Thông báo quyên góp ủng hộ từ thiện

Thông báo quyên góp ủng hộ từ thiện là văn bản của cá nhân/ tổ chức nhằm kêu gọi cá nhân/ tập thể/ cơ quan/tổ chức thực hiện việc quyên góp ủng hộ từ thiện cho một đối tượng nào đó(người khuyết tật/ người nghèo/ đồng bào bị thiên tai,….), dưới đây là mẫu Thông báo quyên góp ủng hộ từ thiện:

Mẫu Thông báo quyên góp ủng hộ từ thiện

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO QUYÊN GÓP ỦNG HỘ TỪ THIỆN

V/v Quyên góp ủng hộ từ thiện

Thực hiện Kế hoạch số…./ KH-… về việc ủng hộ từ thiện…………………………………. (ủng hộ từ thiện cho ai/tổ chức nào/ở đâu)

………..(Tên cơ quan/tổ chức) thông báo về việc quyên góp ủng hộ từ thiện…………….. như sau:

Đối tượng thực hiện quyên góp ủng hộ từ thiện: ……………………………………………

Mức ủng hộ: ………………………………………………………………………………..

Thời gian ủng hộ: …………………………………………………………………………..

Địa điểm tổ chức ủng hộ: …………………………………………………………………..

Hình thức ủng hộ: ………………………………………………………………………….

Đề nghị cá cá nhân/tập thể trong…………………………….(tên cơ quan/tổ chức) nhiệt liệt hưởng ứng để giúp đỡ …………………………………….

Nơi nhận:
-Cổng TTĐT(để đưa tin);

 

-Các đơn vị(để biết và thực hiện)

-Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI