Tờ trình giải quyết thôi việc

Tờ trình giải quyết thôi việc là văn bản của cá nhân/ tập thể gửi đến bộ phận có thẩm quyền giải quyết thuộc cơ quan/ tổ chức nơi mà cá nhân /tập thể đó đang công tác/làm việc với mục đích yêu cầu được giải quyết vấn đề thôi việc, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình giải quyết thôi việc

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH GIẢI QUYẾT THÔI VIỆC

Về việc giải quyết thôi việc

-Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

-Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

-Căn cứ Hợp đồng lao động số…/HĐLĐ-…;

-Căn cứ vào tình hình thực tế.

Kính gửi: -(Chức vụ cá nhân có thẩm quyền giải quyết)

Nêu tình hình hoạt động của cơ quan/ tổ chức…………………………………………………..

Nêu lý do các cá nhân/ tập thể thôi việc…………………………………………………………

Danh sách kèm theo:

STT HỌ TÊN THÔNG TIN CHỨC VỤ LÝ DO THÔI VIỆC
1        
2        
       

Kính đề nghị …………………. (Chức vụ cá nhân có thẩm quyền giải quyết) xem xét, giải quyết vấn đề thôi việc cho các cá nhân có trong danh sách nêu trên./.

Nơi nhận:- Như trên;

 

-Lưu: VT; VP

TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI