Mẫu Quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức, trưởng phòng, kế toán mới nhất 2023

Quyết định bổ nhiệm là văn bản đưa ra từ cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền về việc giao cho một người nào đó giữ chức vụ ở bộ máy nhà nước, theo đó việc bổ nhiệm được thể hiện có tính chất quyền lực của nhà nước từ người có chức vụ nhất định với mục đích để củng cố bộ máy của nhà nước.

Quyết định bổ nhiệm là một trong những mẫu văn bản được sử dụng phổ biến đối với việc bổ nhiệm cho ai đó vào chức vụ tại cơ quan nhà nước, tuy vậy đối với các doanh nghiệp như công ty cổ phần,… cũng thực hiện việc bổ nhiệm này. Vậy quyết định bổ nhiệm được định nghĩa như thế nào?, Các trường hợp nào thì cần đến quyết định bổ nhiệm?, trong quyết định bổ nhiệm về cơ bản sẽ có những nội dung ra sao?.

Khái niệm quyết định bổ nhiệm là gì?

Quyết định bổ nhiệm là văn bản đưa ra từ cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền về việc giao cho một người nào đó giữ chức vụ ở bộ máy nhà nước, theo đó việc bổ nhiệm được thể hiện có tính chất quyền lực của nhà nước từ người có chức vụ nhất định với mục đích để củng cố bộ máy của nhà nước.

Các trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm

Các trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm là:

– Bổ nhiệm vào ngạch của công chức

– Bổ nhiệm vào ngạch đối với người hoàn thành chế độ tập sự

– Bổ nhiệm công chức quản lý, lãnh đạo

– Bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ chức quản lý, lãnh đạo

– Bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc và kế toán trưởng, người quản lý khác mà ghi nhận tại Điều lệ công ty của các công ty cổ phần (hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên)

– Giám đốc, tổng giám đốc bổ nhiệm các chức danh mà thuộc thẩm quyền từ Hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên (trong công ty cổ phần/công ty TNHH 2 thành viên trở lên).

– Chủ sở hữu từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyết định bổ nhiệm kiểm soát viên, chủ tịch công ty

Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp khác cần có quyết định bổ nhiệm.

Nội dung của quyết định bổ nhiệm gồm những gì?

Tùy thuộc vào việc bổ nhiệm trong từng trường hợp mà quyết định bổ nhiệm sẽ có những nội dung chi tiết khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản thì trong quyết định bổ nhiệm vẫn có những nội dung như sau:

– Tên quyết định là quyết định bổ nhiệm về việc………

– Căn cứ để đưa ra quyết định bổ nhiệm trên: ví dụ do điều lệ của công ty…….

Căn cứ vào tình hình thực tế cũng như nhu cầu hoạt động của công ty

Căn cứ quy định…………

Xét các tiêu chuẩn, năng lực của người được bổ nhiệm……..

– Nội dung bổ nhiệm:

+ Bổ nhiệm chức danh gì cho ai?,

+ Thông tin người được bổ nhiệm: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, số thẻ căn cước công dân, nơi cấp ngày cấp, nơi đăng ký HKT, nơi ở hiện nay

+ Quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm

+ Hiệu lực của quyết định

+ Ký và ghi rõ họ tên từ người có thẩm quyền

+ Nơi nhận

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức

Hiện tại chưa có quy định nào tại các văn bản pháp luật có đính kèm mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức cụ thể. Tuy nhiên, trong nội dung của mẫu quyết định này vẫn cần phải đảm bảo có những tiêu chí không thể thiếu như dưới đây, mời quý vị tham khảo:

– Phần tiêu đề: quyết định về bổ nhiệm cán bộ, công chức

– Căn cứ vào văn bản nào?, xét theo đề nghị,…

– Nội dung quyết định

+ Bổ nhiệm ai được giữ chức vụ nào?

+ Thời hạn giữ chức vụ là bao nhiêu năm?

+ Hiệu lực của bản quyết định trên

+ Các bộ phận, cơ quan chịu trách nhiệm thi hành bao gồm:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

– Người có thẩm quyền ký ký và ghi rõ họ tên

– Nơi nhận

Tải (Download) mẫu Quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức

Download Tại Đây

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Trong quá trình soạn thảo quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, có thể quý vị vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện. Sau đây, mời quý vị tham khảo một mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hoàn chỉnh của một công ty sau đây để hiểu rõ hơn:

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG PHƯƠNG

 —————–

 

Số: 03 – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Địa danh, ngày 14 tháng 12 năm 2020

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn

__________________

 ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG PHƯƠNG

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

– Căn cứ Điều lệ Công tycổ phần Hoàng Phương;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty cổ phần Hoàng Phương;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà

Nguyễn Huy Hoàng

CMND số: 03612346780

Nơi cấp: CTCCSĐKQLCT VÀ DLQG về dân cư

Ngày cấp: 28/12/2015

Địa chỉ thường trú: Xóm A, Xã B, huyện C, tỉnh C

Giữ chức vụ trưởng phòng nhân sự của công ty

Điều 2: Ông Nguyễn Huy Hoàng có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Nhiệm vụ và quyền hạn

– Nhiệm vụ:

Lập các kế hoạch về tuyển dụng

Đào tạo các nhân viên khi mới được tuyển dụng

Duy trì quản lý nguồn nhân lực của công ty

Đưa ra phương án kiến nghị về việc bổ sung nhân sự

– Quyền: được hưởng mọi chế độ của công ty cũng như các các chế độ về bảo hiểm xã hội

Được phụ cấp thêm nếu đạt các doanh số mà ban lãnh đạo đưa ra

Các quyền khác theo quy định, điều lệ công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

1-Bộ phận nhân sự

2- Bộ phận khác

3- Ông Nguyễn Huy Hoàng

  

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị

Tùng

Nguyễn xuân Tùng

Tải (Download) mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Download Tại Đây

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Để quý vị hình dung rõ hơn về mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán một cách cụ thể, mời quý vị tham khảo một trường hợp điển hình mà chúng tôi giới thiệu sau đây:

CÔNG TY KẾ TOÁN X CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 03/2020/QĐ – ……… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…..o0o…..

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY KẾ TOÁN X

Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY KẾ TOÁN X

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020.

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty kế toán X;

– Căn cứ tại Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty kế toán X;

– Căn cứ vào hoạt động của công ty gần đây;

– Xét năng lực, phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông: Bùi Văn Hải         Giới tính: nam

Sinh ngày: 1/3/1985    Dân tộc: Kinh          Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: 123456789123

Nơi cấp: Công an tỉnh Q  Ngày cấp: 20/11/2013

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường M, quận Y, tỉnh Z

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 21, phường M, quận Y, tỉnh Z

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty kế toán X

Điều 2: Ông Bùi Văn Hải có các nghĩa vụ như sau:

– Quản lý hoạt động từ bộ phận kế toán, chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc quản lý các kế toán viên;

– Giám sát việc thực hiện quyết toán đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật cũng như theo quy định của công ty;

– Lập báo cáo tài chính và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ ban lãnh đạo.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận  tại công ty lập chứng từ cho các kế toán viên bị phát sinh ở bộ phận đó đầy đủ, hợp lệ và kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận khác trong công ty cùng phối hợp để đảm bảo công việc được hoàn thiện hiệu quả nhất;

– Ký duyệt các báo cáo, chứng từ và phải bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ của các giấy tờ này.

– Ông Bùi Văn Hải được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ khác và phụ cấp theo quy định trong Hợp đồng lao động đã thỏa thuận

Điều 3: Ông  Bùi Văn Hải và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định trên có hiệu lực tính từ khi ký

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Tuấn

Nguyễn Phong Tuấn

Tải (Download) mẫu Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Download Tại Đây

 Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Tương tự như đối với các quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, bổ nhiệm cán bộ, công chức thì đối với quyết định bổ nhiệm giám đốc cũng được soạn thảo tương tự, mời quý vị tham khảo hướng dẫn soạn thảo chi tiết sau đây:

– Tên quyết định: quyết định của hội đồng thành viên hoặc quyết định hội đồng quản trị (tùy thuộc là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hay là công ty cổ phần)

– Căn cứ vào các quy định, điều lệ, biên bản họp, tình hình thực tế, xét về phẩm chất và năng lực của người được bổ nhiệm làm giám đốc.

– Nội dung quyết định:

+ Thông tin của người được bổ nhiệm, bao gồm: họ tên, giới tính, sinh ngày, dân tộc nào, quốc tịch, thông tin của chứng minh nhan dân, nơi ở hiện nay, chức vụ nào?

+ Quyền và nghĩa vụ của giám đốc: điều hành hoạt động của công ty, là người đại diện theo pháp luật,….

Đối với quyền:

Tổ chức để tiến hành thực hiện các quyết định

Ban hành các quy chế nội bộ tại công ty để quản lý

Kiến nghị các phương án để hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh hoặc đưa ra những phương hướng hiệu quả mang lại lợi nhuận cho công ty

Đưa việc tuyển dụng thêm lao động

Các quyền khác theo Điều lệ của công ty

Đối với nghĩa vụ:

Thực hiện nghiêm chỉnh theo nội quy điều lệ công ty một cách trung thực, kho

Các quyền khác được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020, không lạm dụng quyền hạn gây ra thiệt hại của công ty

Không được tự tăng các khoản lương, thưởng cho người lao động tại công ty.

Chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu phát sinh thiệt hại cho khách hàng, công ty thì phải có nghĩa vụ thực hiện hoàn trả, đồng thời đưa ra phương án kịp thời giải quyết khó khăn đó.

Các nghĩa vụ khác (nếu có)………………………

– Các cá nhân, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định này

– Hiệu lực của quyết định bổ nhiệm trên có từ ngày ký.

– Thay mặt hội đồng thành viên/hội đồng quản trị ký quyết định trên, ghi rõ họ và tên.

– Nơi nhận: người được bổ nhiệm, các bộ phận trong công ty,…

Tải (Download) mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc

Download Tại Đây

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đếnquyết định bổ nhiệm, cùng các nội dung giải đáp các câu hỏi: quyết định bổ nhiệm được định nghĩa như thế nào?, Các trường hợp nào thì cần đến quyết định bổ nhiệm?, trong quyết định bổ nhiệm về cơ bản sẽ có những nội dung ra sao?.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com