Thông báo quyết định bổ nhiệm

Thông báo quyết định bổ nhiệm là văn bản  của cơ quan/ tổ chức nhằm mục đích thông báo cho nội bộ hoặc không thuộc nội bộ được biết về việc cá nhân đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, quy định được bổ nhiệm vào vị trí nào đó thuộc cơ quan/tổ chức, cụ thể như sau:

Mẫu Thông báo quyết định bổ nhiệm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

V/v Quyết định bổ nhiệm

Căn cứ Quyết định số:……/QĐ-… về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm…………;

Căn cứ Kế hoạch số:…………../KH-…. về việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm………

Căn cứ Kết quả sau quá trình bổ nhiệm………..

…..(Tên cơ quan/tổ chức) thông báo quyết định bổ nhiệm Ông/Bà:……… giữ chức vụ: …….. kể từ ngày…/…/…

Vậy…(tên cơ quan/tổ chức) thông báo để toàn thể cán bộ, công nhân viên được biết./.

Nơi nhận:-Ban lãnh đạo(để báo cáo);

 

-Cổng TTĐT(để đưa tin);

-Các đơn vị(để biết);

-Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI