Đơn đề nghị kiểm tra hệ thống thoát khí

Đơn đề nghị kiểm tra hệ thống thoát khí được sử dụng trong trường hợp chủ sở hữu nhà phát hiện có lỗi trong hệ thống thoát khí hoặc khi hệ thống này không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và mong muốn chủ đầu tư, ủy ban nhân dân quản lý tòa nhà kiểm tra hệ thống thoát khí, đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư.

Mẫu Đơn đề nghị kiểm tra hệ thống thoát khí


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày…. tháng…. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT KHÍ

  • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
  • Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu,
Kính gửi:

– Uỷ ban nhân dân (xã, phường, thị trấn)…………….

– Giám đốc Công ty cấp thoát khí

Tên tổ chức hoặc người đại diện, cá nhân, hộ gia đình: …………………………

Chức vụ người đại diện tổ chức: …………………………………………………

Số CMND/Thẻ căn cước: …………….. ngày cấp…………… nơi cấp ……….

Hoặc giấy chứng nhận ĐKKD: …………….. ngày cấp  ……….. nơi cấp …….

Địa chỉ: ……………………………………. Số điện thoại: …………………….

Hiện nay, tôi có vấn đề như sau:

……………………………………………

Căn cứ điểm d, đ khoản 1 Điều 22 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu:

“d) Có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước, các bên có liên quan trong trường hợp ngừng dịch vụ xử lý để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp dịch vụ xử lý. Nội dung thông báo phải nêu rõ lý do, thời gian tạm ngừng dịch vụ đồng thời phải có phương án xử lý;

đ) Khi phát hiện sự cố môi trường phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản và kịp thời thông báo cho chủ đầu tư, chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi xảy ra ô nhiễm hoặc sự cố môi trường để phối hợp xử lý”

Xuất phát từ lý do chính đáng và các quy định pháp luật có liên quan, tôi đề nghị Uỷ ban nhân dân, giám đốc Công ty cấp thoát khí sớm kiểm tra để mau chóng giải quyết vấn đề cho tôi

Nguời làm đơn

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI