Trình tự đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại năm 2023 – Mẫu văn bản

Trình tự đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại năm 2023

Kính chào LVN Group. Hiện tại tôi đang là chuyên viên của một công ty có hoạt động liên quan đến việc xử lý chất thải nguy hại. Tôi đang có câu hỏi cùng muốn hỏi LVN Group đến việc công ty chúng tôi muốn vận chuyển chất thải nguy hại này qua biên giới một lượng nhất định thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì cùng trình tự đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại thế nào? Đây là lần đầu tiên chúng tôi mong muốn có nhu cầu này nên không biết thực hiện thế nào? Mong được LVN Group hỗ trợ trả lời, tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến LVN Group. Tại nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi nêu trên cho bạn. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích đến bạn đọc.

Văn bản quy định

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Đối tượng thực hiện đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại

Theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, việc đăng ký xuất khẩu chất thải nguy hại được thực hiện bằng việc vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại. Đối với cùng một loại chất thải nguy hại, việc đăng ký xuất khẩu được thực hiện cho từng đợt xuất khẩu đơn lẻ hoặc chung cho nhiều đợt xuất khẩu trong một năm. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc nhà xuất khẩu uỷ quyền cho các chủ nguồn thải phải phối hợp với các bên liên quan lập hồ sơ theo hướng dẫn.

Đăng ký xuất khẩu chất thải nguy hại thế nào?

Theo khoản 1 Điều 38 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại cùng việc tiêu hủy chúng như sau:

Việc đăng ký xuất khẩu chất thải nguy hại được thực hiện bằng việc vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại. Đối với cùng một loại chất thải nguy hại, việc đăng ký xuất khẩu được thực hiện cho từng đợt xuất khẩu đơn lẻ hoặc chung cho nhiều đợt xuất khẩu trong một năm. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc nhà xuất khẩu uỷ quyền cho các chủ nguồn thải phải phối hợp với các bên liên quan lập hồ sơ theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này.

Hồ sơ đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại bao gồm những gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 38 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định hồ sơ đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại như sau:

– Đơn đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo hướng dẫn tại Mẫu số 05 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao hợp đồng xử lý chất thải nguy hại với đơn vị xử lý chất thải nguy hại tại quốc gia nhập khẩu;

– Bản sao hợp đồng ký với chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong trường hợp chủ nguồn thải ủy quyền cho nhà xuất khẩu uỷ quyền đăng ký cùng thực hiện thủ tục vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại;

– Bản sao hợp đồng ký với đơn vị đăng ký bảo hiểm cho lô hàng chất thải nguy hại vận chuyển xuyên biên giới;

– Thông báo vận chuyển bằng tiếng Anh thực hiện theo mẫu quy định của Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại cùng việc tiêu hủy chúng (sau đây gọi tắt là Công ước Basel) tại địa chỉ:

http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/techmatters/forms-notif-mov/vCOP8.doc.

Trình tự đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại

Căn cứ khoản 3 Điều 38 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định trình tự đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại được thực hiện như sau:

– Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Bộ Tài nguyên cùng Môi trường;

– Trong thời hạn 10 ngày công tác kể từ ngày nhận được hồ sơ trọn vẹn, đơn vị thẩm quyền Công ước Basel tại Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên cùng Môi trường gửi văn bản thông báo kèm theo thông báo vận chuyển bằng tiếng Anh cho đơn vị thẩm quyền Công ước Basel tại quốc gia nhập khẩu cùng quá cảnh (nếu có) theo hướng dẫn của Công ước Basel; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để có văn bản thông báo thì Bộ Tài nguyên cùng Môi trường phải có văn bản trả lời gửi tổ chức, cá nhân cùng nêu rõ lý do;

– Trong thời hạn 20 ngày công tác kể từ ngày có văn bản trả lời của các đơn vị thẩm quyền Công ước Basel tại quốc gia nhập khẩu cùng quá cảnh (nếu có), Bộ Tài nguyên cùng Môi trường ban hành văn bản chấp thuận theo hướng dẫn tại Mẫu số 06 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợp không chấp thuận, Bộ Tài nguyên cùng Môi trường có văn bản trả lời gửi tổ chức, cá nhân cùng nêu rõ lý do.

Mẫu đơn đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại

Mẫu số 05 Phụ lục III ban hành tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT như sau:

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: … (Địa danh), ngày … tháng … năm ……

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên cùng Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường,

Chúng tôi đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại (CTNH) với những thông tin cụ thể như sau:

1. Lý do xuất khẩu CTNH

2. (Các) chủ nguồn thải CTNH (1)

3. Nhà xuất khẩu uỷ quyền cho chủ nguồn thải (nếu có) (1)

4. Đơn vị xử lý CTNH ở nước ngoài (1)

5. Nhà nhập khẩu CTNH (nếu khác với đơn vị xử lý) (1)

6. Đơn vị thực hiện việc vận chuyển trong nội địa (dự kiến) (1)

7. Đơn vị vận chuyển xuyên biên giới (dự kiến) (1)

8. Quốc gia quá cảnh dự kiến

Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel của quốc gia quá cảnh (1)

9. Quốc gia nhập khẩu

Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel của quốc gia nhập khẩu (2)

10. Chỉ rõ đăng ký đơn lẻ cho từng chuyến hay đăng ký chung cho nhiều chuyến trong một năm

11. Dự kiến về ngày xuất cảnh, thời gian vận chuyển cùng hành trình dự kiến (bao gồm cả cửa khẩu nhập cùng cửa khẩu xuất) (3)

12. Phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường sắt, đường nội thủy, đường biển, đường không…) cùng số hiệu (nếu đã xác định)

13. Những thông tin về bảo hiểm trong trường hợp sự cố (4)

14. Mô tả tính chất của từng loại CTNH, mã chất thải quy định tại Mẫu số 1C, Phụ lục III kèm theo Thông tư này cùng theo danh mục A của Công ước Basel, thành phần chất thải (5) cùng những thông tin về mọi yêu cầu xử lý đặc biệt, bao gồm cả những quy định khẩn cấp trong trường hợp có sự cố

15. Loại bao bì (kiện, thùng phuy hoặc téc…) cùng phương án đóng gói, bảo quản

16. Số lượng (6)

17. Quá trình phát sinh CTNH (7)

18. Phương pháp xử lý CTNH ở nước ngoài

19. Cam kết của chủ nguồn thải (hoặc nhà xuất khẩu uỷ quyền) xác nhận các thông tin là đúng

20. Những thông tin do đơn vị xử lý ở nước ngoài thông báo cho chủ nguồn thải (hoặc nhà xuất khẩu uỷ quyền), chứng minh rằng chất thải được bảo đảm quản lý hợp lý về môi trường phù hợp với luật pháp của Quốc gia nhập khẩu

21. Thông tin liên quan đến hợp đồng ký kết giữa chủ nguồn thải (hoặc nhà xuất khẩu uỷ quyền) cùng đơn vị xử lý ở nước ngoài hoặc nhà nhập khẩu; giấy tờ ủy thác hoặc hợp đồng của chủ nguồn thải trong trường hợp có nhà xuất khẩu uỷ quyền

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu…
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Chữ ký, đóng dấu)Họ cùng tên

Ghi chú:

 (1) Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, thư điện tử (nếu có) cũng như tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, thư điện tử (nếu có) của những người cần liên hệ

 (2) Tên cùng địa chỉ trọn vẹn, số điện thoại, fax, thư điện tử (nếu có)

(3) Trong trường hợp có một đăng ký chung cho nhiều chuyến xuất khẩu trong một năm, thì phải ghi rõ ngày tháng của từng chuyến, hoặc nếu chưa biết ngày xuất cảng, thì cần thông báo tần suất vận chuyển

 (4) Cung cấp thông tin về hợp đồng liên quan đến các yêu cầu bảo hiểm tương ứng cùng cách các chủ nguồn thải, nhà xuất khẩu uỷ quyền (nếu có), đơn vị vận chuyển, nhà nhập khẩu, cùng đơn vị xử lý có thể đáp ứng được yêu cầu này

 (5) Tính chất cùng nồng độ của các thành phần nguy hiểm nhất về mặt độc tính cùng các mối đe dọa khác của CTNH trong cả khâu quản lý lẫn các khâu liên quan đến xử lý

 (6) Trong trường hợp có một đăng ký chung cho nhiều chuyến xuất khẩu trong một năm, cần chỉ rõ dự kiến về tổng số lượng cùng số lượng của từng chuyến

 (7) Thông tin này là cần thiết cho việc đánh giá mối nguy hiểm cùng xác định sự thích hợp của hoạt động xử lý được đề xuất.

LoaderLoaderLoading…
EAD LogoEAD LogoTaking too long?
ReloadReload Reload document

|OpenOpen Open in new tab

Download [15.17 KB]

Có thể bạn quan tâm:

  • Người nước ngoài chuyển nhượng căn hộ cho người Việt Nam thế nào?
  • Người nước ngoài chuyển nhượng căn hộ cho người nước ngoài thế nào?
  • Công ty sử dụng tài khoản cá nhân có được không?

Liên hệ ngay:

LVN Group sẽ uỷ quyền khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề Trình tự đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại năm 2023” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là Dịch vụ LVN Group Bắc Giang. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành cùng đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 1900.0191 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Giải đáp có liên quan:

Nguyên tắc chung quản lý thoát nước cùng xử lý nước thải là gì?

1. Dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung là loại hình hoạt động công ích, được Nhà nước quan tâm, ưu tiên cùng khuyến khích đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu thoát nước cùng xử lý nước thải, bảo đảm phát triển bền vững.
2. Người gây ô nhiễm phải trả tiền xử lý ô nhiễm; nguồn thu từ dịch vụ thoát nước cùng xử lý nước thải phải đáp ứng từng bước cùng tiến tới bù đắp chi phí dịch vụ thoát nước.
3. Nước mưa, nước thải được thu gom; nước thải phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật theo hướng dẫn.
4. Nước thải có tính chất nguy hại phải được quản lý theo hướng dẫn về quản lý chất thải ngay hại cùng các quy định pháp luật khác có liên quan.
5. Hệ thống thoát nước được xây dựng đồng bộ, được duy tu, bảo dưỡng. Ưu tiên sử dụng công nghệ xử lý nước thải thân thiện với môi trường; cùng phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương. Thoát nước cùng xử lý nước thải phải đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hànhê

Chất thải nguy hại là gì?

Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí hoặc ở dạng khác được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.
Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.

Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại là gì?

Theo khoản 1 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường 2020, chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm:
– Khai báo khối lượng, loại chất thải nguy hại trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường hoặc nội dung đăng ký môi trường.
– Thực hiện phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ riêng cùng không để lẫn với chất thải không nguy hại, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường.
– Tự tái sử dụng, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng theo hướng dẫn của pháp luật hoặc chuyển giao chất thải nguy hại cho cơ sở có giấy phép môi trường phù hợp để xử lý.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191