Điều kiện tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2023 là gì?

“Tuyển dụng công chức” là quá trình tìm kiếm, lựa chọn cùng tuyển chọn các ứng viên để công tác trong các vị trí công chức trong các tổ chức chính phủ hoặc tổ chức quản lý công. Công chức là những người công tác cho chính phủ hoặc các đơn vị công quyền khác nhau cùng thường được tuyển dụng dựa trên năng lực, kinh nghiệm cùng đủ tiêu chuẩn cụ thể. Điều kiện tuyển dụng công chức cấp quận, huyện năm 2023 là gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết thông tin chi tiết.

Văn bản quy định

Nghị định 138/2020/NĐ-CP

Đối tượng được xem xét ưu tiên tuyển chọn công chức cấp quận, huyện

“Tuyển dụng công chức” là một quá trình quan trọng cùng cần thiết trong hoạt động của các tổ chức chính phủ cùng quản lý công. Nó uỷ quyền cho bước đầu tiên quan trọng trong việc xây dựng một đội ngũ công chức đáng tin cậy cùng có năng lực để thực hiện nhiệm vụ quan trọng là phục vụ cộng đồng cùng quốc gia.

Theo Điều 38 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định như sau:

Nguyên tắc tuyển dụng công chức

1. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan cùng đúng pháp luật.

2. Bảo đảm tính cạnh tranh.

3. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cùng vị trí việc làm.

4. Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số.

Theo đó, căn cứ quy định trên thì khi tuyển dụng công chức cấp quận, huyện sẽ ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số

Dẫn chiếu theo Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

1. Đối tượng cùng điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm cùngo kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm cùngo kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm cùngo kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất cùngo kết quả điểm vòng 2.

Theo đó, những đối tượng sau đây được đơn vị quản lý công chức xem xét ưu tiên tuyển chọn công chức cấp quận, huyện, gồm:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong.

Điều kiện tuyển dụng công chức cấp quận, huyện năm 2023

Công chức không chỉ đơn thuần công tác để kiếm sống, mà họ còn đảm nhận trách nhiệm quan trọng trong việc định hình chính trị, quản lý tài nguyên, cùng cung cấp các dịch vụ quan trọng cho cộng đồng. Chính vì vậy, việc tuyển dụng công chức phải được tiến hành cẩn thận cùng công bằng để đảm bảo rằng người được chọn sẽ phục vụ lợi ích của cộng đồng cùng quốc gia một cách tốt nhất.

Theo Điều 4 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức. Cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo cùng báo cáo bằng văn bản để đơn vị quản lý công chức xem xét, quyết định.

Theo đó, đăng ký dự tuyển công chức cấp quận, huyện cần đáp ứng những điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008, cụ thể:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch chi tiết;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Mặt khác, theo khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008 (được sửa đổi bởi điểm đ khoản 20 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức cùng Luật Viên chức sửa đổi 2019) quy định những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức cấp quận, huyện:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa cùngo cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa cùngo cơ sở giáo dục bắt buộc.

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức

Công chức là những cá nhân công dân Việt Nam, được tuyển dụng cùng bổ nhiệm cùngo các ngạch, chức vụ, cùng chức danh phù hợp với vị trí công tác tại các đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, cùng tổ chức chính trị – xã hội ở cấp trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cấp quận, huyện. Đây cũng bao gồm các đơn vị cùng đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, nhưng không bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cùng công nhân quốc phòng. Các công chức cũng có thể là những cá nhân công tác trong các đơn vị cùng đơn vị thuộc Công an nhân dân, nhưng trừ khi là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, hoặc công nhân công an.

Theo Điều 6 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức

1. Cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức cùng Luật Viên chức.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao biên chế, kinh phí hoạt động, có con dấu, tài khoản riêng cùng được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng công chức.

Theo Điều 39 Luật Cán bộ, công chức 2008 (được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức cùng Luật Viên chức sửa đổi 2019) quy định như sau:

Tuyển dụng công chức

1. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức bao gồm:

a) Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước thực hiện tuyển dụng cùng phân cấp tuyển dụng công chức trong đơn vị, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý;

b) Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện tuyển dụng công chức trong đơn vị, đơn vị thuộc quyền quản lý;

c) Bộ, đơn vị ngang bộ, đơn vị thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng cùng phân cấp tuyển dụng công chức trong đơn vị, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tuyển dụng cùng phân cấp tuyển dụng công chức trong đơn vị, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý;

đ) Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, đơn vị trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tổ chức chính trị – xã hội tuyển dụng cùng phân cấp tuyển dụng công chức trong đơn vị, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý.

[,,,]

Theo đó, những đơn vị được quy định nêu trên có thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp quận, huyện.

Liên hệ ngay:

LVN Group sẽ uỷ quyền khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Điều kiện tuyển dụng công chức cấp quận, huyện năm 2023 là gì?” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là Thủ tục hưởng thừa kế của người nước ngoài. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành cùng đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 1900.0191 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín

Giải đáp có liên quan

Thời gian tập sự của công chức là bao lâu?

Công chức được phân thành các ngạch khác nhau.

Các cách thức kỷ luật đối với công chức là gì?

Đối với công chức có thể bị kỷ luật theo những cách thức: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com