B. What

C. When

2. What’s the weather like in Hue today?

It’s nice. It’s ______________.

A. rainy

B. sunny

C. stormy

3. Some of the boys are _____________ basketball in the playground.

A. doing

B. playing

C. flying

4. Where are they playing football?

They are playing football _____________________.

A. on the beach

B. in the field

C. in the school yard

5. He is ____________ to music

A. listening

B. reading

C. watching

III. Read and write

live

for

flying kites

windy

park

from

Hi, my name is Kate. I (1) ______________ in Ho Chi Minh city. It’s (2) ______________ (3) ______________ Hanoi.

Today, the weather is (4) ______________. I’m (5) ______________ in the (6) ______________.

Xem đáp án

IV. Reorder the words to have correct sentences

1. weather/ is/ like/ What/ the/ ?/

_____________________________________________

2. do/ toys/ like/ What/ you/ ?/

_____________________________________________

3. are/ What/ doing/ you/ ?/

_____________________________________________

4. Are/ posters/ there/ any/ ?/

_____________________________________________

Wags and Penny played together. They played hide-and-seek on Sunday. Penny hid under the bed. Wag hid behind the plant. On Monday they dug holes in the yard. Penny hid a bone. Wags dug up some flowers. They played with balls on Tuesday. Penny chased her ball. Wags chewed his ball to bits. The dog played tug the next day.

Fill in the circle next to the correct answer

1. What do the dogs do first?
A. They play tug

B. They dig holes in the yard

C. They play hide-and-seek

2. What do the dogs do on Wednesday?
A. They play tug

B. They play with balls

C. They rest

3. What does Wags do before he chews up his ball?
A. He hides a bone

B. He digs up some flowers

C. He plays tag

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Tự nhiên xã hội lớp 3 có đáp án 2023

5. Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 2 đề số 4:

I. Read and match

1. What’s the weather like?

A. I like dolls

2. What is he doing?

B. It’s sunny

3. Do you like trucks?

C. I have five cars

4. What toys do you like?

D. He’s flying a kite

5. How many cars do you have?

E. No, I don’t. I don’t like trucks

II. Choose the best answer

1. ______________ are they doing?

A. When

B. What

C. When

2. What’s the weather like in Hue today?

It’s nice. It’s ______________.

A. rainy

B. sunny

C. stormy

3. Some of the boys are _____________ basketball in the playground.

A. doing

B. playing

C. flying

4. Where are they playing football?

They are playing football _____________________.

A. on the beach

B. in the field

C. in the school yard

5. He is ____________ to music

A. listening

B. reading

C. watching

III. Read and write

live

for

flying kites

windy

park

from

Hi, my name is Kate. I (1) ______________ in Ho Chi Minh city. It’s (2) ______________ (3) ______________ Hanoi.

Today, the weather is (4) ______________. I’m (5) ______________ in the (6) ______________.

Xem đáp án

IV. Reorder the words to have correct sentences

1. weather/ is/ like/ What/ the/ ?/

_____________________________________________

2. do/ toys/ like/ What/ you/ ?/

_____________________________________________

3. are/ What/ doing/ you/ ?/

_____________________________________________

4. Are/ posters/ there/ any/ ?/

_____________________________________________

5. Một số đề đọc hiểu:

Wags and Penny played together. They played hide-and-seek on Sunday. Penny hid under the bed. Wag hid behind the plant. On Monday they dug holes in the yard. Penny hid a bone. Wags dug up some flowers. They played with balls on Tuesday. Penny chased her ball. Wags chewed his ball to bits. The dog played tug the next day.

Fill in the circle next to the correct answer

1. What do the dogs do first?
A. They play tug

B. They dig holes in the yard

C. They play hide-and-seek

2. What do the dogs do on Wednesday?
A. They play tug

B. They play with balls

C. They rest

3. What does Wags do before he chews up his ball?
A. He hides a bone

B. He digs up some flowers

C. He plays tag

Reading 2

The teacher rings a bell. Ben knows what that bell means. It is story time! Ben knows what to do. He takes three big steps to the rug. He plops down, and he crosses his legs. Then he places his hands in his lap. Ben smiles at his teacher. He is ready for a story. Ben thinks story time is the best time.

Fill in the circle next to the correct answer

1. Who rings a bell?
A. Ben

B. a teacher

C. a friend

2. What does the bell mean?
A. It is time to eat

B. It is time to play

C. It is time for a story

3. What is the first thing Ben does when he hears the bell?
A. Ben sits on the rug

B. Ben smiles at his teacher

C. Ben walks to the rug

Reading 3

The spider wants food. She likes to eat bugs. So she makes a trap. The spider spins a sticky web. Round and round she goes. Up and down she goes. Then she waits. The web is hard for bugs to see. Whap! A bug flies into the web. The web shakes when the bug lands. The bug is stuck.

Fill in the circle next to the correct answer

1. What will probably happen next?
A. The spider will let the bug go

B. The bug will fly away

C. The spider will eat the bug

2. Why does a spider spin a web?
A. to make a home

B. to trap bugs

C. to play with bugs

3. What will a spider probably do if a big storm blows down her web?
A. She will spin a new web

B. She will go to sleep

C. She will eat plants

Reading 4

Snails live on land and in water. A snail’s body is soft. It has a head and one long foot. The foot makes a trail of smile. A snail moves by gliding along on the slime. It can even crawl upside down on its smile. All snails have hard shells, too. A snail can pull its body inside its shell. Then the snail’s soft body is safe.

Fill in the circle next to the correct answer

1. What is the story about?
A. where snails live

B. the way snails move

C. some facts about snails

2. Where do snails live?
A. In space

B. In water and on lan

C. On land only

3. What is true about snails?
A. Snails can crawl upside down

B. Snails have two feet

C. Snails have hard bodies

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Mĩ thuật lớp 3 có đáp án mới nhất 2023

6. Ma trận đề thi Tiếng Anh lớp 3:

Kỹ năng Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh giá Mức/ điểm

 

Tổng số câu , số điểm, tỉ lệ %
M1 M2 M3 M4
 

 

Listening

5pts =50%

 

1. Listen and circle

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

4 câu = 1 điểm
2. Listen and tick 0,25đ

(1câu)

0,5đ

(2 câu)

0,25đ

(1câu)

4 câu = 1 điểm
3. Listen and number

(4 câu)

4 câu = 1 điểm
4. Listen and complete 0,5đ

(2 câu)

0,25đ

(1 câu)

0,25đ

(1 câu)

4 câu = 1 điểm
 

 

 

Reading

1,5pts = 15%

 

5. Read and tick (v) or (x)

 

0, 5đ

(2 câu)

0,25đ

(1 câu)

0,25đ

(1 câu)

4 câu = 1 điểm
6. Read and write Yes/No 0,5đ

(2 câu)

 

0,25đ

(1 câu)

 

0,25đ

(1 câu)

 

4 câu = 1 điểm
 

 

Writing

1,5pts = 15%

7. Look and write the words in order.  

0,5đ

(2 câu)

 

0,5đ

(2 câu)

4 câu = 1 điểm
8. Fill in the gaps

 

 

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

 

4 câu = 1 điểm
 

 

Speaking

2pt = 20%

 

– Respond the questions of teacher.

 

 

(4 câu)

 

 

8 câu= 2 điểm

 

 

 

 

 

– Discribe the pictures in sts’ book by answering questions of teacher.

 

0,5đ

(2 câu)

 

0,5đ

(2 câu)

Tổng số câu 40 câu

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 có đáp án mới nhất 2023

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com