Mẫu Đơn tố cáo lừa đảo, đánh người, tội phạm, nặc danh 2023 2023

Đơn tố cáo là văn bản do cá nhân, tổ chức tự mình soạn thảo, hoặc trình bày trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích tố cáo, khiếu nại những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lừa đảo nhằm giải quyết các vấn đề được trình bày trong nội dung đơn.

Tố cáo là một trong những quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cũng như quyền của tổ chức khi muốn được pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích của mình. Song việc thực hiện đơn tố cáo hiện nay thực sự chưa được hiệu quả khi công dân không biết gửi đơn tố cao cho ai? Hay không biết cách thực hiện đơn tố cao như thế nào?

Đơn tố cáo là gì?

Đơn tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật tố cáo bằng văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

– Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

– Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Cụ thể Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các đối tượng như Cán bộ, công chức, viên chức; người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Người không còn là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian là cán bộ, công chức, viên chức; người không còn được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ hay tố cáo các Cơ quan, tổ chức.

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào về việc chấp hành quy định của pháp luật, trừ hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Lưu ý: Việc tố cáo có thể được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Đơn tố cáo gửi cho ai?

Tuỳ theo nội dung đơn tố cáo mà từ đó pháp luật sẽ có quy định về đơn tố cáo gửi đến đơn vị nào, do ai có trách nhiệm giải quyết. Cụ thể:

Đối với hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thì tố cáo gửi đến người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó.

Nếu người có hành vi vi phạm là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì tố cáo đến người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức thì tố cáo đến người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức này.

Đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà không phải cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ thì nội dung liên quan đến chức năng quản lý của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.

Cách gửi đơn tố cáo như thế nào?

Ngày nay để gửi đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, các cá nhân, tổ chức có thể sử dụng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở hoặc gửi đơn thông qua đường chuyển phát bảo đảm của bưu điện hay các dịch vụ chuyển phát.

Tuy nhiên chúng tôi lưu ý một số điểm sau khi công dân, tổ chức thực hiện đơn tố cáo cần phải đảm bảo các nội dung đầy đủ của một lá đơn đó là:

– Ngày, tháng, năm tố cáo;

– Họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo;

– Hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo;

– Người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan;

– Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo.

Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những người tố cáo.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm vào sổ, phân loại, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiểm tra, xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm hoặc phải ủy quyền cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, xác minh thì thời hạn này có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Trường hợp đủ điều kiện thụ lý thì ra quyết định thụ lý tố cáo theo quy định, trường hợp không đủ điều kiện thụ lý thì không thụ lý tố cáo và thông báo ngay cho người tố cáo biết lý do không thụ lý tố cáo.

Với trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo.

Lưu ý: Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết và được gửi đồng thời cho nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó có cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết hoặc trường hợp đã hướng dẫn nhưng người tố cáo vẫn gửi tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền giải quyết thì cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được tố cáo không xử lý.

Thời gian giải quyết đơn tố cáo bao lâu?

Theo quy định tại Điều 30 Luật Tố cáo 2018 quy định về thời hạn giải quyết tố cáo như sau:

– Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo.

– Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày.

Trong đó, vụ việc phức tạp là vụ việc có một trong các tiêu chí sau:

+ Tố cáo về một nội dung nhưng phải xác minh từ 02 địa điểm trở lên;

+ Tố cáo có từ 02 nội dung phải xác minh trở lên;

+ Nhiều người tố cáo về cùng một nội dung hoặc nội dung tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người;

+ Tố cáo có yếu tố nước ngoài: người tố cáo ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài; hành vi bị tố cáo xảy ra ở nước ngoài; nội dung tố cáo phải xác minh ở nước ngoài;

+ Nội dung tố cáo liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức;

+ Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình giải quyết tố cáo còn ý kiến khác nhau;

+ Có tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau cần có thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn.

Mẫu đơn tố cáo lừa đảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN TỐ CÁO LỪA ĐẢO

Kính gửi : Công an Thành phố Nam Định

Họ và tên tôi : Trần Như Tuân  Sinh ngày : 13/11/1990

Chứng minh nhân dân số : 136577688751

Ngày cấp : 14/ 10 / 2020 Nơi cấp : Công an tỉnh Nam Định

Hộ khẩu thường trú : số 14c4 Phan Bội Châu, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định.

Chỗ ở hiện tại: số 14c4 Phan Bội Châu, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định.

Số điện thoại liên hệ : 0987165413

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh : Trần Văn Long Sinh ngày : 15/12/1997

Chứng minh nhân dân số (12): 135876167123

Ngày cấp : 22/10/ 2020  Nơi cấp : Công an tỉnh Ninh Bình

Hộ khẩu thường trú : Văn phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Chỗ ở hiện tại : Văn phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Vì anh  Trần Văn Long đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi.

Sự việc cụ thể như sau:

Tôi và anh Long có quen biết với nhau khi làm chung tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long. Trong quá trình làm việc, anh Long có nói với tôi là mẹ anh ở quê ốm, anh cần về quê ít ngày để chăm mẹ ốm. Anh xin công ty nghỉ phép 10 ngày để về quê, và vay tôi năm triệu đồng để có tiền đóng viện phí cho mẹ.

Vì nghĩ thương cảnh tình của Anh Long chỉ có một mẹ một con nên tôi cho anh Long vay luôn số tiền vào ngày …/…/20…. Khi vay, anh hứa sẽ trả tôi sau 2 tuần, tuy nhiêu từ khi anh vay đến nay đã 02 tháng mà anh Long không có bất cứ động thái gì muốn liên lạc để gửi lại tiền cho tôi.

Tôi có lên công ty và xin bộ phận nhân sự thông tin của Anh, lúc này tôi mới biết Anh Long xin nghỉ việc hẳn chứ không phải chỉ nghỉ 10 ngày phép như anh nói. Dựa vào thông tin nhân sự cho về địa chỉ của anh tôi đã về quê anh, nhưng tại đây tôi mới biết mẹ anh không hề đi viện như lời anh nói.

Sau khi biết mọi chuyện, tôi đã tìm mọi cách để liên hệ, nhắn tin với anh, cũng như xin thông tin của gia đình anh nhưng đều không thể liên lạc.

Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vi của anh Long có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định tại Khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên. Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Nam Định, ngày … tháng … năm 20…

                                     Người tố cáo

                                  Trần Như Tuân

Tải (Download) mẫu Đơn tố cáo lừa đảo

Download Tại Đây

Mẫu đơn tố cáo đánh người

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——

Hà Nội, ngày … tháng …. năm 20….

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi cố ý đánh người gây thương tích với người khác của anh Trần Văn Thiêm xảy ra tại số 34 Lê Quang Đạo, Hà Nội)

Kính gửi:  Công an quận Nam Từ Liêm

Tôi tên là : Nguyễn Văn Lý  sinh ngày 15/11/1968

CMND/CCCD số 176156790123

Do Công an thành phố hà nội cấp ngày 15/09/2020

 Nơi đăng ký HKTT: TDP số 3 Phú Đô, quận Nam từ Liêm, Hà Nội.

Tôi làm đơn này để xin trình bày và kiến nghị với quý Cơ quan một sự việc diễn ra như sau:

Tôi có quen biết đối tượng tên là anh Trần Văn Chiến có địa chỉ đăng ký thường trú tại số nhà 60 ngách 8/191 Lê Quang Đạo thuộc phường Phú Đô. Do một số mâu thuẫn trong quá trình làm ăn với nhau, nên vào ngày …/…./20… anh Chiến có cùng một đám người khác mà tôi không biết rõ tên đến tại nhà tôi là số 34 Lê Quang Đạo, Hà Nội gây gổ, dọa nạt, đánh nhau.

Trong quá trình gây gổ, anh Long cùng các đối tượng sử dụng gậy sắt, quật liên tiếp vào người tôi, khiến tôi bị thương khá nặng và được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện 198 của bộ Công an.

Nay tôi làm đơn này để trình báo toàn bộ sự việc trên cho quý Cơ quan được biết. Đề nghị Cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xem xét trưng cầu giám định về tỷ lệ thương tật của tôi để có căn cứ tiến hành việc xử lý các đối tượng trên về hành vi đánh người gây thương tích theo quy định pháp luật.

Tôi xin cam đoan những sự kiện và tình tiết nêu trên là đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người tố cáo

Nguyễn Văn Lý

Tải (Download) mẫu Đơn tố cáo đánh người

Download Tại Đây

Mẫu đơn tố cáo gửi công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

                                                                                  Hoài Đức, ngày …. tháng …. năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi:  – Công an Huyện Hoài Đức

                  – Viện kiểm sát nhân dân huyện

Tên tôi là: Trần Văn Minh  Sinh ngày: 15/05/1955

Địa chỉ: số nhà 50 Xóm Thắng Lợi, xã La Phù, huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội

CMND số: 345123890111 ngày cấp 11/09/2029 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật và đề nghị cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi của Chị:

Họ và tên: Trần Thị Thu Thảo Sinh năm: 1991

Địa chỉ: số nhà 30, xóm Đoàn Kết, xã La Phù, thành phố Hà Nội

CMND số: 115678907688 ngày cấp 15/12/2029 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Vì đã có dấu hiệu của hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể tôi xin trình bày sự việc như sau:

Chị Thảo là bạn học cùng vợ từ thời đại học, chị thường xuyên sang nhà tôi chơi vào mỗi tối. Cũng như những ngày khác, cứ khoảng 8h tối chị lại sang nhà để xem phim, trò chuyện cùng vợ tôi. Tôi cũng rất thoải mái để chị sang trò chuyện cùng vợ, nên hôm đó ngày …/…/20…. khi chị sang thì tôi đi uống nước với bạn, vợ tôi lại đi lên bà ngoại chưa về.

Thấy thế, tôi dặn chị Thảo trông nhà hộ, tiện chờ vợ tôi về và trông nhà hộ tôi luôn. Chị Thảo đồng ý, song khi tôi đi được tầm 2h thì vợ tôi có gọi điện báo là bị mất chiếc xe máy HONDA LEAD 135.

Thấy thế tôi có gọi điện hỏi lại tình hình, thì chị Thảo trả lời rằng sau khi tôi đi, nhà chị có việc nên chị phải về luôn và chị khoá cửa lại giúp tôi.

Song khi tôi xem được trích xuất camera nhờ nhà hàng xóm thì thấy chị Thảo vào hồi 8h30p có dắt một chiếc xe ra ngõ, chiếc xe đó thật đúng chiếc xe mà vợ tôi báo mất.

Tôi đã có gặng hỏi lại chị Thảo rất nhiều lần nhưng chị vẫn từ chối và bảo chị không hề biết chiếc xe đó cũng như chị không có lấy tài sản của vơ chồng tôi.

Từ nội dung sự việc trên, có thể nhận thấy hành vi của anh có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản theo điều 173 của Bộ luật hình sự. Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Tôi, Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền:

1/ Xác minh, khởi tố hình sự điều tra vụ án theo pháp luật.

2/ Buộc chị Thảo trả lại chiếc xe máy cho Tôi.

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

Người làm đơn Tố cáo

      Trần Văn Minh

Tải (Download) mẫu Đơn tố cáo gửi công an

Download Tại Đây

Mong rằng nội dung bài viết trên đây của Luật LVN Group đã cung cấp đến quý độc giả những thông tin hữu ích về vấn đề đơn xin tố cáo để quý độc giả tham khảo.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com