Vai trò của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thế nào?

Chào LVN Group, trước đây tôi học ngành quản lý đất đai và làm bên lĩnh vực bất động sản. Nay gia đình muốn tôi về gần nhà làm nên khuyên tôi thi vào văn phòng đăng ký đất đai ở huyện. Dạo gần đây thị trường bất động sản bị đóng băng nên công việc của tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi cũng thử tìm kiếm một số thông tin liên quan đến việc thi tuyển và tìm kiếm cơ hội nhưng cũng còn khá mông lung. Không biết hiện nay việc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thế nào? Những kiến thức về quy hoạch sử dụng đất hiện nay được hiểu thế nào cho đúng và những nội dung nào bắt buộc phải biết. Không biết vấn đề trên hiện nay được quy định thế nào? Mong được LVN Group tư vấn giúp vấn đề trên, xin chân thành cảm ơn LVN Group.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và chọn lựa dịch vụ tư vấn của LVN Group. với câu hỏi “Vai trò của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thế nào?” chúng tôi xin tư vấn nội dung đến bạn như sau:

Kế hoạch sử dụng đất là gì?

Kế hoạch sử dụng đất hiện nay có thể được xem là kim chỉ nam để thực hiện việc sử dụng, quản lý đất đai một cách hiệu quả. Kế hoạch sử dụng đất sẽ do đơn vị nhà nước ban hành, được thực hiện bởi những cá nhân có năng lực thật sự làm cho kế hoạch này có ý nghĩa trên thực tiễn. Kế hoạch sử dụng đất hiện nay có thể được hiểu như sau:

Theo khoản 3 Điều 3 Luật Đất đai 2013, kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Trong đó, thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và kế hoạch sử dụng đất an ninh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia

Căn cứ tại khoản 3 Điều 38 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018), việc lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia dựa vào các căn cứ sau đây:

– Quy hoạch sử dụng đất quốc gia;

– Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và hàng năm của cả nước;

– Nhu cầu sử dụng đất 05 năm của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh;

– Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ trước;

– Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Các nguyên tắc lập kế hoạch sử dụng đất hiện nay là gì?

Khi lập ra kế hoạch sử dụng đất thì cần lưu ý phải luôn tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định của luật. Những nguyên tắc này nói chung nhằm đảo phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời bảo vệ đất đai- tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia. Theo Luật đất đai 2013 thì nguyên tắc lập kế hoạch sử dụng đất như sau:

Việc lập kế hoạch sử dụng đất phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Điều 35 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018), cụ thể như sau:

– Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh;

– Kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cùng cấp đã được đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đối với kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải phù hợp với phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh;

– Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả;

– Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu;

– Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh;

– Kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được đơn vị nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thế nào?

Để có thể lập ra một kế hoạch sử dụng đất hợp lí và mang đến định hướng đúng đắn cần có những yếu tố để có thể dựa vào. Riêng đối với kế hoạch sử dụng đất cấp huyện cần biết đến kế hoạch của cấp tỉnh, nhu cầu sử dụng đất trên thực tiễn… Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hiện nay có thể được quy định cụ thể là:

Theo khoản 3 Điều 40 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018), các căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm:

– Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

– Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

– Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, cấp xã;

– Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Thẩm quyền quyết định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thế nào?

Việc lập ra kế hoạch sử dụng đất mang một tầm cỡ lớn và mang ý nghĩa to lớn đối với đất nước, con người cùng với sự phát triển nói chung. Bởi đây là sườn chung nhằm triển khai ra những quy định chi tiết và đảm bảo tuân theo những nguyên tắc đất đai. Vậy thẩm quyền quyết định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất là của ai? Chúng ta có thể hiểu như sau:

Điều 45 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

“1. Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

2. Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.”

Vai trò của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thế nào?

Vai trò của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có ý nghĩa đối với từng huyện. Vai trò lớn nhất chính là đảm bảo cho sự phát triển kinh tế, an ninh lương thực của quốc gia. Bên cạnh đó quy hoạch sử dụng đất còn phục vụ cho nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước nói chung. Những vai trò của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là:

Vị trí, vai trò của công tác quy hoạch nói chung đã được khẳng định trong Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) trong đó chỉ rõ: “các nguồn lực được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Nhà nước quản lý nền kinh tế, định hướng, điều tiết, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất”. Với quy hoạch sử dụng đất đai, đối tượng của quy hoạch là đất đai yếu tố đầu vào cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Do đó quy hoạch sử dụng đất giữ vai trò trung tâm trong hệ thống quy hoạch của Nhà nước. Căn cứ vào đặc điểm điều kiện tự nhiên, tiềm năng đất đai, phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của mỗi vùng lãnh thổ, quy hoạch sử dụng đất được tiến hành nhằm phân bổ hợp lý quỹ đất cho các ngành, các lĩnh vực.

Về mặt xã hội và môi trường, quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo độ che phủ thực vật của các hệ sinh thái bền vững, tăng độ phì tự nhiên và độ phì kinh tế của đất; phải đáp ứng được nhu cầu tăng lên về đất ở và chất lượng của môi trường sống, đặc biệt chú ý đến tác động môi trường của quá trình sử dụng đất để công nghiệp hóa và đô thị hóa.Về mặt pháp lý, quy hoạch sử dụng đất là căn cứ, cơ sở để các ngành, lĩnh vực lập quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của cả nước và các địa phương. Quy hoạch sử dụng đất là công cụ quản lý nhà nước về đất đai, điều tiết thị trường và là căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; định hướng cho nhà đầu tư đầu tư có hiệu quả về đất đai.

Kiến nghị

Đội ngũ LVN Group, chuyên gia cùng chuyên viên, chuyên gia tư vấn hỗ trợ pháp lý với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn luật đất đai LVN Group với phương châm “Đưa LVN Group đến ngay tầm tay bạn” chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng sự UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP.

Liên hệ ngay

Vấn đề “Vai trò của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thế nào?” đã được LVN Group trả lời câu hỏi ở bên trên. Với hệ thống công ty LVN Group chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi hay nhu cầu dịch vụ của quý khách hàng liên quan tới tư vấn hỗ trợ pháp lý vể chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở… Với đội ngũ LVN Group, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 1900.0191

Bài viết có liên quan:

  • Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất là bao nhiêu?
  • Bảo hiểm nhân thọ có phải đa cấp không?
  • Tại sao vay ngân hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ?

Giải đáp có liên quan

Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm những gì?

a) Định hướng sử dụng đất, tầm nhìn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường; đảm bảo phù hợp, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn;
b) Xác định chỉ tiêu các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được thể hiện thông tin đến cấp xã trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
c) Xác định chỉ tiêu các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã gồm: đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất nông nghiệp khác; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất phát triển hạ tầng (đất chợ, đất sinh hoạt cộng đồng, đất khu vui chơi, giải trí công cộng); đất cơ sở tín ngưỡng; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối; đất có mặt nước chuyên dùng; đất phi nông nghiệp khác;

Ý nghĩa của quy hoạch sử dụng đất đóng vai trò thế nào đối với địa phương đó?

Hoạch định các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương
Là cơ sở để Nhà nước giao đất, cho phép chủ sở hữu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đảm bảo sử dụng đất đai một cách tiết kiệm, hiệu quả
Phân khu chức năng để giải quyết các vấn đề xã hội, cơ sở hạ tầng, giao thông, đồng thời, thực hiện các chính sách đầu tư, xây dựng theo mục đích của Nhà nước
Khi có quy hoạch cần thu hồi đất, chính quyền địa phương dễ dàng thực hiện việc đền bù đất, chi phí đền bù đất.

Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập thế nào?

Việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được hướng dẫn tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP). Căn cứ như sau:
– Các phòng, ban cấp huyện có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc danh mục chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện theo từng đơn vị hành chính cấp xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương.
– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất, các phòng, ban cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã gửi nhu cầu sử dụng đất về Phòng Tài nguyên và Môi trường.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com