Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam là gì? – Mẫu văn bản

Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam là gì?

Ngày 25 tháng 02 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 282/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam. Vậy Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam là gì?

Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam là gì?

1. Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam là gì?

Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là đơn vị tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các Bộ, đơn vị ngang Bộ, đơn vị thuộc Chính phủ và các đơn vị, tổ chức liên quan giải quyết những công việc cần thiết, liên ngành về công tác thanh niên.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Theo Luật thanh niên 2020 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam như sau:

1. Phối hợp với các bộ, đơn vị ngang bộ, đơn vị thuộc Chính phủ và các đơn vị, tổ chức liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

2. Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp giải quyết những vấn đề cần thiết, liên ngành đối với thanh niên và công tác thanh niên.

3. Phối hợp với các bộ, đơn vị ngang bộ, đơn vị thuộc Chính phủ và các đơn vị, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình công tác với các bộ, ngành, địa phương thực hiện điều tra, khảo sát, giám sát, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

4. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các đơn vị, tổ chức trong việc thực hiện những vấn đề cần thiết, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên.

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám sát, phản biện các chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

6. Thực hiện các hoạt động đối ngoại thanh niên theo hướng dẫn pháp luật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

3. Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam 

Căn cứ vào Điều 3 Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2023 quy định về thành viên của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành như sau:

Thành viên của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

1. Chủ nhiệm Ủy ban: Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban:

– Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban;

– Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

– Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các thành viên Ủy ban:

– Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Thứ trưởng Bộ Tài chính;

– Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Thứ trưởng Bộ Y tế;

– Thứ trưởng Bộ Công an;

– Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

– Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

– Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

– Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam;

– Mời lãnh đạo các đoàn thể, đơn vị trung ương sau tham gia:

+ Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;

+ Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

+ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

+ Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

+ Hội Nông dân Việt Nam.

Vì vậy, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

4. Cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là đơn vị nào?

Căn cứ vào Điều 4 Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2023 quy định về cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam như sau:

Cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

1. Cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc phối hợp liên ngành, có phân công nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện cho các thành viên.

2. Thành viên Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam công tác theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đơn vị thường trực của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban theo hướng dẫn.

4. Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam quyết định danh sách thành viên của Ủy ban theo đề xuất của các đơn vị có liên quan được quy định tại Điều 3 Quyết định này.

5. Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam quyết định thành lập Ban Thư ký, Văn phòng giúp việc đảm bảo nguyên tắc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành viên Ban Thư ký công tác theo chế độ kiêm nhiệm, Văn phòng Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam sử dụng biên chế nhân sự của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ.

6. Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ủy ban.

7. Người đứng đầu các tổ chức có uỷ quyền là thành viên Ủy ban có trách nhiệm cử cán bộ, công chức giúp việc và chỉ đạo đơn vị, tổ chức mình thực hiện các nhiệm vụ được phân công phối hợp.

Vì vậy, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đơn vị thường trực của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban theo hướng dẫn.

Trên đây là nội dung trình bày Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam là gì? Công ty Luật LVN Group tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai… Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191