Cải cách hành chính trong trường học – Mẫu văn bản

Cải cách hành chính trong trường học

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

– Xây dựng kế hoạch CCHC kịp thời, thực hiện báo cáo công tác CCHC theo hướng dẫn của các cấp.

– Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh, Đề án “Đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2021-2025”, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ liên quan đến công tác CCHC với nhiều cách thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp. Tăng cường tuyên truyền đến người dân về hiệu quả, tiện ích khi thực hiện giải quyết TTHC ở dịch vụ công trực tuyến toàn trình và nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

– Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính theo lộ trình tại Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của UBND huyện Nghi Xuân và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 Phòng Giáo dục và Đào tạo Nghi Xuân.

– Chú trọng công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao lòng yêu nước; giáo dục về truyền thống văn hóa dân tộc để ứng xử vào văn hóa hành chính; xây dựng niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân.

– Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho chuyên viên tổ văn phòng, các tổ trưởng tổ chuyên môn, các đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, chuyên viên nhà trường về công tác CCHC.

– Ban hành kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền CCHC; đổi mới và đa dạng hóa các cách thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng tuyên truyền phải gắn với Kế hoạch CCHC năm 2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Gắn việc thực hiện CCHC với công tác thi đua khen thưởng, đưa nội dung này vào thang điểm chấm thi đua hàng tháng, hàng kỳ và cuối năm học. Gắn CCHC với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, thay đổi lề lối công chuyên gian dị, chuyên nghiệp và gần gũi với nhân dân.

– Thành lập đoàn tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại các bộ phận, nhóm lớp; thực hiện việc tự kiểm tra công tác công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị qua đó chấn chỉnh khắc phục những thiếu sót tồn tại. Thực hiện trọn vẹn, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo về công tác CCHC, tiếp nhận và xử lý nhanh các câu hỏi, kiến nghị của các cá nhân và tổ chức có liên quan.

2. Cải cách thể chế hành chính:

Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình xây dựng và ban hành các văn bản. Nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản, đảm bảo tính thống nhất. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của các cấp. Chú trọng ban hành các văn bản cụ thể hóa cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu quả quản lý và chỉ đạo công tác chuyên môn. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp có liên quan đến lĩnh vực giáo dục đã ban hành để tham mưu đề nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời đúng theo hướng dẫn của pháp luật và các văn bản khác có liên quan đến ngành giáo dục, không chồng chéo, trùng lặp.

Đảm bảo các thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và phải được niêm yết, công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác. Xây dựng trọn vẹn các kế hoạch, văn bản theo yêu cầu của đơn vị cấp trên. Sắp xếp, quản lý, lưu trữ văn bản đi, đến khoa học theo đúng quy định. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo hướng dẫn.

Tham gia có chất lượng các đợt tập huấn ban hành các văn bản quy phạm pháp luật do các cấp tổ chức.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa, tiếp tục đa dạng hóa cách thức để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các giải pháp nhằm giảm chi phí
tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (gọi tắt là chỉ
số B1).

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191