Quyết định bổ nhiệm trưởng chi nhánh

Đánh giá

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng chi nhánh

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………..

—————–

Số: …../201…/QĐBN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập  – Tự do – Hạnh phúc

——*——

………, ngày … tháng ….. năm 201…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………………………………………….

 (V/v: Bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh của công ty tại …………………………….)

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
  • Căn cứ vào Điều lệ Công ty;
  • Căn cứ vào biên bản họp số .…/201…/BBH họp Hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần ………………………………. ngày ..…/…../201…..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh của công ty tại ……

1. Bổ nhiệm:

Bà: ……………………………..                                     Giới tính: …………………

Sinh ngày: …. /…. /……..                         Dân tộc: ……….                 Quốc tịch: …………..

CMND số: …………………………..                  Ngày cấp:………………………

Nơi cấp: CA …………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………..

Chức danh: Trưởng Chi nhánh

Điều 2: Điều khoản thi hành

+ Những nội dung thay đổi trên đã được sửa đổi trong điều lệ Công ty, Giấy phép kinh doanh của Công ty.

+ Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

+ Giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

+ Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi.

Nơi nhận:

–         Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ………….;

–         Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố …………………;

–         Lưu VP.

T/M.  HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Giám đốc

………………………………

TRƯỞNG CHI NHÁNH

 

…………………………………..

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191