Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá công chức, viên chức

Mẫu tự nhận xét, đánh giá công chức, viên chức được sử dụng trong các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước để có hình thức kỷ luật, khen thưởng phù hợp đối với từng cá nhân. Hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây!

1. Bản tự nhận xét của công chức, viên chức là gì?

Tự đánh giá cán bộ, viên chức là hình thức giúp cán bộ, viên chức tự đánh giá và xem xét lại toàn bộ quá trình làm việc của mình, trung thực với những thiếu sót của bản thân, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục. Thông thường cán bộ là người đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản, là lực lượng nòng cốt của đất nước, là chủ thể quản lý, chỉ đạo công việc tại đơn vị công tác nên rất cần sự trung thực trong sạch để tạo niềm tin với nhân dân, trung thành với đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mỗi cán bộ sẽ phải tự kiểm điểm, nhận xét, kiểm điểm, đánh giá trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời là sự nhìn nhận về phẩm chất, đạo đức, lối sống của mình.

Mục đích của việc sử dụng Bảng đánh giá cán bộ, viên chức là giúp cá nhân cán bộ, lãnh đạo tự đánh giá ưu khuyết điểm của bản thân, từ đó đưa ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới. Việc tự đánh giá tiêu chuẩn cán bộ phải bao quát các mặt từ chính trị đến đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ. Qua mỗi lần đánh giá này, cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ sẽ đưa ra phương hướng, kế hoạch, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng cán bộ. Ví dụ, bản tự kiểm điểm của cá nhân được bổ nhiệm được hiểu đơn giản là bản tự kiểm điểm nêu nội dung về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức để cấp trên xem xét quyết định bổ nhiệm vị trí công tác đối với các cán bộ này.

Như vậy, trong những thời điểm cụ thể, mỗi nhân viên cần nhìn lại và tự đánh giá, từ đó thấy được những thiếu sót trong quá trình làm việc để tìm ra giải pháp phù hợp nhất giúp đỡ công ty. được giải quyết một cách suôn sẻ và thành công nhất có thể. Ngoài ra, bản tự đánh giá nhân viên sẽ giúp cá nhân tự kiểm điểm và đưa ra những đánh giá, giải pháp nhằm nâng cao tinh thần, nhiệt huyết cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý. của nhân viên.

2. Mẫu bản tự nhận xét đánh giá công chức, viên chức:

2.1. Mẫu 1:

HUYỆN ỦY

ĐẢNG BỘ VĨNH YÊN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 09 năm 2022

BẢN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Họ và tên cán bộ : Hoàng Lê Phương Nam

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 12 tháng 12 năm 198x

Đơn vị công tác: Huyện đoàn Vĩnh Yên

Chức vụ: Ủy ban thường vụ huyện đoàn

Nhiệm vụ được phân công: Tổ chức, quản lý các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn huyện, các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống:

– Chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế cơ quan và nơi cư trú. Có tư tưởng và lập trường chính trị vững vàng.

– Có phẩm chất, đạo đức lối sống tốt. Luôn đi đầu trong công tác chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác, giữ vững phẩm chất đạo đức của người đảng viên trong thời đại mới.

– Có tác phong nghiêm túc, quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân đúng mực, có tinh thần tôn trọng đồng nghiệp đồng chí, tận tụy trong công việc.Trong công việc cũng như trong cuộc sống luôn luôn có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình thẳng thắn. Sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp và giải quyết các ý kiến thắc mắc đề nghị của cán bộ, đồng chí với trách nhiệm là người tổ chức và tham gia trực tiếp vào các hoạt động của ủy ban thường vụ huyện.

– Xây dựng và giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong cơ quan, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong đơn vị.

– Có đạo đức, lối sống lành mạnh, hòa đồng với mọi người, không có biểu hiện quan liêu, hách dịch; luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác cũng như trong sinh hoạt hàng ngày.

– Giữ mối quan hệ mật thiết với người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Bản thân can bộ và gia đình luôn chấp hàng tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Thực hiện tốt quy định đối với cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị.

2. Năng lực công tác:

– Có đủ năng lực hoàn thành tốt công tác và nhiệm vụ được giao, có đầy đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các bằng cấp liên quan để phục vụ công việc.

– Chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng chế độ, chính sách của nhà nước và thời gian yêu cầu. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo công tác theo quy định.

– Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết công việc đảm bảo đúng quy định về trình tự thủ tục, hồ sơ, thời gian giải quyết.

–  Có tinh thần trách nhiệm trong công tác và thực hiện nghiêm tục nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Tích cực nghiên cứu các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo huyện.

3. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ

– Là cán bộ tổ chức và tham gia cá hoạt động đoàn, hội, đoàn thể của huyện, Tôi luôn có tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, luôn nêu cao tinh thần và phẩm chất của người cán bộ tổ chức và quản lý các hoạt động của ủy ban thưởng vụ đoàn huyện. Triển khai đầy đủ các hoạt động của đoàn theo quy định và chỉ đạo từ cấp trên theo kế hoạch từng tuần, từng tháng, có sơ kết các hoạt động theo từng đợt thi đua và qua đó rút ra những kết quả đạt được, cùng với những vấn đề còn tồn đọng trong công tác chỉ thị thực hiện.

– Những đề xuất, sáng kiến được chấp nhận và thực hiện, tham gia tổ chức các phong trào thi đua chiến sĩ cơ sở, các chương trình văn hóa văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ, tham gia tổ chức, lên kế hoạch thực hiện đại hội đại biểu toàn quốc,…

– Đảm bảo đúng số ngày làm việc trong năm, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ phép, ngày đi công tác và ngày nghỉ theo chế độ quy định của pháp luật có liên quan đến cá bộ. Thực hiện đầy đủ và hăng hái đi công tác cơ sở, phát hiện những vấn đề phát sinh hoặc tồn tại, đưa ra báo cáo đề xuất giải quyết.

Kết quả trong năm 2021: Hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định:

– Đối với chuyên môn: Được Ủy ban nhân dân huyện khen tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

– Đối với Công đoàn: Được công đoàn ngành khen tặng: Tập thể “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”; cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn”.

II. Đánh giá chung về ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu trong thời gian công tác

1. Ưu điểm:

– Có lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị, việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc chấp hành Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng.

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Có tinh thần nghiên cứu. học tập để nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu vị trí công tác, nhiệm vụ được giao;

– Có khả năng làm tốt công tác quản lý, có năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thể hiện qua khố lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả của công việc;

– Có tinh thần trách nhiệm công tác thể hiện ở việc chỉ đạo đề tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết các công việc được phân công phụ trách, đảm bảo thời gian thực hiện và chất lượng hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất đối với cấp trên về lĩnh vực phụ trách. Có sáng kiến và việc áp dụng kinh nghiệm công tác vào trong thực tiễn giải quyết công việc được giao.

– Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chức trách được giao trong năm và đạt được kết quả tốt trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được giao phụ trách, quản lý.

2. Khuyết điểm:

– Chưa huy động hết sức mạnh của tập thể và cá nhân của đội ngũ;

– Tổ chức tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong đội ngũ chưa mạnh.

– Trong quá trình công tác và sinh hoạt chi bộ chưa đưa ra nhiều ý kiến hay.

– Trong thời gian đầu mới làm công tác quản lý vì thiếu kinh nghiệm nên việc chỉ đạo và điều hành công việc đôi lúc còn thiếu khoa học. Việc phê bình và tự phê bình trong đơn vị còn chưa thật mạnh dạn, còn cả nể.

3. Chiều hướng phát triển bản thân

– Phát huy và thể hiện tốt những ưu điểm trong thời gian qua đã làm được, đồng thời khắc phục những hạn chế và tồn tại trong thời gian tiếp theo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng cao hoạt động của đoàn thể, giúp đoàn thể trở thành một tổ chức vững mạnh.

– Sở trường công tác: Làm công tác quản lý, quản lý tổ chức hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Có triển vọng phát triển và có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở vị trí cao hơn.

III. Kết luận chung

1. Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ: có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực công tác.

2. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: đủ khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

4. Triển vọng và chiều hướng phát triển: đảm bảo tốt nhiệm vụ hiện tại và có chiều hướng phát triển tốt.

Trên đây là bản tự nhận xét đánh giá giá của tôi, bản thân tôi rất mong nhận được sự góp ý của Lãnh đạo cơ quan, các đồng nghiệp để bản thân ngày càng được hoàn thiện hơn ./.

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tự nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

2.2. Mẫu 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Họ và tên cán bộ, công chức, viên chức: ………Mã số:…….

Chức vụ:……..Ngạch bậc lương:…….

Đơn vị công tác:……….

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

………

2. Kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được phân công

(Ngoài việc tự nhận xét về kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cần tự nhận xét về năng lực lãnh đạo, quản lý; kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết quần chúng)

………

3. Tinh thần kỷ luật:

……….

4. Tinh thần phối hợp trong công tác:

……….

5. Tính trung thực trong công tác:

………

6. Lối sống đạo đức:

………

7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

……..

8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:

……..

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Hoàn thành nhiệm vụ;

c) Không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày….. tháng….. năm……

Người tự nhận xét

(Ký tên)

II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

(Ghi tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của tập thể).

………

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

(Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi).

……..

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1

Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước

2

Kết quả công tác

3

Tinh thần kỷ luật

4

Tinh thần phối hợp trong công tác

5

Tính trung thực trong công tác

6

Lối sống đạo đức

7

Tinh thần học tập nâng cao trình độ

8

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

9

Năng lực, lãnh đạo quản lý

Kết luận: ……

Ngày….. tháng…. năm….
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn bản tự nhận xét đánh giá công chức viên chức:

Để soạn thảo bản tự đánh giá của cán bộ cần đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

– Phần mở đầu bản tự đánh giá của cán bộ cần ghi đầy đủ thông tin cá nhân, cụ thể: họ và tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, chức vụ, công tác ở chi bộ nào, đảng bộ nào.

– Nội dung bản tự đánh giá của nhân viên: người viết cần chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình thực hiện công việc được cấp trên giao mà mình đã hoàn thành, nhưng ưu điểm và nhược điểm liên quan đến vấn đề đó.

+ Về phẩm chất chính trị: Vì đã đứng trong hàng ngũ của Đảng, người cán bộ phải có nhận thức rõ ràng về lý tưởng của Đảng, đạo đức, lối sống, chính trị và các vấn đề liên quan đến kỷ luật. phong cách làm việc. Trong phần này, cán bộ cần nêu bật những ưu điểm trong nhận thức lý luận về Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ nghĩa Mác – Lênin.

+ Đạo đức lối sống: Cán bộ phải có lối sống giản dị, trung thực, không cơ hội tính toán và phải luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình. Người cán bộ còn là người thực hiện nghiêm túc các quy định đã đề ra đối với cán bộ, nhân viên trong cơ quan.

+ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Ở vị trí cần ghi rõ họ tên, chức vụ hiện tại của viên chức nhưng cần thể hiện tính chủ động trong công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn đấu tranh với tiêu cực, luôn thể hiện sự nghiêm khắc trong công việc, khen thưởng rõ ràng, đúng người đúng tội, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Cần lưu ý rằng để người cán bộ giỏi lãnh đạo nhân dân thì điều kiện cần ở đây là người cán bộ đó phải có năng lực và tài năng cần thiết để làm được việc. Cán bộ nhận xét về thái độ, sự nhiệt tình trong việc giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của người dân.

Lưu ý: khi cán bộ tự nhận xét, đánh giá cần bảo đảm tính trung thực, không cung cấp những điều sai sự thật hoặc chỉ viết những điều tốt về mình. Tóm tắt ngắn gọn quá trình làm việc của từng nhân viên, cho biết những thành tích đã đạt được trong quá trình đảm nhận công việc và cũng nên nêu những khó khăn, vất vả mà họ gặp phải, tất cả sẽ được thể hiện cụ thể. thân hình. trình bày một cách tổng quát nhất.

– Đánh giá chung về ưu nhược điểm của bản thân trong quá trình làm việc:

+ Ưu điểm: có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; chấp hành tốt sự phân công của lãnh đạo; …

+ Nhược điểm: Trong công tác chỉ đạo chuyên môn còn thiếu nhạy bén; công tác xã hội hóa giáo dục còn hạn chế; sự chỉ đạo của đoàn thể chưa đồng bộ; …

– Kết luận tự đánh giá của nhân viên dựa trên các tiêu chí sau:

Bảo đảm các tiêu chuẩn của Nhà nước về kỷ luật cán bộ: Thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực và tín nhiệm của mình trong tổ chức đó;

Mức độ hoàn thành công việc: Mức độ hoàn thành công việc, hoàn thành xuất sắc hoặc hoàn thành một phần, hoàn thành có sai sót,…;

Triển vọng và cơ hội phát triển: Cá nhân đó có khả năng phát triển không, triển vọng tốt hay không trong quá trình làm việc, đảm nhận vị trí đó, có bị khiển trách, nhắc nhở hay không…

Một số lưu ý khi viết bản tự đánh giá nhân viên:

Vận dụng quy định tại Quyết định 286-QĐ/TW năm 2010 ban hành Quy chế đánh giá cán bộ của Bộ Chính trị và các văn bản quy phạm pháp luật khác để viết bản đánh giá, nhận xét cán bộ;

Nội dung đánh giá, nhận xét phải bao quát, đầy đủ các nội dung, tiêu chí về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công việc;

Xây dựng các tiêu chí, nội dung đánh giá chi tiết, dễ hiểu, khoa học theo quy định của đơn vị để dễ đối chiếu, so sánh, đánh giá và tự phê bình;

Bản tự đánh giá của cán bộ phải do thư ký thay mặt ban thường vụ ký tên và đóng dấu.


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com