Phòng quản lý xuất nhập cảnh Hải Phòng làm những thủ tục gì?

Phòng xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an nên chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của phòng xuất nhập cảnh phải thực hiện theo hướng dẫn về trách nhiệm của Bộ Công an đối với hoạt động xuất nhập cảnh. Căn cứ theo hướng dẫn tại điều 45. Trách nhiệm của Bộ Công an Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định như sau, mời bạn cân nhắc nội dung trình bày: Phòng quản lý xuất nhập cảnh Hải Phòng làm những thủ tục gì?

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Hải Phòng làm những thủ tục gì?

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng xuất nhập cảnh

Như chúng ta đã biết thì phòng xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an nên chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của phòng xuất nhập cảnh phải thực hiện theo hướng dẫn về trách nhiệm của Bộ Công an đối với hoạt động xuất nhập cảnh. Căn cứ theo hướng dẫn tại điều 45. Trách nhiệm của Bộ Công an Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định như sau: 

1. Chủ trì, phối hp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành liên quan soạn thảo, ban hành hoặc trình đơn vị có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xuất cnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; hưng dẫn việc thực hiện tạm hoãn, gia hạn, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao quy định về quy trình thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử; hướng dẫn cụ thể quy trình cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông.

3. Ban hành các mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh và các giấy tờ khác có liên quan theo hướng dẫn của Luật này sau khi trao đổi với các Bộ, ngành liên quan; in ấn, quản lý và cung ứng giấy tờ xuất nhập cảnh để cấp cho công dân.

4. Tổ chức thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông, giấy thông hành, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Công an quản lý.

5. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, đơn vị có liên quan xây dựng, quản lý, thu thập, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin tiếp nhận, lưu trữ, khai thác chứng thư số phục vụ công tác cấp, quản lý hộ chiếu có gn chíp điện tử, được kết nối với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế để xác thực, kiểm soát hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

6. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

7. Trang bị phương tiện, đào tạo, huấn luyện người làm công tác quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

8. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu theo hướng dẫn của Luật này.

9. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao ký kết thỏa thuận quốc tế trong việc tiếp nhận công dân Việt Nam không được phía nước ngoài cho cư trú theo phân công của Chính phủ; phối hợp với Bộ Ngoại giao trong việc ký kết điều ước quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

11. Cung cấp cho Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu về các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về xuất cnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam để phục vụ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh.

12. Thống kê nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Như quy định này chúng ta có thể thấy pháp luật quy định rất chi tiết về trách nhiệm đối với hoạt động xuất nhập cảnh. Theo đó chúng ta có thể hiểu phòng xuất nhập cảnh thuộc bộ công an thực hiện phối hợp hoạt động với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các Bộ khác đê ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn và điều chỉnh hoạt động xuất nhập cảnh, khoog những vậy còn qaunr lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh là tập hợp các thông tin liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được số hóa, lưu trữ, quản lý, khai thác bằng cơ sở hạ tầng thông tin.

Bên cạnh đó phòng xuất nhập cảnh thuộc bộ công an thực hiện ” mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh và các giấy tờ khác có liên quan” công tác này rất quan trong bởi giấy tờ do đơn vị có thẩm quyền ban hành ra để chứng nhận và khác với các loại giấy tờ giả mạo khác nên việc gửi tới các mẫu phải đứng theo hướng dẫn, có nội dung trọn vẹn và cách thức theo hướng dẫn chung.

Mặt khác thì phòng xuất nhập cảnh thuộc bộ công an thực hiện trách nhiệm nhưu theo hướng dẫn trên. Pháp luật không có quy định cụ thể về vấn đề chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng xuất nhập cảnh. Tuy nhiên thông qua trách nhiệm của Bộ công an về xuất nhập cảnh chúng ta có thể hiểu về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn tương tự theo các nội dung cụ thể trên đây.

2. Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam về xuất nhập cảnh

2.1. Công dân Việt Nam có các quyền sau đây:

+  Được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo hướng dẫn.

+ Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chíp điện tử;

+  Được xuất cảnh, nhập cảnh theo hướng dẫn.

+ Được bảo đảm bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh ca công dân Việt Nam, trừ trường hp phải gửi tới thông tin, tài liệu theo hướng dẫn của pháp luật;

+  Yêu cầu gửi tới thông tin về xuất cảnh, nhập cảnh của mình; yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, giấy tờ xuất nhập cảnh của mình để bảo đảm trọn vẹn, chính xác;

+ Sử dụng hộ chiếu của mình để thực hiện giao dịch hoặc thủ tục khác theo hướng dẫn của pháp luật;

+  Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường theo quy đnh ca pháp luật.

Vì vậy dựa trên quy định này chúng ta có thể thấy đơn vị có thẩm quyền có trách nhiệm tôn trọng quyền của công dân trong việc thực hiện các  hoạt động xuất nhập cảnh theo hướng dẫn của pháp luật. Theo đó công dân có mộ số quyền cơ bản đối với xuất nhập cảnh. Theo đó công dân cần giữ gìn, bảo quản giấy tờ xuất nhập cảnh; báo ngay cho đơn vị có thẩm quyền khi bị mất giấy tờ xuất nhập cảnh; làm thủ tục cấp mới khi giấy tờ xuất nhập cảnh bị hư hỏng, thay đổi thông tin về nhân thân, đặc điểm nhận dạng, xác định lại giới tín

2.2. Công dân Việt Nam có các nghĩa vụ sau đây:

+ Chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và pháp luật của nước đến khi ra nước ngoài;

+ Thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, gia hạn hộ chiếu, khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu theo hướng dẫn của Luật này;

+ Sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh do đơn vị có thẩm quyền của Việt Nam cấp để xuất cảnh, nhập cảnh;

+ Chấp hành yêu cầu của đơn vị, người có thẩm quyền trong việc kiểm tra người, hành lý, giấy tờ xuất nhập cảnh khlàm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh;

+ Nộp lệ phí cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo hướng dẫn của pháp luật.

Mặt khác còn quy định nghĩa vụ về nộp lệ phí đây là khoản thu theo hướng dẫn mà khi thực hiện các thủ tục chúng ta có nghĩa vụ phải nộp cho đơn vị có thẩm quyền. Và khi thực hiện trọn vẹn các nghĩa vụ thì công dân Việt Nam được nhập cảnh theo hướng dẫn của pháp luật và lưu ý khi có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng thì mới được xuât nhập cảnh.

3. Phòng quản lý xuất nhập cảnh Hải Phòng làm những thủ tục gì?

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Hải Phòng giải quyết các thủ tục cho người Việt Nam và người nước ngoài trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Bao gồm: Thủ tục xin cấp hộ chiếu, Thủ tục xin gia hạn visa, Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú……..

Người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh trên địa bàn thành phố Hài Phòng xin vui lòng liên hệ làm thủ tục tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an Hải Phòng theo địa chỉ sau:

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hài Phòng

Số 2 đường Trần Bình Trọng, Phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trên đây là một số thông tin về Phòng quản lý xuất nhập cảnh Hải Phòng làm những thủ tục gì? – Công ty Luật LVN Group, mời bạn đọc thêm cân nhắc và nếu có thêm những câu hỏi về nội dung trình bày này hay những vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… hãy liên hệ với LVN Group theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. LVN Group đồng hành pháp lý cùng bạn.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com