Quyết định xử lý kỉ luật nhân viên

Quyết định xử lý kỉ luật nhân viên là văn bản của thủ trưởng cơ quan hoặc giám đốc cơ quan/doanh nghiệp ban hành với mục đích kỉ luật nhân viên như điều chỉnh lương, tạm thôi giữ chức vụ, điều chuyển công tác……

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định xử lý kỉ luật nhân viên


CÔNG TY ………
SỐ: ……./QĐ-………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

………, ngày ….tháng…..năm 20….

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT NHÂN VIÊN

(Về việc xử lý kỷ luật nhân viên …………………)

– Căn cứ Bộ luật Lao động 2012

– Căn cứ vào Quy chế nhân sự Công ty ……………………………….;

– Căn cứ vào đề xuất của ông(bà) ……………– Trưởng bộ phận ……………..;

– Căn cứ vào nội dung Biên bản cuộc họp xem xét xử lý vi phạm kỷ luật đối với ông(bà)………………, Chức vụ………ngày ….tháng ….năm của Hội đồng kỷ luật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chuyển ông(bà)…………sang vị trí ……………….. tại công ty ………………..Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến vị trí Nhân viên ………….. của ông(bà)……….yêu cầu bàn giao đầy đủ tới ông (bà)…………………..

Điều 2. Ông(bà)……..sẽ chịu sự giám sát và đánh giá của ……………. trong thời gian thử việc ……tháng tại vị trí mới. Trong thời gian trên ông(bà)…….. có bất cứ vi phạm gì, Công ty có thể chấm dứt HĐLĐ với ông(bà)……..ngay tại bất kỳ thời điểm nào.

Điều 3Mức lương: Ông(bà)…. Sẽ nhận mức lương bằng ……% lương chính thức …………trong thời gian ……. tháng trên.

Điều 4. Đề nghị cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;

 

– Lưu: HCNS.

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI