Rào cản cải cách hành chính

1. Về công tác chỉ đạo điều hành

Nâng cao chất lượng, tính kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo; gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng và kết quả xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Bố trí đủ nguồn lực cho công tác cải cách hành chính. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh về việc cải tiến lề lối công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc và các Kế hoạch, văn bản của UBND thị xã về triển khai thực hiện các Chỉ thị nêu trên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, trong đó tập trung vào dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và dịch vụ bưu chính công ích, chứng thực bản sao điện tử, … bằng nhiều cách thức như: Tổ chức các hội nghị, tập huấn chuyên đề cải cách hành chính; Tổ chức các buổi giới thiệu, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến (thực nghiệm); Đăng tải thông tin cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của thị xã, Trang thông tin của các xã, phường, thông qua hệ thống đài truyền thanh các cấp; tổ chức cuộc thi nghiên cứu về cải cách hành chính; sân khấu hóa hoặc các cách thức tuyên truyền mới, sáng tạo khác, … nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và tổ chức về cải cách hành chính.

2. Về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công

Thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong áp dụng thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; chấm dứt tình trạng hồ sơ trễ hạn do không kết thúc trên hệ thống. Tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính: rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Hạn chế việc giải quyết hồ sơ trễ hạn do lỗi tác nghiệp. Niêm yết, công khai trọn vẹn địa chỉ, số điện thoại, hộp thư của đơn vị có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính tại Bộ phận một cửa theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Tổ chức thực hiện trọn vẹn các cách thức, quy trình tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo hướng dẫn; 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com