Mẫu bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên mới nhất – Mẫu văn bản

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên mới nhất

Bản tự nhận xét về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên là một biểu mẫu được sử dụng để giúp giáo viên đánh giá bản thân về phẩm chất và năng lực, đồng thời xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục. Bản tự nhận xét cần nêu rõ thông tin cá nhân và nhiệm vụ được giao trong năm học vừa qua, đồng thời phải đưa ra những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân.

1. Mẫu tự nhận xét, đánh giá, xếp loại giáo viên:

Phòng GDĐT………
Trường ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

…..ngày ….tháng…..năm…….

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
Năm Học……..

Họ và tên: ………

Đơn vị công tác: Trường………

Nhiệm vụ được giao: ……..

Nay tôi viết bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên năm học………. với các nội dung sau:

1.Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

1.1/ Tư tưởng chính trị:

Luôn kiên trì với đường lối của Đảng, và các mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1.2/ Tuân thủ chính sách và pháp luật của Nhà nước:

Chính mình và gia đình luôn tuân thủ chính sách và pháp luật của Nhà nước. Luôn thực hiện công tác tuyên truyền và vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

1.3/ Thực hiện quy định của ngành, cơ quan, đơn vị để đảm bảo chất lượng và số lượng giờ làm việc:

Luôn tuân thủ tốt quy định và quy chế của ngành. Thực hiện tốt các quy định của cơ quan và đơn vị, để đảm bảo chất lượng và số lượng giờ làm việc.

1.4/ Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người giáo viên:

Luôn giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người giáo viên. Luôn có ý thức cao trong việc đấu tranh chống lại các hành vi tiêu cực. Được đồng nghiệp, học sinh và nhân dân tin tưởng.

1.5/ Tinh thần đoàn kết: Tính trung thực trong công tác; Quan hệ đồng nghiệp; Thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:

Luôn có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp. Báo cáo đầy đủ, chính xác và trung thực với cấp trên. Xây dựng quan hệ tốt với đồng nghiệp. Có thái độ hòa nhã, tận tâm và phục vụ nhân dân và học sinh.

1.6/ Tự đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống: Tốt.

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ:

a. Đối với khối lượng, chất lượng và hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, thời gian và điều kiện công tác cụ thể:

Đạt trình độ chuẩn đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ của nhà giáo theo quy định cụ thể. Bản thân tôi có đầy đủ kiến thức cơ bản về chuyên môn và nghiệp vụ, đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

– Bản thân luôn cập nhật thông tin để hiểu rõ tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và giáo dục của địa phương nơi tôi công tác.

Với nhiệm vụ giảng dạy:

– Bản thân thực hiện đầy đủ, đúng chương trình và kế hoạch dạy học.

Chuẩn bị bài lên lớp tốt, giảng dạy tốt và đánh giá học sinh công bằng, khách quan.

– Bản thân sử dụng các đồ dùng dạy học sẵn có của bộ môn một cách hiệu quả, và thường xuyên tự làm đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác.

Trong năm học, tôi đã được dự giờ 5 tiết trong tổng số 18 tiết dự giờ.

Đối với công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác:

– Luôn theo dõi và quản lý chặt chẽ việc học tập và rèn luyện của học sinh, đặc biệt là rèn luyện ý thức tự học, giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nề nếp và rèn luyện thói quen tốt cho các em.

– Bản thân thường xuyên phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Tham gia đầy đủ các công tác được nhà trường phân công.

b, Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, tinh thần phê bình và tự phê bình

Luôn có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, cũng như tinh thần phê bình và tự phê bình.

Tôi luôn tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn của nhà trường và tổ chuyên môn, tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, và các buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường hàng tháng theo yêu cầu của các cấp.

Tôi cũng luôn ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, đảm bảo ngày công lao động trong giảng dạy và hội họp, cũng như thực hiện báo cáo với cấp trên chính xác, kịp thời.

Tôi có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy và công tác, và luôn có tinh thần phê bình những việc xấu và thường xuyên tự phê bình để kịp thời rút kinh nghiệm cho bản thân.

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội…)

Tôi luôn tìm tòi, học hỏi để tự phát triển bản thân, phát triển một cách toàn diện để có đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm phục vụ cho giảng dạy, phục vụ công tác và mọi hoạt động khác.

4.Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

* Ưu điểm:

+ Bản thân tôi luôn có trách nhiệm, tinh thần kỷ luật cao và tính trung thực trong công tác và giảng dạy, luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

+ Bản thân hết mình quan tâm, rèn luyện, giáo dục các em học sinh về mọi mặt. Đặc biệt là thường xuyên phối hợp với phụ huynh giáo dục các em.

* Khuyết điểm: Đôi khi còn chậm, chưa kịp thời trong việc báo cáo cho cấp trên.

5.Tự đánh giá, xếp loại chung : Xuất sắc

…… ngày …..tháng …năm…..

Nhận xét đánh giá xếp loại của tổ chuyên môn …..

Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại của Thủ trưởng đơn vị cơ sở
(ghi rõ chức vụ, kí tên, đóng dấu)

……

2. Cách đánh giá, phân loại giáo viên cuối năm học theo Nghị định 90:

Từ năm học 2020 – 2021, việc đánh giá, xếp loại giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không cần có sáng kiến kinh nghiệm. Cụ thể có những thay đổi được quy định như sau:

2.1. Đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không cần có sáng kiến kinh nghiệm:

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định Số: 90/2020/NĐ-CP để quy định về đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020.

Theo đó, để được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giáo viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Thực hiện tốt các quy định về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối làm việc và ý thức tổ chức kỷ luật như quy định tại Điều 3 Nghị định.

Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao. Trong đó, ít nhất 50% nhiệm vụ phải được hoàn thành vượt mức.

Điểm mới là việc bỏ các tiêu chí “Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất” và “có ít nhất 01 đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng, mang lại hiệu quả trong công việc”.

2.2. Giáo viên bị kỷ luật sẽ xếp không hoàn thành nhiệm vụ:

Nghị định 90 đã bổ sung tiêu chí đánh giá giáo viên bị kỷ luật, đưa ra quy định cụ thể về việc xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Điều 15 quy định rõ ràng về các tiêu chí để xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm:

(a) có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

(b) không đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả cho hơn 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc, kế hoạch hoặc công việc cụ thể được giao;

(c) có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá. Vì vậy, giáo viên bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

3. Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên:

Đối với giáo viên không giữ chức vụ quản lý, việc đánh giá chất lượng được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Giáo viên tự đánh giá và xếp loại chất lượng thông qua báo cáo được cung cấp trong Nghị định 90.

Bước 2: Tại địa điểm công tác, cuộc họp được tổ chức để nhận xét và đánh giá giáo viên. Tất cả giáo viên (hoặc toàn bộ giáo viên thuộc đơn vị thành phần nơi người đó công tác nếu có) sẽ tham gia.

Bước 3: Trong cuộc họp, giáo viên sẽ trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác của mình và các thành viên tham dự sẽ đóng góp ý kiến. Các ý kiến sẽ được ghi lại trong biên bản và được thông qua trong cuộc họp.

Bước 4: Đánh giá và xếp loại chất lượng giáo viên được xem xét và quyết định.

Bước 5: Kết quả đánh giá và xếp loại được thông báo cho giáo viên bằng văn bản và đồng thời quyết định hình thức công khai trong cơ quan hoặc đơn vị nơi người đó công tác.


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191