Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng hay nhất

Bài thu hoạch học tập Nghị quyết 13 của Đảng là một tài liệu quan trọng trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng, Nhà nước và xã hội.

1. Nhiệm vụ học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã diễn ra thành công. Tại đại hội này, Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đã được thông qua. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là kết quả của việc tổng kết lý luận và thực tiễn, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Nghị quyết đặt ra phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn 2021-2025, xác định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Nghị quyết này có giá trị định hướng và lãnh đạo toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội.

Để đảm bảo Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW vào ngày 09 tháng 3 năm 2021, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp và ngành phải tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết.

Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc và đạt chất lượng cao. Việc này phải kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến và quán triệt, nhấn mạnh và làm rõ những vấn đề mới và cốt lõi. Báo cáo viên và người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm cao trong việc báo cáo và truyền đạt Nghị quyết, cũng như các cán bộ và đảng viên trong việc học tập Nghị quyết.

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm nghiên cứu và học tập Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Các tổ chức đảng, nếu có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và kết nối đường truyền, có thể tổ chức điểm cầu tới cơ sở. Báo cáo viên gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 13, người đã trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội 13 của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực.
 • Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, và quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nhằm hướng dẫn lãnh đạo các cơ quan báo chí và xuất bản, cũng như các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học, kỹ thuật, văn nghệ sĩ, trí thức và đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tại các học viên và trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.
 • Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, và quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cho từng đối tượng cụ thể từ tỉnh tới cơ sở, những cán bộ và đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Đồng chí bí thư cấp ủy hoặc người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp sẽ làm báo cáo viên.

Việc nghiên cứu và học tập Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là vô cùng quan trọng, vì đó là cơ sở và tiền đề để triển khai thực hiện Nghị quyết này một cách hiệu quả. Nếu không thấu hiểu đường lối, chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được định hình trong Nghị quyết, chúng ta sẽ không thể thực hiện đúng và hiệu quả, thậm chí có thể dẫn đến những sai lầm, đi ngược lại với tinh thần của Nghị quyết.

Theo quy định của Đảng, toàn thể cán bộ và đảng viên đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Khi tổ chức học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Xử lý triệt để hiện tượng phô trương hình thức, hiệu quả thấp khi tổ chức học tập và tuyên truyền Nghị quyết.
 • Đảm bảo rõ ràng sự khác biệt giữa Nghị quyết Đại hội 13 và Nghị quyết của Đại hội trước.
 • Nắm rõ các chủ trương và phương hướng cơ bản mà Nghị quyết xác định, đặc biệt là những nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực đang công tác.
 • Tổ chức học bù và học vét khi cần thiết, không chỉ tổ chức hội nghị học tập và tuyên truyền rồi coi như đã xong.
 • Kiểm tra kết quả học tập và thường xuyên phổ biến, tuyên truyền.

2. Hướng dẫn viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết 13 của Đảng:

2.1. Về mặt hình thức yêu cầu đối với Bài thu hoạch học tập Nghị quyết 13 của Đảng:

Để đảm bảo hiệu quả trong việc tổ chức học tập và triển khai Nghị quyết 13 của Đảng, sau buổi học tập, các đảng viên sẽ cần viết bài tổng kết về nội dung đã học được.

Hình thức bài tổng kết sẽ như sau:

 • Bài tổng kết sẽ được viết bằng tay trên giấy khổ A4.
 • Đảng viên sẽ cần ghi rõ thông tin cá nhân như họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của mình.
 • Bài tổng kết cần có nhận xét, đánh giá và xác nhận của cấp ủy trực tiếp quản lý.

2.2. Về mặt nội dung yêu cầu Bài thu hoạch học tập Nghị quyết 13 của Đảng như sau:

Về nội dung, bài tổng kết cần bao gồm:

 • Trình bày những nội dung chính của Nghị quyết 13 của Đảng.
 • So sánh và chỉ ra những điểm mới của Nghị quyết 13 so với Nghị quyết 12 của Đảng.
 • Trình bày chủ trương và phương hướng cơ bản được xác định trong Nghị quyết 13 của Đảng.
 • Kết nối nội dung của Nghị quyết 13 với bản thân của đảng viên.

Sau khi hoàn thành, bài tổng kết sẽ được trình cấp ủy trực tiếp quản lý để đánh giá và xác nhận.

2.3. Một số lưu ý khi viết Bài thu hoạch học tập Nghị quyết 13 của Đảng:

Bài thu hoạch học tập Nghị quyết 13 của Đảng là một tài liệu quan trọng trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng, Nhà nước và xã hội. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết 13 của Đảng:

 1. Đọc và tìm hiểu kỹ Nghị quyết 13: Để viết được một bài thu hoạch học tập đầy đủ và chính xác, bạn cần phải đọc và tìm hiểu kỹ nội dung của Nghị quyết 13.
 2. Trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu: Bài thu hoạch học tập nên được viết một cách rõ ràng, súc tích và dễ hiểu để đảm bảo người đọc có thể hiểu được nội dung một cách dễ dàng.
 3. Phân tích và đánh giá nội dung: Sau khi đọc và tìm hiểu kỹ Nghị quyết 13, bạn cần phân tích và đánh giá nội dung của nó, để hiểu rõ được tầm quan trọng của Nghị quyết đối với đất nước và xã hội.
 4. Xác định mục tiêu học tập: Bạn cần xác định rõ mục tiêu học tập khi viết bài thu hoạch, để đảm bảo rằng những kiến thức và kỹ năng bạn học được có thể áp dụng vào thực tiễn.
 5. Phân bổ thời gian và kế hoạch học tập: Bạn cần phân bổ thời gian và lập kế hoạch học tập để đảm bảo tiến độ học tập đúng như dự kiến.
 6. Tập trung vào những điểm quan trọng: Trong quá trình viết bài thu hoạch, bạn cần tập trung vào những điểm quan trọng và cần thiết nhất trong Nghị quyết 13, để đảm bảo bài viết không quá dài và dễ hiểu.
 7. Sử dụng ngôn ngữ chính xác và súc tích: Ngôn ngữ trong bài thu hoạch nên được sử dụng chính xác, súc tích và tránh sử dụng những từ ngữ vô nghĩa hoặc khó hiểu.

3. Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết 13 của Đảng: 

                                  ĐẢNG BỘ ………..

                                  CHI BỘ ……….  

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                      ……., ngày….. tháng….. năm ……

 

BÀI THU HOẠCH 

Học tập Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng

Họ và tên :……..

Chức vụ Đảng :……….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể :……………

Đơn vị công tác :………

Sinh hoạt tại chi bộ :……….

Đại hội Đảng lần thứ 13 đã diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 và đã đạt được thành công tốt đẹp. Đại hội này là sự hiện thân của sự thông minh và năng lực của một chính đảng có lịch sử 91 năm và hơn 5 triệu đảng viên trong một đất nước có gần 100 triệu dân. Vì vậy, những chiến lược quan trọng được đưa ra tại Đại hội đảng lần thứ 13 sẽ ảnh hưởng đến hướng phát triển của đất nước trong tương lai.

Nhận thấy rằng học tập, nghiên cứu và triển khai Nghị quyết 13 của Đảng là trách nhiệm cũng như quyền lợi của mỗi đảng viên, tôi đã tham gia vào quá trình học tập và triển khai Nghị quyết 13 do Đảng bộ tổ chức. Tôi viết bài này để trình bày các kết quả đạt được sau khi tham gia vào quá trình này.

1. Những vấn đề chung 

Một là, các vấn đề cơ bản của Nghị quyết 13 bao gồm việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 và đánh giá tổng quan về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (được bổ sung và phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cường lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Ngoài ra, Nghị quyết 13 cũng đề ra định hướng phát triển và nhiệm vụ phát triển đất nước trong tương lai.

Đại hội 13 của Đảng đã diễn ra, và nhiều quyết định quan trọng đã được đưa ra. Một trong số đó là việc thông qua các báo cáo và điều chỉnh Điều lệ Đảng hiện hành, cùng với việc bầu các thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã được bầu và các báo cáo chính trị, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, và kiểm điểm sự lãnh đạo đã được thông qua.

Sau đó, Đại hội đã đồng ý sửa đổi và bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành, và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ chỉ đạo nghiên cứu và điều chỉnh các quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Cuối cùng, Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Bảy là, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương nêu trong các văn kiện Đại hội 13.

2. Tầm nhìn và định hướng phát triển của đất nước trong Nghị quyết 13 của Đảng

Nghị quyết 13 của Đảng đã chỉ rõ, trong những năm tới phải quyết tập thực hiện thắc lợi các quan điểm, mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Về quan điểm:

 • Phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, và duy trì đường lối đổi mới của Đảng. Ngoài ra, cần kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 • Bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc cao nhất trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bao gồm bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Cần tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước, gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, và bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu và cần được thực hiện thường xuyên.
 • Tăng cường tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hanh phúc. Cần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thiết lập cơ chế đột phá để thu hút và trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh.
 • Tận dụng sức mạnh của dân tộc và kết hợp với sức mạnh thời đại, khẳng định ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Phát huy tối đa nội lực, đồng thời sử dụng các nguồn lực ngoại sinh, trong đó nguồn lực con người là tài nguyên quan trọng nhất.
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng thông qua việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Xây dựng hệ thống chính trị trong sách, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Tất cả những yếu tố này là quan trọng để đạt được thành công trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cũng như bảo vệ Tổ quốc.
Về mục tiêu cụ thể:
 • Năm 2025 sẽ là kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước. Khi đó, Việt Nam sẽ là một quốc gia đang phát triển, với công nghiệp hiện đại và vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
 • Năm 2030 sẽ đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Tại thời điểm đó, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển với một nền công nghiệp hiện đại và mức thu nhập trung bình cao.
 • Năm 2045 sẽ là kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lúc đó, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển, với mức thu nhập cao.

Về định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025

Nghị quyết nêu rõ các chỉ tiêu cụ thể cần đạt được trong 5 năm 2021 – 2025 trong các lĩnh vực : kinh tế, xã hội , môi trường.

Về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030:

Nghị quyết đã nêu rõ 12 mục tiêu cụ thể như sau:

 1. Tiếp tục thúc đẩy đổi mới tư duy mạnh mẽ và xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường.
 2. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hiệu quả, thúc đẩy đầu tư, sản xuất và kinh doanh.
 3. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và tôn vinh tài năng.
 4. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
 5. Quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
 6. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh. Xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.
 7. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com