Mẫu Báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh của thương nhân sản xuất rượu

Phụ lục 41
(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương)

 

TÊN THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
Số:           /20…./BC-…                      …………, ngày …… tháng …  năm …..…         Mẫu BC số 01-SX
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU
(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….)
TÊN THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU:…….
Trụ sở tại: ……….
Điện thoại: .….. Fax: ……    
Số Giấy phép sản xuất rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….   
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH
STTTên rượuNồng độSố lượng sản xuất (chai/lít)Tổng giá trị (VNĐ)Số lượng bán (chai/lít)Tổng giá trị (VNĐ)
1      
2      
3      
      
TỔNG CỘNG:    
 

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

    
  
Người lập biểu   GIÁM ĐỐC 
     

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191