Nguồn minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên mầm non – Mẫu văn bản

Nguồn minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên mầm non

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non cần phải có để đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non. Hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về cách đánh giá tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non nhé!

1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì?

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non cần phải có để đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non.

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là việc xác định mức độ đạt được về phẩm chất, năng lực của giáo viên theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Lưu ý: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm 05 lĩnh vực: Phẩm chất giáo viên; Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng; Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện năng khiếu nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

2. Ý nghĩa chuẩn giáo viên mầm non:

Việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non có ý nghĩa quan trọng sau:

– Làm cơ sở để giáo viên mầm non tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện có chất lượng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

– Làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên mầm non; tuyển chọn, sử dụng giáo viên mầm non cốt cán.

– Làm căn cứ để cơ sở giáo dục mầm non đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non; xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, của địa phương và của ngành giáo dục.

– Làm cơ sở để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non.

3. Phiếu đánh giá chuẩn giáo viên mầm non:

Mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được ban hành kèm theo Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, Phiếu đánh giá sẽ bao gồm những nội dung chính sau:

– Thông tin về giáo viên thực hiện đánh giá: tên giáo viên, trường, nhóm/lớp phụ trách….;

– Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu của từng tiêu chí, đối chiếu với dẫn chứng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) theo các mức chưa đạt (Giấy chứng nhận); Vượt qua (D); Khá (K); Tốt (T)

– Nhận xét của giáo viên, chỉ rõ điểm mạnh, điểm cần cải thiện;

– Kế hoạch học tập, bồi dưỡng, phát triển năng lực chuyên môn năm học tiếp theo;

– Xếp loại kết quả đánh giá;

– Giáo viên ký, ghi rõ họ tên;

Lưu ý: Về cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được quy định:

– Đạt chuẩn nghề nghiệp nhà giáo ở mức tốt: Có đầy đủ các tiêu chí từ mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 2/3 số tiêu chí đạt mức khá, trong đó tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 là tốt

– Đạt chuẩn nghề nghiệp nhà giáo ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí ở mức đạt trở lên, ít nhất 2/3 số tiêu chí đạt mức khá trở lên, trong đó tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 khá trở lên;

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Đạt chuẩn từ mức đạt trở lên;

– Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá là chưa đạt (tiêu chí được đánh giá là không đạt khi chưa đạt ở mức độ yêu cầu của tiêu chí đó).

4. Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên mầm non:

4.1. Tiêu chuẩn 1:

Về phẩm chất nhà giáo, cần hiểu rõ nhà giáo phải thực hiện đúng quy định, rèn luyện đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc rèn luyện đạo đức và xây dựng phong cách nhà giáo.

Từ đó, căn cứ vào thực tiễn của nhà trường, địa phương đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT để đánh giá mức đạt các tiêu chí theo các mức độ tiếp theo:

– Mức đạt: Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;

– Mức khá: Có ý thức tự học, tự rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;

– Mức tốt: Gương mẫu về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc rèn luyện đạo đức.

Cùng với đó là những tấm gương thể hiện thành tích trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà giáo như:

– Qua đánh giá, xếp loại giáo viên cho thấy giáo viên thực hiện đúng các quy định về đạo đức nhà giáo, không vi phạm các quy định về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em…;

– Bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của chi bộ nhà trường/ bản nhận xét hai chiều của đảng viên có xác nhận của chi bộ nơi cư trú, công nhận giáo viên có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt (nếu là đảng viên CĐCS;

Biên bản họp phụ huynh ghi nhận giáo viên nghiêm túc, đối xử với trẻ đúng mực, luôn quan tâm nhắc nhở trẻ trong quá trình học tập và rèn luyện.

4.2. Tiêu chuẩn 2:

Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ tức là Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mầm non; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới hình thức tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phát triển toàn diện trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non.

Chẳng hạn, ở tiêu chí Nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em, trẻ em được phân loại như sau:

– Mức đạt: Thực hiện được kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ của nhóm, lớp; bảo đảm chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn, phòng chống dịch bệnh cho trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non;

– Mức tốt: Đổi mới tích cực, linh hoạt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng các nhu cầu phát triển khác nhau của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp;

– Mức tốt: Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc nhằm nâng cao thể chất và tinh thần cho trẻ.

4.3. Tiêu chuẩn 3:

Xây dựng môi trường giáo dục, trong thời gian tới hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường.

Ví dụ: Trong tiêu chí thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường căn cứ vào:

– Mức đạt: Thực hiện tốt các quy định về quyền trẻ em; quy định về quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em theo quy chế dân chủ trong nhà trường;

– Tốt: Đề xuất các biện pháp bảo vệ quyền trẻ em; phát huy quyền dân chủ của bản thân, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và đồng nghiệp trong trường; phát hiện, ngăn chặn và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường (nếu có);

– Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ, phối hợp với đồng nghiệp trong việc thực hiện các quy định về quyền trẻ em; phát huy quyền dân chủ của bản thân, của đồng nghiệp và của cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ theo quy chế dân chủ trong nhà trường.

4.4. Tiêu chuẩn 4:

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Với tiêu chuẩn này, giáo viên chấm điểm dựa trên:

Tiêu chí: Phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

– Mức đạt: Có mối quan hệ gắn bó, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

– Mức tốt: Phối hợp kịp thời với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phát triển toàn diện trẻ em;

– Mức tốt: Chia sẻ, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng. Đề xuất các giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Tiêu chí: Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng để bảo vệ quyền của trẻ em, tiêu chí này được đánh giá như sau:

– Mức đạt: Xây dựng được mối quan hệ gắn bó, tôn trọng và hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định về quyền trẻ em;

– Mức tốt: Tích cực hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng để bảo vệ quyền của trẻ em;

– Mức tốt: Chia sẻ, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng thực hiện các quy định về quyền trẻ em cho cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng. Đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em; xử lý kịp thời thông tin từ cha mẹ, người giám hộ của trẻ em liên quan đến quyền trẻ em.

Đối với tiêu chuẩn 05: Sử dụng được ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, có năng khiếu nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được đánh giá theo các tiêu chí sau:

– Sử dụng được ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ứng dụng công nghệ thông tin, có năng khiếu nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

– Thể hiện năng khiếu nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Lưu ý: Từ việc đánh giá mức độ đạt của các tiêu chí theo hướng dẫn của Thông tư 26 năm 2018 của Bộ Giáo dục, giáo viên sẽ tự đánh giá những nội dung mình đạt và những nội dung chưa đạt. Cùng với đó, giáo viên sẽ đề ra mục tiêu, nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng, thời gian thực hiện, điều kiện thực hiện trong năm học tiếp theo.

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191