Thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chào hàng cạnh tranh năm 2023

Đấu thầu hàng hóa dịch vụ là một hoạt động thương mại hết sức quan trọng và phổ biến trong việc tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp. Theo quy trình này, bên mua hàng hóa hoặc dịch vụ (gọi là bên mời thầu) sẽ tiến hành mời các nhà cung cấp tham gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu). Mục tiêu của quá trình này là tìm ra nhà cung cấp nào đáp ứng tốt nhất các yêu cầu và tiêu chuẩn được đưa ra bởi bên mời thầu. Thủ tục lựa chọn nhà thầu với cách thức chào hàng cạnh tranh được lựa chọn nhiều để áp dụng. Nội dung bài viết sau là chia sẻ của LVN Group về Thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chào hàng cạnh tranh năm 2023, mời bạn đọc cân nhắc

Văn bản hướng dẫn

  • Nghị định 63/2014/NĐ-CP
  • Luật Đấu thầu năm 2013

Chào hàng cạnh tranh được hiểu là thế nào?

Chào hàng cạnh tranh là một cách thức đấu thầu được áp dụng đối với những gói thầu có hạn mức được quy định bởi Luật Đấu thầu. Đây là quy trình mở cửa cơ hội tham gia đấu thầu cho nhiều nhà cung cấp, tạo điều kiện công bằng và minh bạch để lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất.

Căn cứ mục 1 Chương 2 Luật Đấu thầu, các cách thức đấu thầu bao gồm:

– Đấu thầu rộng rãi;

– Đấu thầu hạn chế;

– Chỉ định thầu;

– Chào hàng cạnh tranh;

– Mua sắm trực tiếp;

– Tự thực hiện;

– Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt;

– Tham gia thực hiện của cộng đồng.

Theo đó, chào hàng cạnh tranh là một trong các cách thức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện hợp đồng. 

Các cách thức chào hàng cạnh tranh hiện nay

Chào hàng cạnh tranh là một phương pháp quan trọng và hiệu quả trong việc tối ưu hóa sự cạnh tranh và lựa chọn nhà cung cấp đáng tin cậy và chất lượng nhất cho các gói thầu có hạn mức. Bằng cách áp dụng quy trình này, bên mời thầu không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình đấu thầu.

Theo Điều 23 Luật Đấu thầu và Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh được thực hiện theo một trong hai cách thức: 

– Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng và thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

+ Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

+ Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

– Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với:

(1) Gói thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng và thuộc một trong các trường hợp:

+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

+ Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

+ Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

(2) Gói thầu có giá trị không quá 01 tỷ đổng và thuộc một trong hai trường hợp:

+ Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

+ Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

(3) Gói thầu mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chào hàng cạnh tranh năm 2023

Chào hàng cạnh tranh là một cách hiệu quả để tối ưu hóa sự cạnh tranh và chọn lựa nhà cung cấp đáng tin cậy và chất lượng nhất cho các gói thầu có giới hạn. Quy trình này đảm bảo tính công bằng và minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các nhà cung cấp cạnh tranh và phát triển trong thị trường đấu thầu. Căn cứ quy trình chào hàng cạnh tranh đối với các cách thức hiện nay như sau:

Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường

Điều 58 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chào hàng cạnh tranh thông thường như sau:

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu:

– Lập hồ sơ yêu cầu:

Việc lập hồ sơ yêu cầu phải căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. 

Nội dung hồ sơ yêu cầu bao gồm các nội dung thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu; chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất; tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá thấp nhất. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật;

– Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu:

+ Hồ sơ yêu cầu phải được thẩm định theo hướng dẫn tại Điều 105 Nghị định 63/2014/NĐ-CP trước khi phê duyệt;

+ Việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu.

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu:

– Bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng theo hướng dẫn tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia theo thời gian quy định trong thông báo mời chào hàng nhưng bảo đảm tối thiểu là 03 ngày công tác, kể từ ngày đầu tiên các thông tin này được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên Báo đấu thầu;

– Việc sửa đổi, làm rõ hồ sơ yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

– Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất đến bên mời thầu bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Mỗi nhà thầu chỉ được nộp một hồ sơ đề xuất;

– Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong hồ sơ đề xuất của từng nhà thầu. 

Ngay sau thời gian đóng thầu, bên mời thầu tiến hành mở các hồ sơ đề xuất và lập biên bản mở thầu bao gồm các nội dung: 

+ Tên nhà thầu; 

+ Giá chào; 

+ Thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất; 

+ Giá trị, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu; 

+ Thời gian thực hiện hợp đồng và gửi văn bản này đến các nhà thầu đã nộp hồ sơ đề xuất.

Bước 3: Đánh giá các hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng:

– Bên mời thầu đánh giá các hồ sơ đề xuất được nộp theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. Nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu khi có hồ sơ đề xuất hợp lệ; đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; tất cả yêu cầu về kỹ thuật đều được đánh giá là “đạt”;

– Bên mời thầu so sánh giá chào của các hồ sơ đề xuất đáp ứng về kỹ thuật để xác định hồ sơ đề xuất có giá chào thấp nhất. Nhà thầu có giá chào thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và không vượt giá gói thầu sẽ được mời vào thương thảo hợp đồng;

– Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 19 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu liên quan khác.

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn thực hiện theo Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá:

– Bản yêu cầu báo giá được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời gian nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá (tối thiểu 03 ngày công tác, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá) và các nội dung cần thiết khác, không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu;

– Sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu. 

Trường hợp gửi trực tiếp, nếu trước thời gian đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia chào hàng thì bên mời thầu phải gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó. 

Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo cách thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax.

Bước 2: Nộp và tiếp nhận báo giá:

– Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo cách thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bang fax;

– Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá được nộp trước thời gian đóng thầu bao gồm các nội dung như: 

+ Tên nhà thầu;

+ Giá chào;

+ Thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp báo giá.

Bước 3: Đánh giá các báo giá:

– Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn;

– Trong quá trình đánh giá, trường hợp cần thiết bên mời thầu mời nhà thầu có giá chào thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) đến thương thảo hợp đồng.

Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

Liên hệ ngay:

Vấn đề “Thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chào hàng cạnh tranh năm 2023” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. LVN Group luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn hỗ trợ pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là Trích lục khai sinh Tp Hồ Chí Minh, vui lòng liên hệ đến hotline 1900.0191. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Bài viết có liên quan:

  • Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn giao thông gồm những gì?
  • Chế độ hưởng BHXH khi bị tai nạn giao thông thế nào?
  • Người bị tai nạn giao thông có quyền giữ xe gây tại nạn không

Giải đáp có liên quan:

Để được chào hàng cạnh tranh cần đáp ứng điều kiện gì?

Khoản 2 Điều 23 Luật đấu thầu quy định chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
– Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
– Có dự toán được phê duyệt theo hướng dẫn;
– Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

Quy định về tổ chức lựa chọn nhà thầu khi chào hàng cạnh tranh thế nào?

Đối với chào hàng cạnh tranh thông thường sẽ gửi hồ sơ đến các nhà thầu có nhu cầu tham gia và được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên báo đấu thầu
Đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn thì sẽ được đăng trên báo trong ngành – không quy định cụ thể là báo nào hoặc gửi trực tiếp hồ sơ đến nhà thầu.

Thời gian trong chào hàng cạnh tranh rút gọn là bao lâu?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, thời gian trong chào hàng cạnh tranh rút gọn là:
Thời gian đánh giá các báo giá tối đa là 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo đánh giá các báo giá.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com