Cải cách hành chính xã – Mẫu văn bản

Cải cách hành chính xã

1. Cải cách hành chính là gì?

Theo Wikipedia, “cải” là từ Hán – Việt có nghĩa là thay đổi, “cách” là phương pháp, cách thức hành động. Cải cách là thay đổi phương pháp, hành động của một công việc, hoặc một hoạt động cụ thể để đạt mục tiêu tốt hơn.

Hành chính là hoạt động dưới sự lãnh đạo của bộ máy nhà nước để tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục của các đơn vị nhà nước.

Vì vậy, có thể hiểu cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được xác định bởi đơn vị nhà nước có thẩm quyền. Cải cách hành chính không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn…

2. Tại sao phải cải cách hành chính?

Việc đổi mới, cải cách hành chính có nhiều ưu điểm như sau:

– Giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, từ đó tăng cường lòng tin của người dân và doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh của đất nước, lòng tin của người dân đối với bộ máy Nhà nước;

– Góp phần rất cần thiết cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…

3. Cải cách hành chính với chính quyền cấp xã

Trong hệ thống chính quyền các cấp, chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) có vai trò, vị trí và ý nghĩa rất cần thiết trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước vào thực tiễn đời sống xã hội, là nơi trực tiếp phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khai thác tiềm năng tại chỗ ở địa ph­ương trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, tạo điều kiện cho nhân dân địa phương xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, cải cách hành chính đối với chính quyền cấp xã là vấn đề cần được quan tâm và chú trọng. Việc triển khai thực hiện phải đồng bộ trên tất cả 6 nhiệm vụ từ cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Cải cách thể chế giúp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tiễn tình hình kinh tế – xã hội ở địa phương và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương một cách hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được tốt hơn, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đạt hiệu quả cao; cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới tổ chức và hoạt động, cải tiến phương thức quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo hướng chuyên nghiệp và phục vụ dân; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức tránh sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương, xây dựng mối quan hệ công tác với cấp uỷ, Hội đồng nhân dân và các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp và các đơn vị nhà nước cấp trên; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác đảm bảo hoàn thành chức trách nhiệm vụ với nhiều cách thức như giáo dục tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện trọn vẹn các chế độ chính sách đãi ngộ cho cán bộ, công chức; cải cách tài chính công, thực hiện tốt quy định phân cấp quản lý tài chính và ngân sách, bảo đảm quyền quyết định ngân sách cấp xã của Hội đồng nhân dân xã theo luật định; từng bước thực hiện khoán chi quản lý hành chính theo hướng dẫn (Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 130/NĐ-CP ngay 17/10/2005 của Chính phủ), xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu tài chính, quy chế sử dụng và quản lý tài sản và một số quy chế khác liên quan; hiện đại hóa hành chính là ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và xử lý công việc; trang bị máy móc, phương tiện công tác…

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191