Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên

Mẫu Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên


TRƯỜNG …

 

BỘ GD&ĐT

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm 20 … – …

Kính gửi: Thầy/Cô hiệu trưởng ……………………………    

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:.

Trình độ chuyên môn:………………………………………………

Tổ chuyên môn:………………………………………………………..

Môn giảng dạy:…………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………

Nhiệm vụ được phân công:……………………………………….

Thực hiện kế hoạch …………. của trường …năm học 20… – 20…. Tôi xin báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 20… – 20… gồm những nội dung sau đây:

KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 20…- 20…

……………………………………………………………………….

Tình hình thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân

……………………………………………………………………….

Kết quả đánh giá BDTX của cá nhân

– Kết quả bồi dưỡng chuyên môn:…………………..

– Kết quả bài thu hoạch chính trị:…………………..

– Kết quả tự học tự bồi dưỡng của cá nhân:…….

Căn cứ điểm đánh giá các nội dung trên, dựa vào công văn………….. cá nhân tự chấm điểm, xếp loại:

Nhận xét – đánh giá

Mặt mạnh:……………………………………………………

Hạn chế:………………………………………………………

Biện pháp khắc phục:…………………………………..

Đề xuất, kiến nghị

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN BÁO CÁO

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI