Giải pháp xây dựng văn hóa công sở – Mẫu văn bản

Giải pháp xây dựng văn hóa công sở

Xây dựng văn hóa công sở hiện nay cần phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và điều kiện kinh tế, xã hội; phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại; phù hợp với các quy định của pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Xây dựng văn hóa công sở hiện nay cần bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các đơn vị hành chính nhà nước; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao văn hóa công sở, trong thời gian tới, các đơn vị, đơn vị cần thực hiện tốt những giải pháp sau:

1.Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm cần thiết của việc xây dựng văn hóa công sở trong môi trường công tác hiện nay

Để thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục ý thức văn hóa công sở, cần quan tâm tới tầm cần thiết của việc xây dựng và thực hiện quy chế văn hóa công sở đối với hoạt động công vụ. Khắc phục và thay đổi quan niệm lệch lạc về sự thoát ly hay tách rời giữa hoạt động mang tính quyền lực nhà nước với phạm trù văn hóa. Tạo ra nhận thức thống nhất về tác động tích cực của xây dựng và thực hiện quy chế văn hóa tới tính uy nghiêm và uy tín của đơn vị, người uỷ quyền Nhà nước và rộng hơn, hiệu quả quản lý nhà nước. Nhận thức rõ vai trò,  năng lực, sứ mệnh của cán bộ, công chức, viên chức trong việc kiến ​​tạo, hiện thực hóa và nhân lên các giá trị văn hóa công sở.

Với tư cách là chủ thể tham gia hoạt động công vụ, chấp hành viên, công chức là đối tượng chịu sự điều chỉnh của  pháp luật và nếu vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý. Nhận thức rõ vai trò của mình với khả năng sáng tạo, vận dụng và phát huy các giá trị văn hóa, các nhà quản lý, cán bộ sẽ kết hợp nhuần nhuyễn giữa chuẩn mực pháp luật với  chuẩn mực đạo đức và kỷ luật tự giác. Đặt mình vào quỹ đạo của các quy tắc đạo đức là biểu hiện cao độ của ý thức phục vụ con người, là sự bổ sung, bổ sung những nội dung mà pháp luật không lường trước và khó điều chỉnh trọn vẹn, nhất là trước yêu cầu của pháp luật . Những yêu cầu khó định lượng như thân thiện với đồng nghiệp, công tâm trong công việc, tận tụy với mọi người… Tăng cường trách nhiệm giải trình, công tâm quản lý, gương mẫu thực hiện quy tắc văn hóa trụ sở đơn vị. Vì vậy, cần có quy định về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức thực hiện quy chế văn hóa công sở trong đơn vị.

2. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế công tác, quy chế dân chủ, nội quy  công sở

Không hề đơn giản, bởi văn hóa công sở liên quan đến tất cả mọi người trong đơn vị, từ cấp quản lý đến chuyên viên. Văn hóa công sở được thể hiện ở nhiều góc độ, từ nhận thức đến hành động, từ thái độ hành vi của mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị. Xây dựng các văn bản, quy chế đòi hỏi cần có sự thống nhất và quyết tâm cao của tất cả các thành viên trong đơn vị, đơn vị.

Việc xây dựng quy chế văn hóa công sở cần đảm bảo các yêu cầu về cửa hàng triệt chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối xây dựng, phát triển văn hóa cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ, công chức; bám sát các đặc tính và tiêu chí ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa công sở; khắc phục những hạn chế từ thực trạng văn hóa công sở trong đơn vị hiện nay; bảo đảm phù hợp với xu hướng phát triển chung giai đoạn hội nhập nhưng không đánh mất bản sắc dân tộc. Để xây dựng các văn bản pháp quy có tính khả thi cao, cần tiến hành các công việc: rà soát các quy định về văn hóa công sở từ trước tới nay với mục đích nhằm đánh giá các quy định hiện hành đã trọn vẹn chưa, những quy định nào đã lạc hậu, thiếu dân chủ, cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, những quy định nào vẫn có thể áp dụng được nhưng cần hoàn chỉnh lại cho phù hợp với giai đoạn hiện nay; điều tra, khảo sát về việc thực hiện văn hóa công sở tại đơn vị nhằm mục đích nghiên cứu thực tiễn việc thực hiện và áp dụng các quy định về văn hóa công sở trong đơn vị. Thông qua kết quả khảo sát, đưa ra những kiến nghị khả thi cho việc xây dựng quy chế văn hóa công sở. Việc khảo sát có thể thực hiện bằng phương pháp điều tra xã hội học, kết quả là báo cáo tổng hợp về  thực trạng áp dụng và thực hiện quy chế văn hóa công sở trong đơn vị, đơn vị. Mặt khác, cần ban hành quy chế văn hóa với nội dung cụ thể, rõ ràng,  dân chủ cao; có  cam kết thực hiện của từng bộ phận, đơn vị trực thuộc; được kiểm tra, tổng kết, đánh giá định kỳ.

3. Đào tạo, huấn luyện, xây dựng kỹ năng thực hiện văn hóa công sở cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức

Đối với các chấp hành viên và công chức biên chế, tuỳ theo nhu cầu sử dụng, Nhà nước có thể đào tạo, bồi dưỡng, bồi dưỡng nghiệp vụ công vụ để nâng cao khả năng đảm nhiệm chức vụ công chức của chấp hành viên. Có nhiều cách thức  nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng của cán bộ, công chức như:  bồi dưỡng, hỗ trợ cán bộ, công chức trong các cơ sở đào tạo của Nhà nước; đào tạo và hỗ trợ thông qua công tác đại lý, hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm; tạo cơ hội để cán bộ quản lý, công chức phát huy năng lực.

Mục tiêu của đào tạo, huấn luyện và nâng cao kỹ năng văn hóa công sở là nhằm xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong môi trường mà họ công tác. Đó là xây dựng một nền hành chính gần dân, sát dân, thực sự của dân, do dân và vì dân. Cải cách nền công vụ, chuyển từ nền  tư tưởng hành chính chức năng – cho, xin – cho sang tư tưởng hành chính – phục vụ và cung ứng công vụ,  coi người dân là khách hàng của nền công vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải thay đổi quan điểm áp bức tư duy, ban ơn  phục vụ và cung ứng dịch vụ công trong nền công vụ mới. Để làm được điều này, công chức phải được trang bị những kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ mới để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, vấn đề kỹ năng  đưa vào  chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, công chức còn mang  tính cách thức hóa cao. Đặc biệt, kỹ năng giao tiếp của công chức chưa được đề cập trọn vẹn trong các văn bản của nhà nước, mặc dù đây là  vấn đề  được xã hội quan tâm nhiều nhất và đó cũng là vấn đề giao tiếp yếu nhất để thúc đẩy quá trình cải cách hành chính đi đến thành công. Đối với các giám đốc điều hành, cán bộ, công  chức thường xuyên thực hiện công tác ngoại giao, ngoài  kiến ​​thức phổ thông, cần trang bị thêm  kiến ​​thức về văn hóa giao tiếp, ứng xử của nước ngoài, để tránh những sai sót không đáng có trong quan hệ.

Với tư cách là chủ thể sáng tạo ra văn hóa, đồng thời là người vận dụng, trân trọng, nuôi dưỡng, mô phỏng và phát triển các giá trị chân – thiện – mỹ của văn hóa, cán bộ quản lý, công chức, viên chức phải có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và vai trò của văn hóa. Đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ, công chức có kỹ năng thực hiện văn hóa công sở là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng  chuẩn mực văn hóa công sở hiện nay.

4. Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công  chức

Cơ sở vật chất  đơn vị chưa đồng bộ, chưa hoàn thiện và chưa được đầu tư đúng mức. Việc xây dựng cảnh quan, môi trường  văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ quản lý, công chức, viên chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao là điều kiện không thể thiếu. Trang bị hạ tầng CNTT bền vững, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao hiệu quả  hoạt động kinh doanh. Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác  vệ sinh môi trường trong khuôn viên các đơn vị, đơn vị, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể,  tạo sự giao lưu, gắn kết giữa các dịch vụ, giữa các dịch vụ đơn lẻ với nhau.

5. Ban hành cơ chế, chính sách thân thiện với đời sống  công chức

Lợi ích kinh tế luôn là động lực cần thiết nhất  kích thích sự tích cực công tác của cán bộ, công chức thừa hành. Khi đời sống của cán bộ, cán bộ được bảo đảm thì họ sẽ tận tâm công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm và  hiệu quả. Thu nhập cá nhân của cán bộ, công chức là vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, tư tưởng của họ. Vì vậy, cần  tính toán để có cơ chế chính sách  quan tâm đến đời sống  cán bộ, công chức, để họ có những yêu cầu  tích cực trong công việc.

Có ý kiến ​​cho rằng,  chế độ đãi ngộ và chính sách đối với cán bộ công chức, đặc biệt là hệ thống đãi ngộ chưa thỏa đáng đã tạo ra một văn hóa công sở kém. Những vấn đề này nếu không được quan tâm sẽ làm giảm động lực, ý chí phấn đấu, tạo ra sự thờ ơ  với hoạt động công vụ của cán bộ quản lý, công chức và từ đó nhận thức về văn hóa công sở cũng giảm sút. Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân chính mà còn là yếu tố tác động đến tâm lý, lương tâm của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ.

Xây dựng và nâng cao văn hóa công sở để cán bộ quản lý, công chức thực hiện công việc  hiệu quả, cần có cơ chế chính sách  phù hợp như chế độ đãi ngộ, khen thưởng kịp thời, nâng cao nguồn thu, hỗ trợ người lao động, v.v. chăm lo đời sống vật chất và điều kiện công tác của cán bộ, công chức  đơn vị hành chính nhà nước. Chế độ chính trị có thể từ sự hỗ trợ của nhà nước, từ các đơn vị trực tiếp… Các nhà quản lý cần tìm tòi, phát triển các hoạt động kinh tế để tạo  thu nhập, nâng cao mức sống của cán bộ, công chức, kiên quyết bài trừ việc biển thủ công quỹ, tham nhũng… là  giải pháp góp phần nâng cao tính tích cực trong công việc của cán bộ, công chức thừa hành.

6. Tạo môi trường công tác thân thiện, khen thưởng kịp thời  những cá nhân xuất sắc

Xây dựng, tạo dựng môi trường công tác thân thiện và duy trì bầu không khí công tác vui vẻ nơi công sở là một trong những việc cần thiết hiện nay. Không thể có  công sở văn hóa nếu  nội bộ giằng co, soi mói lẫn nhau; cấp dưới nghi ngờ cấp trên, cấp trên nghi ngờ cấp dưới… Nếu cán bộ quản lý, công chức chỉ biết công tác  để hưởng lương cho đến ngày lĩnh lương, không quan tâm đến các vấn đề khác thì không phải là văn hóa. Con người không phải là những con robot biết nói, mà là một thực thể xã hội với những cảm xúc và mối quan hệ  rất đa dạng và phức tạp. Vì vậy, công sở không phải là một công xưởng mà là một môi trường xã hội thu nhỏ, nơi mỗi cán bộ, công chức theo sáng kiến ​​của mình sẽ tạo ra bầu không khí công tác của công sở. Nếu không khí công tác cởi mở, tin tưởng lẫn nhau sẽ kích thích sự sáng tạo của các thành viên và ngược lại nếu  không khí nặng nề, căng thẳng sẽ là một cú hãm phanh đối với các hoạt động của văn phòng. Mặt khác, việc biểu dương kịp thời những người có thành tích xuất sắc là việc làm cần thiết của lãnh đạo  đơn vị. Tuy nhiên, không  chỉ  khen mà cần có sự động viên, khen thưởng bằng vật chất bởi đó là nguồn động lực to lớn giúp họ phát huy được tính tự chủ, sáng tạo của mình, từ đó tạo động lực cho các cá nhân khác  cùng nhau thăng hoa.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191